Compensatie controleren

Privacybeleid

1. Algemene bepalingen

1.1. Wij, AirAdvisor International Inc. (“AirAdvisor”), staan klaar om onze diensten aan te bieden aan alle internetgebruikers. U kunt gebruikmaken van onze diensten via de website https://airadvisor.com. Het privacybeleid (“beleid”) maakt een integraal onderdeel uit van de algemene voorwaarden.

1.2. We hebben dit beleid opgesteld om te bevestigen dat de diensten die door AirAdvisor worden geleverd voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. Deze verordening heeft betrekking op de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen en het vrije verkeer van die gegevens, en vervangt Richtlijn 95/46/EG. Het beleid en andere wettelijke besluiten regelen de omgang met persoonsgegevens van internetgebruikers.

1.3. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wanneer u gebruik maakt van de diensten van AirAdvisor, vertrouwt u ons uw persoonsgegevens toe. Wij streven ernaar om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen en tegelijkertijd bieden wij u de mogelijkheid om deze gegevens te beheren.

1.4. Houd er rekening mee dat dit beleid van toepassing is op alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt en op de gegevens die wij zelf verzamelen tijdens uw gebruik van de diensten van AirAdvisor, inclusief cookies.

1.5. Met dit beleid willen we u het volgende vertellen:

 • wie we zijn;
 • hoe wij met persoonsgegevens omgaan;
 • welke persoonsgegevens we verzamelen;
 • wat het doel is van het verwerken van persoonsgegevens;
 • aan wie en waarom we persoonsgegevens overdragen;
 • hoe lang we persoonsgegevens bewaren;
 • welke rechten u heeft als persoon waarvan persoonsgegevens worden verzameld;
 • hoe wij persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen;
 • hoe u contact met ons kunt opnemen. 

1.6. Voor ons is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met artikel 6 van de AVG, als volgt:

 • toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens en persoonsgegevens van derden namens wie u handelt, zodat wij u onze diensten kunnen verlenen;
 • de noodzaak om een contract op te stellen met u of een derde partij namens wie u handelt.

1.7. De verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot uw gezondheid, zal alleen plaatsvinden indien er passende toestemming is verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en persoonsgegevens van derden namens wie u handelt, en/of indien het nodig is voor vervoerders om speciale diensten te verlenen met betrekking tot de gezondheid van de passagier.

1.8. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. De laatste bijwerkingsdatum van het beleid wordt vermeld in de regel “Laatst bijgewerkt op” aan het einde van dit document.

2. Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

2.1. Voordat u via de website een claim indient bij AirAdvisor, door een vinkje te plaatsen bij het veld “Ik bevestig dat alle door mij verstrekte informatie correct is. Ik ga akkoord met alle voorwaarden en het privacybeleid”, gaan wij ervan uit dat u:

 • de voorwaarden van het Beleid volledig, zonder voorbehoud en eventuele wijzigingen accepteert;
 • op de hoogte bent van het feit dat het verzamelen van uw persoonsgegevens en persoonsgegevens van derden namens wie u handelt, evenals de verwerking ervan met behulp van de technische mogelijkheden van AirAdvisor, kan worden uitgevoerd op deze website;
 • toestemming geeft voor het verzamelen en verwerken van alle persoonsgegevens die u verstrekt voor de doeleinden die zijn uiteengezet in het beleid;
 • toestemming geeft voor de verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens (bv. gezondheidsinformatie) met betrekking tot uzelf of derden namens wie u handelt, in het geval dat het nodig is om speciale diensten te verlenen die rechtstreeks verband houden met deze categorie van persoonsgegevens;
 • toestemming geeft voor de verwerking en grensoverschrijdende overdracht van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van derden namens wie u handelt, indien dit vereist is volgens de voorwaarden voor het verlenen van de dienst;
 • toestemming geeft voor de communicatie van persoonsgegevens aan derden met het oog op de uitvoering van de voorwaarden van de overeenkomst en het leveren van de juiste AirAdvisor-service;
 • toestemming geeft voor het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens en persoonsgegevens van derden namens wie u handelt, zonder beperking van de geldigheidsduur, totdat u of de derde namens wie u handelt een verzoek indient voor beëindiging van de verwerking van persoonsgegevens en/of vernietiging ervan, en/of tot het moment van beëindiging van de relatie op initiatief van AirAdvisor en/of anderszins in overeenstemming met de bepalingen van het beleid en de vereisten van de wetgeving.

