Ověřte kompenzaci

Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky poskytování služeb o vymáhání náhrady za problémy s letem,
jakož i používání webové stránky www.airadvisor.com.

Poslední aktualizace: 14. října 2017 (některé podmínky byly aktualizovány 13. dubna 2021 a 1. září 2022).

ČÁST 1. Pravidla a podmínky poskytování služeb o vymáhání náhrady za problémy
s letem.

1. Obecná ustanovení

1.1. Tato Pravidla a podmínky (dále jen „Pravidla a podmínky“), která jsou veřejnou nabídkou neomezenému počtu osob, určují postup při poskytování služeb společností AirAdvisor International Inc., právnickou osobou, registrovanou v souladu s právními předpisy Delaware, USA, registrovaná adresa: 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, USA, nebo v závislosti na tom, s kým Klient uzavře smlouvu, Společností s ručením omezeným Air Advisor Ltd., právnickou osobou, registrovanou v souladu s právními předpisy Polska, sídlo: ul. Zamknięta 10/1,5; 30-554 Krakov, Polsko, (dále jen „Poskytovatel“) služeb, popsaných v bodě č. 2 těchto Pravidel a podmínek a s výhradou bezpodmínečného souhlasu Klienta, jsou součástí smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem a jsou závazné v plné výši, jakož i jakékoli jiné dohody uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem na základě těchto Pravidel a podmínek.

1.2. Pravidla a podmínky se vztahují na fyzickou osobu a/nebo právnickou osobu (dále jen „Klient“), která je registrována na webových stránkách www.airadvisor.com, spravovaných Poskytovatelem (dále jen „Web“), nebo která předloží svou objednávku Poskytovateli, a tak se stane zákazníkem služeb, poskytovaných těmito Pravidly a podmínkami, a tím potvrdí, že je plně seznámena s těmito Pravidly a podmínkami a přijímá je v plném rozsahu, bez jakýchkoli výhrad a změn.

1.3. Skutečnost registrace Klienta na Webu nebo podání objednávky Poskytovateli je potvrzením uzavření smlouvy mezi tímto Klientem a Poskytovatelem o poskytování služeb, stanovených těmito Pravidly a podmínkami taky ve vztahu k odpovídající objednávce Klienta.

1.4. Okamžikem registrace Klienta na Webu přechází Klient na odkaz pro potvrzení registrace, zaslaný Poskytovatelem na jeho e-mailovou adresu, zadanou Klientem během procesu registrace na Webu nebo souhlas s těmito Pravidly a podmínkami během procesu podání objednávky na Webu zaškrtnutím příslušného políčka.

1.5. Okamžik podání objednávky Poskytovateli je okamžikem podepsání dokumentu opravňujícího Poskytovatele k zajištění zájmů Klienta v případech týkajících se také třetích osob, uvedených v takovém dokumentu. Takový schvalovací dokument může být v jiné formě a s jiným jménem, např. (ale ne výhradně) jako plná moc, podstoupená pohledávka, smlouva, atd. (dále zde jen jako „Smlouva“). „Smlouva“ je také elektronický dokument, ve kterém je Klient povinen na konci procesu podání objednávky na Web umístit svůj elektronický podpis.

1.6. Po registraci Klienta na Webu nebo po odeslání objednávky Poskytovateli vstoupí tyto Pravidla a podmínky v platnost a jsou pro Klienta a Poskytovatele závazné ve vztahu k příslušné objednávce Klienta (dále jen „Případ“).

 

2. Předmět služeb Poskytovatele 

2.1. Poskytovatel poskytuje Objednateli služby v souvislosti s výběrem peněžité náhrady v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004 ze dne 11. února 2004 „O stanovení společných pravidel náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se ruší nařízení (EHS) č. 295/91“ (dále jen „Nařízení č. 261/2004“), Zákony a předpisy: USA, Kanada, Spojené království, Turecko, Ukrajiny, jakož i jakýmkoli jiným právním předpisem, který zavazují leteckou společnost zaplatit cestujícímu náhradu za selhání letu. Kompenzace v jakékoli jiné formě nebo formě jiné než peníze (poukázky, certifikáty, kupóny atd.) nepodléhají službám Poskytovatele, pokud se Poskytovatel a Klient nedohodnou jinak. 