2.2. Door de voorwaarden van het Beleid te aanvaarden, erkent u dat u een bekwaam persoon bent die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

2.3. Door de voorwaarden van het Beleid te aanvaarden, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van derden namens wie u handelt, overeenkomstig de voorwaarden die in dit privacybeleid zijn vermeld.

2.4. Bij het verstrekken van gegevens over derden bevestigt u dat de betreffende derde op de hoogte is van de bepalingen van het Beleid en dat hij/zij onbeperkte en onvoorwaardelijke toestemming geeft voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden van het beleid. 

2.5. Als u de diensen van AirAdvisor namens derden gebruikt (bv. uw klanten), wordt de door u verstrekte informatie over deze derden verzameld en verwerkt door AirAdvisor onder dezelfde voorwaarden als de verwerking van uw eigen persoonsgegevens.

3. Persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken

3.1. Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u verstrekt via de website https://airadvisor.com, die u deelt met onze supportafdeling of die u overdraagt aan AirAdvisor, ongeacht de vorm of het medium, zolang dit noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst, het verbeteren van de dienst en het nakomen van contractuele verplichtingen tegenover u of de derden namens wie u handelt.

3.2. De bovengenoemde gegevens omvatten het volgende:

 • persoonlijke identificatiegegevens van gebruikers die rechtstreeks gebruikmaken van de AirAdvisor-service, zoals achternaam, voornaam, mobiel telefoonnummer en e-mailadres;
 • informatie die gebruikt kan worden om een passagier te identificeren die een vergoeding aanvraagt, waaronder achternaam, voornaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, mobiel telefoonnummer, postadres en e-mailadres;
 • vluchtgegevens;
 • details van identificatiedocumenten;
 • details van bankrekeningen;
 • details van documenten die nodig zijn om compensatie te verkrijgen, zoals het referentienummer van de boeking, reserveringscode en identificatienummer(s) van bagagelabels;
 • technische gegevens, zoals het IP-adres dat wordt gebruikt voor de internetverbinding, registratiegegevens, browsertype en -versie, tijdzone, browserplug-in type en versie, besturingssysteem en platform;
 • profielgegevens, waaronder instellingen, zoekgeschiedenis, boekingsgeschiedenis en marketinggeschiedenis;
 • gegevens over uw websitebezoek, inclusief clickstream en overgangsgeschiedenis (inclusief datum en tijd), de diensten die u hebt gezocht of bekeken, responstijd van pagina's, mislukte downloads, tijd doorgebracht op bepaalde pagina's en informatie over activiteiten op de pagina (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen) en methoden voor paginaovergangen;
 • informatie die gecommuniceerd is tijdens telefoongesprekken, e-mails, via onze website, sociale netwerken en de supportafdeling;
 • informatie die nodig is voor het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst met u of met derden namens wie u handelt;
 • informatie over activiteiten tussen u, ons en derden namens wie u handelt;
 • strikt noodzakelijke cookie-bestanden van groot belang, evenals cookie-bestanden die worden verzameld en verzonden naar Amplitude en Intercom om het gebruik van hun tools mogelijk te maken en de werking van de website te verbeteren;
 • andere informatie die u vrijwillig achterlaat op de website, zoals gebeurtenissen tijdens uw reis, informatie met betrekking tot communicatie van de luchtvaartmaatschappij, uitgaven uit eigen zak, etc.

3.3. Als u niet wilt dat wij werken met uw persoonsgegevens of persoonsgegevens van derden namens wie u handelt, verstrek ons dergelijke informatie dan niet.