2.2. Poskytovatel neposkytuje/nevykonává žádné další služby/práce, které nejsou výslovně uvedeny v těchto Pravidlech a podmínkách, například, ale nikoli výhradně, Poskytovatel se nezabývá vymáháním náhrady za ztracená zavazadla, náhrady škody způsobené přerušením letu (náklady na ubytování, stravování, dopravu, komunikaci) atd.

2.3. Poskytovatel má bezpodmínečné právo odmítnout Klienta a jeho Případ, aniž by uvedl důvody takového rozhodnutí.

2.4. Poskytovatel má právo nezávisle ověřit údaje a informace získané od Klienta.

2.5. V případě potřeby má Poskytovatel právo samostatně rozhodnout o zahájení soudního řízení a o najmutí třetí strany k zastupování zájmů Klienta v takovém soudním řízení. Náklady na zahájení a provedení soudního řízení, jakož i platby za reprezentativní služby jsou stanoveny podle ceníku Poskytovatele. Současně se Klient zavazuje připravit, vydat, podepsat, potvrdit a poskytnout všechny nezbytné dokumenty, které mohou být vyžádány soudem a které nebyly Klientem poskytnuty dříve (například, ale ne výhradně, soud může požádat o nové znění plné moci a/nebo vyžadovat notářské ověření plné moci).

2.6. Poskytovatel, při poskytování služeb Klientovi popsaných v bodě 2.1 výše, má právo samostatně, podle vlastního uvážení, na základě zmocnění Klienta, sestavovat, podepisovat vlastním jménem, posílat všem fyzickým a právnickým osobám, institucím, bez ohledu na vlastnictví, státním orgánům a mezinárodním organizacím, a připravovat veškeré dokumenty, materiály a informace obchodní, právní nebo procedurální povahy, vyžadované zákonem nebo zavedenou obchodní praxí a nezbytné pro řádné poskytování Služeb, popsaných v bodě 2.1 výše, jak ústně, tak písemně, mimo jiné: nároky, stížnosti, komentáře, oznámení, žaloby, odpovědi na žaloby, odvolání, prohlášení, návrhy – přitom forma a obsah takových dokumentů, materiálů a informací, připravených Poskytovatelem jsou výhradním duševním vlastnictvím Poskytovatele a nebudou sděleny Klientovi ani jiným osobám, s výjimkou přímého adresáta takových dokumentů, materiálů a informací.

 

3. Finanční vztahy

3.1. Poskytovatel neúčtuje zálohu a poskytuje služby na principu „Žádný výsledek – žádná platba“. Poskytovatel účtuje svou provizi pouze v případě, že je Případ vyhrán, a odpočítává ji samostatně, spolu s dalšími náklady (pokud existují) ze zpětně získané částky. Podrobné informace o výši odměny a možných nákladech jsou uvedeny v sekci Ceny.

3.2. Z částky náhrady obdržené za dobu, kdy byla leteckou společností zaplacena na účet Poskytovatele a dokud není převedená na Klienta, nevznikají žádné úroky (kromě provize Poskytovateli a souvisejících nákladů).

3.3. Při placení náhrady Klientovi má Poskytovatel právo, nikoli však povinnost, vystavit Klientovi faktury za poskytnuté služby.

3.4. Poskytovatel uhradí Klientovi náhradu na bankovní účet způsobem podle pokynů Klienta, které Klient uvede ve svém osobním účtu na Webu. Doba proplacení: kompenzaci a/nebo náhradu Vám vyplatíme do 30 dnů od poskytnutí správných bankovních údajů (v osobním členském účtu), jak je stanoveno v naších podmínkách. Nicméně, obvykle se snažíme vyplatit kompenzaci rychleji.