3.4. Wij verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Mocht u jonger dan 18 jaar zijn, verzoeken wij u vriendelijk om geen informatie te gebruiken of te verstrekken via onze website of diensten. In gevallen waarin wij ontdekken dat persoonsgegevens zijn verstrekt door een individu jonger dan 18 jaar zonder toestemming van een ouder, wettelijke voogd of bevoegde gemachtigde gebruiker, zullen wij overgaan tot het verwijderen van dergelijke gegevens.

4. Cookiebeleid

4.1. Net als de meeste websites maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar uw browser worden gestuurd en op uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt.

4.2. De informatie die door de cookies wordt verstrekt, is anoniem. We gebruiken ze om het gebruik van onze website te vereenvoudigen, omdat ze de gebruiker herkennen tijdens zijn bezoek of herhaalbezoek.

4.3. We willen u erop wijzen dat u cookies kunt blokkeren, verwijderen en hun acties kunt beperken in de instellingen van uw browser. De specifieke stappen hiervoor kunnen per browser verschillen. Houd er rekening mee dat bepaalde pagina’s van onze website alleen toegankelijk zijn met behulp van cookies. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot beperkte toegang tot onze inhoud en verminderde functionaliteit van onze website.

4.4. Het uitschakelen van cookies kan invloed hebben op uw gebruikerservaring. Raadpleeg de ondersteuningstabbladen van uw internetbrowser of www.allaboutcookies.org voor meer informatie. Door deze website te blijven gebruiken zonder uw instellingen te wijzigen, stemt u in met het gebruik van cookies zoals hierboven beschreven.

5. Het doel van het gebruik van persoonsgegevens

5.1. Wij gebruiken uw persoonsgegevens, evenals persoonsgegevens van derden namens wie u handelt, om de diensten van AirAdvisor volledig en van goede kwaliteit te kunnen leveren, zoals beschreven in de algemene voorwaarden.

5.2. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens gebruiken om u kwalitatieve antwoorden of andere informatie van AirAdvisor te verstrekken op basis van uw verzoeken of verzoeken van derden namens wie u handelt.

5.3. Het verwerken van persoonsgegevens heeft ook als doel om ze te gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden, waaronder direct marketing, marktonderzoek en statistieken.

5.4 We gebruiken tevens persoonsgegevens om de AirAdvisor-services voortdurend te verbeteren en uw gebruikservaring op onze website https://airadvisor.com te optimaliseren.

5.5. We kunnen informatie over uw opmerkingen/klachten met betrekking tot uw vlucht en de service van de luchtvaartmaatschappij anonimiseren en op onze website publiceren (waarbij uw identiteit vertrouwelijk blijft), om andere passagiers op de hoogte te brengen van zwakke punten van luchtvaartmaatschappijen en problemen met de klantenservice.

We bieden u ook de mogelijkheid om ons toestemming te geven uw opmerkingen/klachten “zoals het is” te publiceren zonder anonimisering, met een redelijke moderatie om problemen met laster/smaadrechtszaken te voorkomen.

U dient alleen waarheidsgetrouwe informatie over uw ervaringen te verstrekken. In dit geval fungeert onze website als een tussenpersoon die de vrijheid van meningsuiting van consumenten toestaat, waarbij u de verantwoordelijkheid aanvaardt voor eventuele juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit denigrerende opmerkingen/klachten. Over het algemeen zouden waarheidsgetrouwe feedback/klachten over wat er is gebeurd geen aanleiding moeten geven tot juridische stappen. Houd er echter rekening mee dat de specifieke wetten van uw land en het land van de luchtvaartmaatschappij mogelijk anders omgaan met dergelijke zaken.

6. Overdracht van persoonsgegevens 

6.1. Uw gegevens kunnen alleen worden overgedragen aan derden voor de correcte levering van de diensten van AirAdvisor, die niet mogelijk zouden zijn zonder deze overdracht van uw persoonsgegevens of persoonsgegevens van derden namens wie u handelt. Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen aan vervoerders met als doel het vorderen van schadevergoeding. 