3.5. V případě, že Poskytovatel nemůže uhradit získanou náhradu Klientovi v důsledku toho, že Klient neuvedl podrobnosti platby nebo uvedl nesprávné údaje, nebo Klient nekontaktuje kancelář Poskytovatele za účelem úhrady v hotovosti, Poskytovatel je povinen informovat Klienta na každou známou adresu nebo na jiný kontaktní bod (s výjimkou osobního příjezdu na skutečnou adresu Klienta). Pokud poté Poskytovatel nemůže zaplatit Klientovi náhradu, pak 180 (sto osmdesát) kalendářních dnů po prvním oznámení Klienta o takovém problému se tato částka náhrady stává majetkem Poskytovatele.

3.6. Poskytovatel odpovídá pouze za provádění plateb Klientovi (tj. vybírání peněžních prostředků z účtu Poskytovatele) podle údajů zadaných Klientem a nenese odpovědnost za správnost těchto údajů, za tranzit a připsání této platby Klientovi, a nenese odpovědnost za možnost výběru platby ze strany Klienta, včetně, ale ne výhradně, není zodpovědný za práci bankovních a finančních institucí a systémů.

 

4. Prohlášení a záruky Klienta

4.1. Registrací na Webu Klient potvrzuje, že je dospělý, svéprávný, má všechny potřebné pravomoci a souhlas třetích osob (v případě potřeby), plně si přečetl a porozuměl smluvním podmínkám, nemá k nim žádné komentáře ani výhrady a plně a bezpodmínečně s nimi souhlasí. Dále prohlašuje, že všechny informace, které Klient poskytuje a poskytne, jsou platné a pravdivé.

4.2. Klient rozumí a bezpodmínečně souhlasí s tím, že předáním Případu k provedení Poskytovateli zmocňuje Poskytovatele učinit jakákoli rozhodnutí týkající se jeho Případu a tato rozhodnutí nezpochybní.

 

5. Exkluzivita zmocnění 

5.1. Klient prohlašuje, potvrzuje a zaručuje, že:

a) nepřevedl dříve a v budoucnu nepřevede na třetí osoby zmocnění, pokud jde o jeho aktuální Případ, jakož i s ohledem na přidané nebo pozměněné Případy, které budou v budoucnu, s výjimkou výslovné žádosti, doporučení nebo souhlasu Poskytovatele;

b) od okamžiku registrace Klienta na Webu nebo převodu Případu Poskytovateli Klient zastaví veškerou předchozí komunikaci s leteckou společností a dalšími třetími osobami, které jsou pro daný Případ relevantní, a v budoucnu takovou komunikaci nebude provádět. V případě, že Klient obdrží jakékoli informace o Případu, je povinen tyto informace okamžitě předat Poskytovateli, protože to může Poskytovateli pomoci urychlit práci v Případu Klienta a zlepšit její výsledek;

c) jakékoli peněžní částky a/nebo jiné druhy náhrad obdržené Klientem přímo od leteckých společností nebo třetích osob v souvislosti s Případem jsou výsledkem služeb poskytovaných Poskytovatelem, v takovém případě je Klient povinen do 30 (třiceti) kalendářních dnů zaplatit služby Poskytovatele ve výši 30% (třicet procent) z hodnoty obdržených částek a/nebo náhrad, v souladu s naším Ceníkem.

 

6. Ukončení právních vztahů mezi Klientem a Poskytovatelem 

6.1. Veškeré vztahy mezi Klientem a Poskytovatelem v konkrétním Případu jsou ukončeny okamžikem výskytu alespoň jednoho z níže uvedených scénářů:

a) Poskytovatel splnil své závazky vůči Klientovi, v důsledku čehož Klient obdržel plnou částku náhrady v Případu (po odečtení odměny Poskytovatele a dalších částek podle Ceníku);

b) Poskytovatel splnil své závazky vůči Klientovi, na jejichž základě bylo mezi Klientem a leteckou společností nebo třetí osobou v daném Případu dosaženo urovnání, podle kterého Klient neobdržel celou částku dříve nárokované náhrady, ale souhlasil s její částí a/nebo jinými výhodami;

c) Poskytovatel provedl všechny možné kroky a opatření , ale neuspěl v Případu u soudu;

d) Poskytovatel se dozvěděl o skutečnostech a/nebo informacích, kvůli kterým se Poskytovatel rozhodl zastavit další práci v Případu. V takovém případě se Poskytovatel vzdává veškerých práv, která na něj Klient převedl, a Klient má právo pokračovat v nezávislé práci v Případu nebo postoupit Případ jakékoli třetí osobě;

e) Poskytovatel se dozvěděl nebo má dostatečné důvody se domnívat, že Klient poskytl Poskytovateli neplatné informace v Případu a/nebo neměl právo takové informace poskytnout.