6.2. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens of persoonsgegevens van derden namens wie u handelt verstrekken aan gelieerde personen, functionarissen, vertegenwoordigers, agenten, werknemers of partners van AirAdvisor, zodat zij hun diensten aan u kunnen verlenen.

6.3. AirAdvisor maakt gebruik van Google Analytics op haar website. Dit is een webanalyse tool die helpt om het gedrag van gebruikers op de website te begrijpen. Amplitude verzamelt gegevens zoals de gebruikte browser, het type en model van het apparaat, locatie, land, stad, internetprovider, schermresolutie (voor mobiele telefoons), tijd doorgebracht op de website, taal, besturingssysteem en bezochte webpagina's. Amplitude gebruikt deze informatie voor het analyseren van het websitegebruik, het opstellen van rapporten over de websiteprestaties en het leveren van aanvullende diensten. Houd er rekening mee dat Amplitude uw cookie-bestanden ontvangt, aangezien Google Analytics niet kan functioneren zonder deze cookies. Voor het privacybeleid van Google kunt u op de link klikken en hun officiële website bezoeken. 

6.4. Daarnaast kunnen wij uw gegevens in de volgende gevallen openbaar maken:

 • als reactie op een dwangbevel, dagvaarding of gerechtelijke uitspraak;
 • om legitieme en/of onrechtmatige vorderingen te verdedigen;
 • om te voldoen aan andere wettelijke en/of nalevingsverplichtingen;
 • indien nodig om te reageren op onwettige handelingen of om een analyse van onwettige handelingen uit te voeren en passende maatregelen te nemen;
 • om onze rechten, eigendom of veiligheid van AirAdvisor te beschermen of te handhaven.

6.5. Indien persoonsgegevens worden overgedragen op andere gronden dan uiteengezet in het beleid, zullen wij u op de hoogte stellen van deze overdracht en heeft u de mogelijkheid om de overdracht van uw persoonsgegevens aan de derde partij in- of uit te schakelen.

6.6. Bij de overdracht van persoonsgegevens gebruiken wij altijd de veiligste en meest beproefde methoden. 

7. Grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens

7.1. Door akkoord te gaan met de levering van onze diensten, stemt u ermee in dat AirAdvisor uw persoonsgegevens kan opslaan en verwerken, inclusief het uitvoeren van veiligheidscontroles van transacties, op servers en systemen buiten de Europese Economische Ruimte. U verleent uw onvoorwaardelijke toestemming voor de overdracht van al uw persoonsgegevens en persoonsgegevens van derden namens wie u handelt buiten de Europese Economische Ruimte, met als enige doel het juiste niveau van de gevraagde diensten te kunnen bieden. De opslag en verwerking van uw persoonsgegevens kunnen plaatsvinden op servers en systemen die eigendom zijn van AirAdvisor of onafhankelijke opdrachtnemers en kunnen zich in elk land ter wereld bevinden, zoals de Verenigde Staten, Canada, etc.

7.2. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. U bent op de hoogte en stemt ermee in dat uw persoonsgegevens ook naar de Verenigde Staten kunnen worden overgedragen. Dergelijke grensoverschrijdende gegevensoverdracht zal uitsluitend plaatsvinden om te voldoen aan de vereisten van relevante verzoeken, contracten, dit beleid en om de diensten van AirAdvisor te kunnen leveren. Alle grensoverschrijdende gegevensoverdracht zal beperkt blijven tot de categorieën van gegevens en ontvangers die noodzakelijk zijn voor de naleving van uitvoerende contracten, deze voorwaarden en de levering van de gevraagde diensten.