6.2. Klient má právo odmítnout služby Poskytovatele v konkrétním Případě nezávisle a v předstihu, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne převodu tohoto Případu Poskytovateli až do okamžiku vypracování a odeslání reklamace letecké společnosti Poskytovatelem. Za tímto účelem je Klient povinen zaslat odpovídající dopis na poštovní nebo e-mailovou adresu Poskytovatele, ve kterém by mělo jasně zaznít, že Klient si přeje odmítnout služby Poskytovatele a je třeba jasně uvést, který Případ chce Klient zrušit.

6.3. V případě, že Klient odmítne služby Poskytovatele, má Poskytovatel právo požádat od Klienta o náhradu a Klient je povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady Poskytovatele, které již vynaložil v souvislosti s prací v Případu a které může Poskytovatel řádně odůvodnit.

6.4. Právo Klienta odmítnout služby Poskytovatele v Případu se nevztahuje, pokud se v době rozhodnutí Klienta letecká společnost již rozhodla uspokojit požadavky Klienta v tomto Případu. V tomto případě se služby Poskytovatele považují za poskytnuté a podléhají obecnému odměňování.

 

7. Osobní údaje Klienta

7.1. Při registraci na Webu a/nebo při převádění Případu Poskytovateli jiným způsobem (například, ale nikoli pouze: poštou a/nebo e-mailem, telefonicky, faxem, prostřednictvím jakékoli počítačové nebo mobilní aplikace), Klient poskytuje na svůj vlastní souhlas osobní údaje a informace o sobě a třetích osobách. Klient rozumí a souhlasí s tím, že Poskytovatel tyto údaje potřebuje, aby mohl řádně poskytovat služby Klientovi a provádět své obchodní činnosti.

7.2. Klient potvrzuje a zaručuje, že všechna data a informace předávané Poskytovateli jsou platná a Klient má všechny potřebné pravomoci k jejich poskytnutí. V případě, že Klient předá Poskytovateli osobní údaje nebo informace o sobě a třetích osobách, aniž by k tomu měl Klient všechna práva, souhlasy a pravomoci, nebo takové údaje a/nebo informace nejsou platné, za to odpovídá výhradně Klient a zbavuje Poskytovatele jakékoli odpovědnosti, a pokud to není možné, je Klient povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a ztráty způsobené takovým jednáním Klienta.

7.3. Poskytovatel má právo používat osobní údaje a informace objednatele pouze pro účely a za podmínek popsaných v těchto Pravidlech a podmínkách, a v souladu s právními předpisy platnými pro Poskytovatele.

7.4. Přenos osobních údajů a informací získaných od Klienta třetí osobě Poskytovatelem je zakázán, s výjimkou následujících případů:

a) Klient s těmito akcemi souhlasil;

b) toto přímo závisí na hlavním účelu, v souvislosti s nímž byly tyto údaje a informace získány;

c) je nezbytné, aby Poskytovatel provedl práce na Případu;

d) Poskytovatel je povinen tak učinit na základě požadavků zákona, právních požadavků státu, mezinárodních a soudních orgánů nebo za účelem ochrany právních požadavků nebo soudního řízení;

e) je nutné zabránit nezákonným jednáním nebo je zastavit;

f) je nezbytné tyto údaje a informace chránit;

7.5. Poskytovatel má také právo, bez omezení, kdykoli, jednostranně, podle svého výhradního uvážení, bez předchozího upozornění a bez souhlasu Klienta, převádět svá práva a povinnosti týkající se každého Případu jakékoli třetí osobě.

 

8. Další podmínky

8.1. Poskytovatel má právo kdykoli, jednostranně, podle svého výhradního uvážení, bez předchozího upozornění a bez souhlasu Klienta, změnit ustanovení Pravidel a podmínek a Ceníku.

8.2. Poskytovatel je zproštěn odpovědnosti za porušení jakéhokoli ze svých závazků vůči Klientu, pokud k takovému porušení došlo z důvodů okolností vyšší moci, mezi něž patří mimo jiné: války, ozbrojené konflikty, útoky hackerů, selhání softwaru, vládní rozhodnutí, přírodní katastrofy, nehody, nepříznivé povětrnostní podmínky a další podobné okolnosti. Období osvobození Poskytovatele od odpovědnosti v souvislosti s okolnostmi nepředvídatelné síly (vyšší moci) je období působení uvedených okolností nepředvídatelné síly (vyšší moci).

8.3. Tyto podmínky a smlouva se řídí zákony státu Delaware, USA. V případě jakéhokoli sporu mezi objednatelem a zhotovitelem musí být takový spor řešen u soudu v souladu s hmotným a procesním právem státu Delaware, USA.

Pokud klient uzavře smlouvu s Air Advisor Ltd., pak se tyto Podmínky, stejně jako Smlouva, řídí právními předpisy Polské republiky (pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak). V případě jakéhokoli sporu mezi objednatelem a zhotovitelem musí být takový spor řešen u polského soudu v souladu s hmotným a procesním právem Polské republiky.

8.4. Ztráta právní moci kteréhokoli z ustanovení těchto Pravidel a podmínek nebo uznání jakéhokoli ustanovení těchto Pravidel a podmínek za neplatné způsobem stanoveným zákonem, nevede ke zrušení všech ostatních ustanovení těchto Pravidel a podmínek, která se nadále uplatňují v té části, ve které neztratily svou platnost nebo nebyly zrušeny.

8.5. Poskytovatel a Klient mohou na základě těchto Pravidel a podmínek uzavřít samostatnou dohodu o poskytování služeb nebo o postoupení pohledávek, v jakékoli formě pro ně přijatelné. Pokud se však ustanovení takové samostatné dohody liší nebo jsou v rozporu s Pravidly a podmínkami, pak ustanovení této samostatné dohody mají přednost před těmito Pravidly a podmínkami, pokud zvláštní smlouva nestanoví jinak. Tyto Pravidla a podmínky se vztahují na každý jednotlivý Případ, dokud jej Poskytovatel neuzavře za výše uvedených podmínek.

 

ČÁST 2. Pravidla a podmínky používání Webuwww.airadvisor.com

A. „AirAdvisor International Inc.“ - toto je název, který patří společnosti s ručením omezeným registrované podle práva USA, registrované na adrese: 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, USA

B. Tyto Pravidla a podmínky (dále jen „Pravidla a podmínky“) jsou podmínky, za kterých Vám jako soukromému uživateli nebo právnické osobě poskytujeme obsah (např., ale ne výhradně, texty, softwary, databáze, formátování, dokumentů, grafiku, obrázky, obrazy, barevné kombinace a všechny ostatní materiály) zveřejněný na tomto Webu: www.airadvisor.com.

C. Pravidla a podmínky používání zahrnují všechny níže uvedené podmínky.

 

1. Hlavní ustanovení

1.1. Tento Web a jeho obsah jsou určeny pouze pro soukromé používání a slouží pouze pro obecné informační účely. Účelem tohoto Webu a jeho obsahu není poskytovat obecné ani konkrétní právní nebo jiné odborné rady. Pokud hledáte takovou konzultaci, zvažte prosím možnost stát se naším klientem a kontaktovat nás. Vezměte prosím na vědomí, že naše služby poskytujeme na principu „Žádný výsledek – žádná platba“ a že předchozí výsledky nezaručují podobný výsledek v jiném konkrétním případě.

1.2. Nic na tomto Webu by nemělo být vykládáno jako nabídka (oferta) nebo přijetí (akcept) ve smyslu zákonů státu Delaware, USA, Polského smluvního práva, nebo jakýchkoli jiných zákonů jakékoli jurisdikce, které se na Vás mohou vztahovat. Naše práva podle těchto podmínek mohou být odvolána pouze písemně a s jasným uvedením.

1.3. Kromě toho při přístupu na tento Web souhlasíte s tím, že: (i) nebudete: kopírovat, měnit, reprodukovat nebo distribuovat obsah, sdělovat obsah třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je takové zveřejnění přiměřeně považováno za spravedlivé soukromé použití bez komerčního účelu;(ii) nebudete inzerovat ani prodávat žádné produkty nebo služby jiným uživatelům tohoto Webu ani komerčně využívat jeho obsah;(iii) nebudete používat tento Web nebo jeho obsah v rozporu s ustanoveními nebo zákony jakékoli jurisdikce, které se vztahují na Vás nebo tento Web; (iv) jste zodpovědní za veškeré materiály, které na tento Web odešlete nebo nahrajete, a že tyto materiály jsou legální, nejsou urážlivé nebo diskriminační a neporušují tyto smluvní podmínky, naše práva ani práva třetích osob podle platných zákonů.

 

2. Práva k duševnímu vlastnictví

 

2.1. „AirAdvisor“ je ochranná známka chráněná evropskými a ukrajinskými zákony i mezinárodními smlouvami. Pokud chcete z nějakého důvodu zmínit nebo reprodukovat naši ochrannou známku (ochranné známky), musíte získat naše povolení kontaktováním nás.

2.2. My, naši dodavatelé nebo třetí strany, kteří výslovně dali svolení k reprodukci svých materiálů na tomto Webu, vlastníme všechny ochranné známky, autorská práva a všechna ostatní práva duševního vlastnictví k obsahu toho Webu. Texty a mediální materiály, jejichž vlastnictví nebo autorství nelze v době Vaší návštěvy tohoto Webu identifikovat, jsou výhradním duševním vlastnictvím příslušných vlastníků nebo autorů.

 

3. Naše odpovědnost

 

3.1. Nezodpovídáme za žádné ztráty nebo škody na hmotných nebo nemateriálních právech nebo zájmech, které mohou vzniknout v souvislosti s obsahem tohoto Webu. Pokud se chcete dozvědět více o informacích obsažených na tomto Webu, kontaktujte nás. Nejsme zodpovědní za jakékoli dotazy týkající se Vás nebo třetích stran, které přistupují k tomuto Webu nebo jeho obsahu. Neneseme odpovědnost za obsah webů provozovaných třetími stranami, které odkazují na tento Web nebo jsou k němu přístupné.

 

4. Zásady ochrany osobních údajů a ochrana dat

4.1. My, včetně našich mateřských a dceřiných společností, můžeme shromažďovat Vaše osobní údaje, když používáte tento Web: zejména když s Vámi udržujeme e-mailové spojení nebo když se stanete naším klientem tím, že souhlasíte s našimi Podmínkami použití. Mezi „osobní údaje“ mohou patřit: informace o totožnosti Vás a Vašich rodinných příslušníků, včetně nezletilých; Vaše IP adresa; informace o Vašich minulých a/nebo plánovaných cestách; podrobnosti o Vašem osobním bankovním účtu atd. Tyto osobní údaje mohou být v elektronické i tištěné podobě. Povaha a rozsah osobních údajů, které shromažďujeme, se může případ od případu lišit. Tyto osobní údaje používáme výhradně k tomu, abychom odpověděli na Vaše požadavky (když s Vámi udržujeme e-mailové spojení), poskytujeme Vám naše služby (když se stanete naším klientem) a posíláme Vám novinky, speciální nabídky a další informační materiály (pokud nám poskytnete svůj e-mail a další kontaktní informace). Můžeme ukládat Vaše osobní údaje v našich záznamech, které obsluhují třetí strany, pokud s Vámi udržujeme elektronickou korespondenci nebo pokud poskytujeme Vám, jako našemu klientovi, naše služby nebo dokud se neodhlásíte z odebírání novinek; v každém případě nejpozději do 24 po sobě následujících měsíců po ukončení naší elektronické korespondence nebo po dokončení poskytování našich služeb pro Vás nebo poté, co jste od nás odmítli dostávat informace, podle toho, co je relevantní.

4.2. Máte právo požadovat informace o osobních údajích, které o Vás máme, a aktualizovat, opravovat nebo mazat je v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Za tímto účelem nám musíte zaslat písemnou žádost na adresu info@airadvisor.com, doplněnou doklady o Vaší totožnosti. Pokračováním v používání tohoto Webu souhlasíte s naším používáním Vašich osobních údajů, jak je popsáno.

4.3. Přestože vynakládáme veškeré přiměřené úsilí na ochranu našich návštěvníků před online podvody a úniky osobních údajů, spoléháme se výhradně na hardware, software, telekomunikační produkty a služby třetích stran. V důsledku toho nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli ztráty a/nebo neschopnost chránit Vaše data, která u nás ukládají třetí strany nebo je přenášíme na Vás, nebo naopak za použití běžných telekomunikačních kanálů (např., ale ne pouze, pošta, telefon, fax, služby VoIP, atd.), které jsou mimo naši kontrolu.

4.4. Pokračováním v používání našeho Webu berete na vědomí, že státní orgány jurisdikce, pod kterou spadáte, mohou být podle zákona této jurisdikce pověřeny monitorováním Vašich akcí na internetu a přístupem k naší nebo Vaší elektronické korespondenci bez předchozího upozornění a že v takových případech nemůžeme nést žádnou odpovědnost za jednání těchto orgánů. Rovněž se doporučuje používat spolehlivé připojení k internetu a antivirové aplikace, kdykoli je to možné pomocí tohoto Webu, jakož i odesílání nebo přijímání jakýchkoli dat na nebo z tohoto Webu.

4.5. Nebudeme prodávat, darovat, distribuovat ani poskytovat osobní údaje třetím stranám, pokud Vás o tom jasně a jednoznačně nepoučíme. V nepravděpodobném případě, kdy jsme povinni zveřejnit osobní údaje a údaje, které o Vás máme, abychom splnili požadavky zákona nebo oprávněných požadavků státních orgánů, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom Vás předem informovali, pouze pokud zákon nebo oprávněná žádost příslušných státních orgánů nám v tom nebude bránit.

 

5. Soubory cookies

5.1. Tento Web může používat soubory cookies (malé soubory odeslané do Vašeho zařízení přeš Váš webový prohlížeč prostřednictvím tohoto Webu a mnoha dalších webů na Internetu), například soubory cookies Google Analytics. Soubory cookies nám pomáhají sledovat a zlepšovat návštěvnost Webu (shromažďováním určitých technických údajů, jako je typ zařízení, datum a čas Vaší návštěvy, navštívené stránky atd.). Přestože použití souborů cookies umožňuje našemu Webu odlišit Váš internetový prohlížeč od internetových prohlížečů jiných uživatelů, soubory cookies neshromažďují žádná data, která by mohla být použita k určení Vaší identity. Pokud nechcete, aby tento Web používal soubory cookies, budete muset nakonfigurovat nastavení internetového prohlížeče. Odmítnutí souborů cookies však může mít vliv na Vaše zkušenosti s používáním Webu. Další informace naleznete na záložkách podpory Vašeho internetového prohlížeče nebo www.allaboutcookies.org. Pokračováním v používání tohoto Webu beze změny nastavení souhlasíte s používáním souborů cookies, jak je popsáno.

5.2. Tato Pravidla a podmínky mohou být čas od času aktualizována bez zvláštního upozornění s posledním datem aktualizace uvedeným výše. Pravidelně navštěvujte tento Web, abyste drželi krok s nejnovějšími verzemi těchto Pravidel a podmínek.

Kalkulačka odškodnění za let
Kalkulačka odškodnění za let

Kalkulačka odškodnění za let:

Zkontrolujte, zda máte nárok na kompenzaci za zpoždění letu za pouhé 3 minuty
Okamžitá kontrola zdarma

Okamžitá kontrola zdarma

Žádná výhra, žádný poplatek

Žádná výhra, žádný poplatek

Jste připraveni žádat o svých €600 hned teď?

Trvá to méně než 5 minuty?

Kompenzace za nárok

AirAdvisor byl představen v:

  • CNN
  • Forbes
  • USA Today
  • Mirror