8. Bewaartermijn van persoonsgegevens

8.1. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang dat nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn hangt af van de doeleinden van gegevensverzameling of van de aanwezigheid van wettelijke grondslagen voor langdurige gegevensopslag (bv. naleving van contractuele bepalingen tussen ons, levering van door u gevraagde diensten). Wij garanderen dat wanneer er geen reden of wettelijke verplichting meer is om uw persoonsgegevens te verwerken, we deze zullen verwijderen of opslaan op een manier die uw identificatie onmogelijk maakt.

8.2. De bewaartermijn van verschillende soorten persoonsgegevens hangt af van de volgende criteria:

 • het doel van het verzamelen van persoonsgegevens;
 • de tijd die nodig is om het doel te bereiken;
 • specifieke redenen of strikte wettelijke verplichtingen die vereisen dat persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode worden bewaard.

8.3. Indien u een klantenaccount op onze website heeft, bewaren wij persoonsgegevens zoals uw e-mailadres, voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en mobiel telefoonnummer gedurende de periode dat uw account actief is, om u toegang te verlenen tot ons systeem en gebruik te maken van onze diensten.

8.4. Bij het bepalen van de bewaartermijnen voor persoonsgegevens houden we ook rekening met de vereiste bewaartermijnen om te voldoen aan onze verplichtingen naar u toe, naar derden namens wie u handelt, naar regelgevende instanties, evenals voor boekhoudkundige en fiscale rapportage.

9. Rechten van de gebruiker (persoon wiens persoonsgegevens het betreft)

9.1. Wij respecteren uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens en bieden ondersteuning bij het uitoefenen ervan. U kunt contact opnemen met AirAdvisor via onderstaande informatie om een verzoek in te dienen voor de uitoefening van uw rechten. Wij streven ernaar om uw verzoek binnen een redelijke termijn uit te voeren, maar uiterlijk binnen 1 (één) maand na ontvangst van het verzoek. In sommige gevallen kan deze periode worden verlengd tot 3 (drie) maanden, afhankelijk van de complexiteit of het aantal verzoeken dat we ontvangen van klanten van AirAdvisor. Als er sprake is van een verlenging van de termijn, zullen we u daarvan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u heeft verstrekt tijdens registratie.

9.2. U heeft recht op het volgende:

 • toegang tot informatie met betrekking tot dit privacybeleid;
 • toegang tot informatie met betrekking tot de overeenkomst tussen ons;
 • een elektronische kopie van de verwerkte persoonsgegevens;
 • verduidelijking en/of wijziging van uw persoonsgegevens, waarbij wij alle partijen waarmee wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld, op de hoogte zullen stellen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredige inspanningen vereist van onze kant;
 • directe overdracht van uw persoonsgegevens van AirAdvisor aan derden;
 • beperking of volledige of gedeeltelijke intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op enigerlei wijze;
 • verwijdering van uw persoonsgegevens op uw verzoek, of indien uw toestemming voor verwerking wordt ingetrokken, of indien er geen verdere noodzaak is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

9.3. Indien u van mening bent dat uw rechten en/of wettelijke belangen geschonden zijn, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde overheidsinstantie. 

10. Bescherming van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

10.1. We treffen verschillende technische, organisatorische en wettelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onopzettelijke toegang, verzameling, opslag, gebruik, communicatie, ongeoorloofde wijziging of vernietiging, evenals tegen andere onbevoegde handelingen of onbedoeld gegevensverlies.

11. Contact

11.1. U kunt contact met ons opnemen via e-mail: info@airadvisor.com 

11.2. U kunt ons ook een brief sturen naar: AirAdvisor International Inc., 16192 Coastal Highway, Lewes, DE, 19958, USA.

Laatst bijgewerkt op: 17 augustus 2023

Vluchtcompensatie calculator
Vluchtcompensatie calculator

Vluchtcompensatie calculator:

Controleer in slechts 3 minuten of je in aanmerking komt voor vluchtvertraging compensatie.
Gratis directe check

Gratis directe check

No Cure, No Pay

No Cure, No Pay

Klaar om nu je € 600 te claimen?

Het duurt minder dan 5 minuutjes.

Claim compensatie

AirAdvisor is vermeld in:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror