Compensatie controleren

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het verkrijgen van compensatie voor verstoorde vluchten en de gebruiksvoorwaarden van de website www.airadvisor.com

Laatst bijgewerkt op: 17 augustus 2023.

SECTIE 1: Voorwaarden voor het verlenen van diensten met betrekking tot het verkrijgen van compensatie bij verstoorde vluchten

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna “algemene voorwaarden”) zijn een openbaar aanbod aan een onbeperkt aantal personen. Ze stellen de regels vast voor de dienstverlening door AirAdvisor International Inc., een juridische entiteit geregistreerd in overeenstemming met de wetten van de staat Delaware, VS, met registratieadres: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, postcode 19958, Verenigde Staten, of, afhankelijk van met wie de klant het contract sluit, Air Advisor Ltd., een juridische entiteit geregistreerd in overeenstemming met de wetten van Polen, met de statutaire zetel: Zamknięta Street 10/1,5, postcode 30-554, Krakau, Polen (hierna de “opdrachtnemer”). Deze voorwaarden definiëren de diensten zoals beschreven in sectie 2 van deze algemene voorwaarden. Ze worden onvoorwaardelijk aanvaard door het lid en maken deel uit van de contractuele relatie tussen het lid en de opdrachtnemer. Deze voorwaarden zijn verplicht voor de volledige uitvoering, samen met andere overeenkomsten die zijn gesloten tussen het lid en de opdrachtnemer onder deze algemene voorwaarden.

1.2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op natuurlijke personen en/of rechtspersonen (hierna het “lid”) die de registratieprocedure doorlopen op de website www.airadvisor.com, beheerd door de opdrachtnemer (hierna de “website”), of die een aanvraag indienen bij de opdrachtnemer en daarbij opdracht geven voor de diensten van de opdrachtnemer zoals gespecificeerd in deze algemene voorwaarden. Het lid bevestigt hierbij dat hij/zij deze algemene voorwaarden volledig heeft gelezen en zonder enige disclaimer of voorbehoud heeft aanvaard.

1.3. Het registreren van een lid op de website of het indienen van een aanvraag bij de opdrachtnemer bevestigt de uitvoering van een contract tussen het lid en de opdrachtnemer voor de levering van diensten zoals beschreven in deze algemene voorwaarden en in relatie tot de respectievelijke aanvraag van het lid.

1.4. Het moment van registratie van het lid op de website vindt plaats na het volgen van de bevestigingslink die naar het e-mailadres van het lid is gestuurd, of door het akkoord gaan van het lid met deze algemene voorwaarden tijdens het indienen van een aanvraag op de website door het plaatsen van een “vinkje” op de desbetreffende plaats.

1.5. Het indienen van een aanvraag bij de opdrachtnemer vindt plaats op het moment dat het lid een document ondertekent waarin de opdrachtnemer gemachtigd wordt om namens het lid op te treden in zaken voor derden zoals gespecificeerd in dat document. Dit document kan verschillende vormen en namen hebben, waaronder maar niet beperkt tot een volmacht, overdracht van vordering, overeenkomst, enzovoort (hierna “overdracht van vordering”). Een “overdracht van vordering” kan ook een digitaal document zijn dat door het lid wordt ondertekend met een elektronische handtekening aan het einde van het aanvraagproces op de website.

1.6. Zodra registratie op de website heeft plaatsgevonden of nadat een aanvraag is ingediend bij de opdrachtnemer, worden deze algemene voorwaarden van kracht en zijn ze bindend voor zowel het lid als de opdrachtnemer met betrekking tot de specifieke aanvraag van het lid (hierna de “zaak”).

2. Begunstigde van de diensten van de opdrachtnemer

2.1. De opdrachtnemer biedt het lid zijn diensten aan voor het innen van financiële compensatie op basis van Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004. Deze verordening heeft betrekking op de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging van vluchten, en trekt Verordening (EEG) nr. 295/91 in. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van wet- en regelgeving van andere landen, waaronder de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Oekraïne en alle andere wetgeving die luchtvaartmaatschappijen verplicht tot het betalen van compensatie aan passagiers bij verstoring van de vlucht. Het verlenen van compensatie in een vorm anders dan financieel, zoals vouchers, certificaten, bonuskaarten, enzovoort, valt niet onder de diensten van de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer en het lid hier apart anders overeenkomen.

2.2. De opdrachtnemer verleent geen andere diensten of werkzaamheden die niet expliciet vermeld zijn in deze algemene voorwaarden. Dit omvat onder andere, maar niet uitsluitend, het innen van compensatie voor verloren bagage, vergoeding van schade veroorzaakt door vluchtverstoring, etc. (inclusief accommodatie, maaltijden, vervoer, communicatie en andere kosten).

2.3. De opdrachtnemer behoudt zich het onvoorwaardelijke recht voor om de zaak van het lid af te wijzen zonder enige verklaring of reden voor een dergelijke beslissing te geven.

2.4. De opdrachtnemer heef het recht om de ontvangen gegevens en informatie van het lid te controleren.

2.5. Indien nodig heeft de opdrachtnemer het recht om zelfstandig te beslissen om een rechtszaak aan te spannen en een derde in te schakelen om de belangen van het lid in een dergelijke zaak te vertegenwoordigen. De kosten voor het starten en voeren van een rechtszaak, evenals de kosten voor de vertegenwoordiging tijdens de rechtszitting, worden vermeld in de prijslijst van de opdrachtnemer. Het lid stemt ermee in alle vereiste documenten te verstrekken, ondertekenen, bevestigen en overleggen die door de rechtbank kunnen worden gevraagd en die nog niet door het lid zijn verstrekt (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de rechtbank kan verzoeken om een nieuwe tekst van de overdracht van vordering en/of verzoeken om een notariële volmacht te verstrekken).

2.6. Bij het verlenen van de diensten zoals beschreven in artikel 2.1 behoudt de opdrachtnemer het recht om, met de juiste gedelegeerde bevoegdheid van de klant, namens de klant alle vereiste documenten voor te bereiden, te ondertekenen en op te stellen voor fysieke en rechtspersonen, instellingen, overheidsorganen, internationale organisaties en anderen, ongeacht hun vorm en eigendom. Dit gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en zakelijke praktijken. De betreffende documenten, materialen en informatie kunnen van zakelijke, juridische of procedurele aard zijn en kunnen zowel mondeling als schriftelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn claims, klachten, opmerkingen, kennisgevingen, rechtszaken, reacties op rechtszaken, beroepen, aanvragen en verzoekschriften. De opdrachtnemer behoudt het exclusieve intellectuele eigendom van de door hem opgestelde documenten, materialen en informatie. Deze hoeven niet bekend te worden gemaakt aan de klant of andere personen, tenzij deze documenten, materialen en informatie rechtstreeks geadresseerd zijn aan de klant.

3. Financiële voorwaarden

3.1. De opdrachtnemer brengt geen vooruitbetaling in rekening en hanteert het principe van “No Win No Fee” bij het verlenen van zijn diensten. De opdrachtnemer ontvangt enkel een provisie wanneer de zaak succesvol wordt afgerond, en deze provisie wordt in mindering gebracht op de ontvangen schadevergoeding, samen met eventuele andere kosten (indien van toepassing). Gedetailleerde informatie over de provisie en mogelijke kosten van de opdrachtnemer zijn te vinden in de Prijslijst.

3.2. De opdrachtnemer bouwt geen rente op over het bedrag van de ontvangen compensatie gedurende de periode waarin het bedrag op de rekening van de opdrachtnemer staat, vanaf het moment van betaling door de luchtvaartmaatschappij tot aan de overdracht aan het lid (na aftrek van de vergoeding en kosten van de opdrachtnemer).

3.3. Bij het overmaken van de compensatie aan het lid heeft de opdrachtnemer de mogelijkheid om, maar is niet verplicht, een factuur uit te reiken voor de geleverde diensten.

3.4. De opdrachtnemer zal de compensatie overmaken aan het lid volgens de bankgegevens en de methode die door het lid zijn verstrekt in zijn/haar ledenaccount op de website. De uitbetalingstermijn bedraagt doorgaans 30 dagen na ontvangst van de juiste bankgegevens (in het persoonlijke account van het lid), zoals bepaald in deze voorwaarden. We streven er echter naar om de betaling sneller te verwerken.

3.5. Indien de opdrachtnemer niet in staat is om de ontvangen vergoeding over te maken aan het lid vanwege het ontbreken van betalingsgegevens van het lid, het per vergissing verstrekken van onjuiste gegevens, of als het lid niet in staat is om de vergoeding persoonlijk op te halen bij het kantoor van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer verplicht om het lid te informeren over de ontvangen vergoeding via een bekend adres of andere contactinformatie (met uitzondering van persoonlijke bezoeken aan het fysieke adres van het lid). Als de opdrachtnemer daarna nog steeds niet in staat is om de vergoeding aan het lid over te maken, wordt het betreffende bedrag binnen 180 (honderdtachtig) kalenderdagen na de eerste kennisgeving van het lid over een dergelijk probleem eigendom van de opdrachtnemer.

3.6. De opdrachtnemer is uitsluitend verantwoordelijk voor het overmaken van de vergoeding aan het lid (d.w.z. het debiteren van geld van de rekening van de opdrachtnemer) naar de bankgegevens die door het lid zijn verstrekt. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de door het lid verstrekte gegevens, voor het overmaken van geld van de rekening van de opdrachtnemer naar de rekening van het lid, en voor het crediteren van de rekening van het lid. Eveneens aanvaardt de opdrachtnemer geen aansprakelijkheid met betrekking tot de mogelijkheid van het lid om het betreffende compensatiebedrag van zijn/haar rekening af te schrijven. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de functionaliteit van bancaire en financiële instellingen en systemen.

4. Verklaringen en garanties van het lid

4.1. Door zich bij de website aan te melden, bevestigt het lid dat hij/zij meerderjarig is, volledig handelingsbekwaam, in het bezit van alle nodige bevoegdheden en toestemmingen van derden (indien nodig). Het lid verklaart dat hij/zij deze algemene voorwaarden volledig heeft gelezen en duidelijk begrijpt, dat er geen opmerkingen en bedenkingen zijn, en dat hij/zij volledig en onvoorwaardelijk instemt met deze algemene voorwaarden. Tevens verklaart het lid dat alle informatie die hij/zij heeft verstrekt of zal verstrekken nauwkeurig en waarheidsgetrouw is.

4.2. Het lid begrijpt en stemt er onvoorwaardelijk mee in dat hij/zij door het indienen van zijn/haar zaak bij de opdrachtnemer, de opdrachtnemer machtigt om alle beslissingen met betrekking tot de zaak te nemen en dat hij/zij dergelijke beslissingen niet in twijfel zal trekken.

5. Exclusiviteit van autoriteiten

5.1. Het lid verklaart, bevestigt en garandeert het volgende:

a) Hij/zij heeft niet eerder een derde persoon gemachtigd en zal in de toekomst geen derde persoon machtigen met betrekking tot de lopende zaken en toekomstige zaken die door hem/haar worden ingediend of gewijzigd, behalve op uitdrukkelijk verzoek, aanbeveling of toestemming van de opdrachtnemer;

b) Vanaf het moment van registratie van het lid op de website of vanaf het moment van indiening van zijn/haar zaak bij de opdrachtnemer, zal het lid alle voorgaande communicatie met de luchtvaartmaatschappij en andere relevante derde partijen voor de zaak staken en in de toekomst geen communicatie initiëren of betrokken raken bij dergelijke communicatie. Het lid is verplicht om alle relevante informatie die hij/zij ontvangt met betrekking tot de zaak onmiddellijk te verstrekken aan de opdrachtnemer, aangezien dit kan helpen bij het versnellen van het werk aan de zaak en het verbeteren van de resultaten ervan;

c) Alle geldbedragen en/of andere soorten vergoedingen die het lid rechtstreeks van de luchtvaartmaatschappij of derden ontvangt met betrekking tot de zaak, worden beschouwd als het resultaat van de diensten van de opdrachtnemer, en het lid is verplicht om de opdrachtnemer binnen 30 (dertig) kalenderdagen te betalen voor de geleverde diensten, gelijk aan 30% (dertig procent) van de waarde van de ontvangen bedragen en/of vergoedingen van andere aard, zoals vermeld in onze Prijslijst.

6. Beëindiging van de betrekking tussen het lid en de opdrachtnemer

6.1. Alle betrekkingen tussen het lid en de opdrachtnemer in een specifieke zaak eindigen indien zich ten minste een van de volgende gevallen voordoet:

a) De opdrachtnemer heeft aan zijn verplichtingen jegens het lid voldaan, waardoor het lid een volledige vergoeding ontvangt (exclusief de vergoeding van de opdrachtnemer en andere bedragen opgenomen in de prijslijst);

b) De opdrachtnemer heeft zijn verplichtingen jegens het lid nagekomen, waardoor het lid en de luchtvaartmaatschappij of een derde partij een schikking hebben getroffen waarbij het lid niet het volledige geclaimde bedrag aan schadevergoeding ontvangt. Desondanks stemt het lid ermee in het overeengekomen deel en/of andere vergoedingen te aanvaarden;

c) Ondanks alle mogelijke inspanningen en maatregelen die de opdrachtnemer heeft genomen, is de zaak verloren;

d) De opdrachtnemer heeft nieuwe feiten en/of informatie ontdekt waardoor hij heeft besloten verdere acties met betrekking tot de zaak te staken, omdat hij van mening is dat dit geen positief resultaat zal opleveren. In dit geval doet de opdrachtnemer afstand van alle rechten die het lid hem heeft toegekend met betrekking tot de zaak. Het lid behoudt het recht om zijn/haar werkzaamheden met betrekking tot de zaak voort te zetten of de zaak aan een derde partij over te dragen;

e) De opdrachtnemer heeft ontdekt of heeft voldoende redenen om aan te nemen dat het lid onjuiste informatie met betrekking tot de zaak aan de opdrachtnemer heeft verstrekt en/of niet het recht had om dergelijke informatie te verstrekken.

6.2. Het lid heeft het recht om de diensten van de opdrachtnemer met betrekking tot een specifieke zaak uitsluitend en binnen 14 (veertien) kalenderdagen na het indienen van de zaak bij de opdrachtnemer te beëindigen, maar vóórdat de opdrachtnemer namens het lid een klacht bij de luchtvaartmaatschappij indient. Om van dit recht gebruik te maken, dient het lid een relevante schriftelijke brief te sturen naar het postadres of e-mailadres van de opdrachtnemer, waarin duidelijk wordt vermeld dat de diensten worden beëindigd en voor welke zaak deze beëindiging geldt.

6.3. Indien het lid de diensten beëindigt, heeft de opdrachtnemer het recht om van het lid te eisen en is het lid verplicht om alle kosten te vergoeden die de opdrachtnemer reeds heeft gemaakt voor de behandeling van de zaak, op voorwaarde dat deze kosten door de opdrachtnemer adequaat worden aangetoond.

6.4. Het recht van het lid om de diensten van de opdrachtnemer voor een specifieke zaak te beëindigen, is niet van toepassing in gevallen waarin de luchtvaartmaatschappij op het moment van de beslissing al heeft ingestemd met de klacht van het betreffende lid met betrekking tot de zaak. In een dergelijke situatie worden de diensten van de opdrachtnemer in het kader van die zaak als geleverd beschouwd, en dienen deze te worden betaald volgens de algemene voorwaarden.

7. Persoonsgegevens van het lid

7.1. Bij aanmelding op de website en/of indiening van een zaak ter verwerking bij de opdrachtnemer, op welke manier dan ook (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, via reguliere postdiensten, e-mail, telefoon, fax, elke computer en mobiele software), verstrekt het lid met eigen toestemming persoonsgegevens en informatie over zichzelf en over derden. Het lid begrijpt en stemt ermee in dat dergelijke gegevens noodzakelijk zijn voor de opdrachtnemer om diensten aan het lid te verlenen en zakelijke activiteiten uit te voeren.

7.2. Het lid bevestigt en garandeert dat alle gegevens en informatie die aan de opdrachtnemer worden verstrekt waarheidsgetrouw zijn en dat het lid over alle noodzakelijke bevoegdheden beschikt om deze te verstrekken. Indien het lid persoonsgegevens en/of informatie over zichzelf en derden aan de opdrachtnemer verstrekt zonder daartoe bevoegd te zijn, of indien dergelijke gegevens en/of informatie onjuist zijn, dan is het lid hiervoor zelf aansprakelijk. Het lid vrijwaart de opdrachtnemer van elke verantwoordelijkheid, of indien dit niet mogelijk is, dan is het lid verplicht om de opdrachtnemer al zijn kosten en schade te vergoeden die het gevolg zijn van dergelijke handelingen van het lid.

7.3. De opdrachtnemer heeft het recht persoonsgegevens en informatie over het lid uitsluitend te gebruiken voor het doel en in overeenstemming met de voorwaarden die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, en in overeenstemming met de geldende wetgeving die van toepassing is op de opdrachtnemer.

7.4. Het is de opdrachtnemer verboden persoonsgegevens en informatie die hij van het lid heeft ontvangen over te dragen aan een derde partij, met uitzondering van de volgende gevallen:

a) Wanneer het lid toestemming heeft gegeven voor dergelijke handelingen;

b) Wanneer dit direct afhankelijk is van het hoofddoel waarvoor deze gegevens en informatie zijn ontvangen;

c) Wanneer dit noodzakelijk is voor de opdrachtnemer om de zaak naar behoren af te handelen;

d) Wanneer de opdrachtnemer hiertoe verplicht is als gevolg van een rechtmatig verzoek van de overheid, internationale organen, rechtbanken, of om rechtmatige eisen of gerechtelijke procedures te beschermen;

e) Wanneer dit noodzakelijk is om legale en/of illegale handelingen te voorkomen of te stoppen;

f) Wanneer dit noodzakelijk is voor de bescherming van deze gegevens en informatie.

7.5. De opdrachtnemer heeft ook het recht om zonder enige beperking en op elk moment en naar eigen inzicht, zonder kennisgeving aan en toestemming van het lid, zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot elke zaak over te dragen aan een derde partij.

8. Diverse

8.1. De opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om naar eigen inzicht, zonder voorafgaande kennisgeving aan en zonder toestemming van het lid, de bepalingen van deze voorwaarden en de prijslijst te wijzigen.

8.2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het schenden van een van zijn verplichtingen jegens het lid indien een dergelijke schending het gevolg is van buitengewone omstandigheden (overmacht), waaronder, maar niet beperkt tot: oorlogen, gewapende conflicten, hackeraanvallen, softwarestoringen, besluiten van overheidsinstanties, natuurrampen, weersomstandigheden, ongelukken en andere soortgelijke zaken waarover de opdrachtnemer geen controle heeft. De opdrachtnemer is vrijgesteld van aansprakelijkheid in dergelijke gevallen (overmacht) gedurende de periode van het bestaan van dergelijke buitengewone omstandigheden (overmacht).

8.3. Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder de wetten van de staat Delaware, VS, zonder inachtneming van het conflictenrecht. Indien de klant een overeenkomst aangaat met Air Advisor Ltd., dan zijn deze algemene voorwaarden, evenals de overeenkomst, onderworpen aan de wetgeving van de Republiek Polen (tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst). In het geval van een geschil tussen de klant en de opdrachtnemer, moet dit geschil worden beslecht in een Poolse rechtbank in overeenstemming met het materiële en procedurele recht van de Republiek Polen.

8.4. Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden haar rechtskracht verliest of onwettig wordt, en dit geen invloed heeft op de geldigheid van de overige bepalingen, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht voor het gedeelte dat niet zijn rechtskracht heeft verloren of als onwettig is erkend.

8.5. De opdrachtnemer en het lid kunnen een afzonderlijke overeenkomst sluiten voor het leveren van diensten of voor de overdracht van vorderingen, in elke door hen overeengekomen vorm en op basis van deze algemene voorwaarden. Indien in een dergelijk geval de bepalingen van een dergelijke afzonderlijke overeenkomst in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst boven de bepalingen van deze algemene voorwaarden, tenzij in de afzonderlijke overeenkomst anders is bepaald.

8.6. AirAdvisor maakt gebruik van meerdere bronnen van informatie en gegevens om onze diensten uit te voeren. Hoewel AirAdvisor streeft naar het verstrekken van nauwkeurige informatie, kunnen onze diensten onderhevig zijn aan onvolledigheden en fouten. Onze diensten worden geleverd “zoals ze zijn” en “op eigen risico”. AirAdvisor wijst alle garanties, zowel expliciet als impliciet, wettelijk of anderszins, af voor zover dit is toegestaan door de wet. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, het niet schenden van rechten van derden, de nauwkeurigheid van informatie en de geschiktheid voor een bepaald doel. AirAdvisor doet geen toezeggingen en geeft geen garanties dat onze diensten zullen leiden tot vluchtcompensatie, terugbetaling of een andere succesvolle oplossing voor uw zaak. We kunnen niet garanderen dat onze diensten aan uw vereisten zullen voldoen, veilig, vrij van virussen of andere schadelijke elementen, tijdig, ononderbroken, nauwkeurig, volledig of betrouwbaar zullen zijn. U erkent en stemt ermee in dat uw gebruik van onze diensten op uw eigen risico is. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AirAdvisor en haar gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bestraffende, incidentele, speciale, gevolgschade, verliezen of schade, of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze gerelateerd aan i) onze diensten, ii) vertraging of onvermogen om toegang te krijgen tot onze diensten, iii) virussen, bugs, trojaanse paarden, software, informatie, gekoppelde websites van derden, diensten verkregen door het gebruik van onze diensten, iv) of enige andere kwestie met betrekking tot onze diensten, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als AirAdvisor, haar gelieerde ondernemingen of een van haar opdrachtnemers/leveranciers op de hoogte zijn gebracht over de mogelijkheid van dergelijke schade.

8.7. Deze voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten die niet bij wet kunnen worden uitgesloten. Indien u niet tevreden bent met een deel van onze diensten of met deze voorwaarden, is uw enige mogelijke rechtsmiddel uw terugtrekking in overeenstemming met de voorwaarden.

8.8. Geschillenbeslechting en arbitrageovereenkomst Verenigde Staten

8.8.1. Deze arbitrageovereenkomst is alleen van toepassing op u als uw land van verblijf of vestiging de Verenigde Staten is. Indien uw land van verblijf of vestiging niet de Verenigde Staten is en u desondanks een juridische claim tegen AirAdvisor probeert in te dienen in de Verenigde Staten, is deze arbitrageovereenkomst van toepassing om te bepalen of dit subartikel 8.8 op u van toepassing is, evenals alle andere drempelbepalingen, met inbegrip van woonplaats, bemiddelbaarheid, locatie en toepasselijk recht.

8.8.2. Overzicht van het proces voor het oplossen van geschillen. AirAdvisor is toegewijd aan het deelnemen aan een consumentvriendelijk proces voor het oplossen van geschillen. Daarom voorzien deze voorwaarden in een tweeledig proces voor personen op wie deze subsectie 8.8 van toepassing is: (1) een informele onderhandeling rechtstreeks met het klantenserviceteam van AirAdvisor (beschreven in paragraaf 8.8.3 hieronder), en indien nodig (2) een bindende arbitrage die wordt beheerd door de American Arbitration Association (“AAA”). Zowel u als AirAdvisor behouden het recht om een geschil voor te leggen aan een kantonrechter als alternatief voor arbitrage.

8.8.3. Verplichte geschillenbeslechting en kennisgeving vóór arbitrage. Ten minste 30 dagen voordat een arbitrageprocedure wordt gestart, komen u en AirAdvisor overeen om de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van het geschil en te goeder trouw te proberen een informele oplossing te onderhandelen. U dient uw kennisgeving van het geschil te sturen naar AirAdvisor International Inc., ter attentie van de agent voor service van AirAdvisor, gevestigd op: 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, United States, en per e-mail naar info@airadvisor.com. AirAdvisor stuurt zijn kennisgeving van het geschil naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw AirAdvisor-account. Een kennisgeving van een geschil moet de volgende informatie bevatten: de naam en contactgegevens van de partij, een beknopte beschrijving van het geschil en de gewenste oplossing. Als de partijen er niet in slagen om het geschil binnen de periode van 30 dagen op te lossen, kan een van de partijen pas daarna een arbitrageprocedure starten door een schriftelijk verzoek tot arbitrage in te dienen bij de AAA (American Arbitration Association) en een kopie daarvan te verstrekken aan de andere partij, zoals gespecificeerd in de regels van de AAA (beschikbaar op www.adr.org).

8.8.4. Overeenkomst tot arbitrage. U en AirAdvisor stemmen ermee in dat elk geschil of claim voortvloeiend uit of met betrekking tot deze voorwaarden, de toepasbaarheid, schending, beëindiging, geldigheid, handhaving of interpretatie ervan, of elk gebruik van het AirAdvisor-platform of enige inhoud (gezamenlijk “geschillen”) zal worden beslecht door bindende individuele arbitrage (de “arbitrageovereenkomst”). Als er een geschil ontstaat over de vraag of deze arbitrageovereenkomst kan worden afgedwongen of van toepassing is op ons geschil, komen u en AirAdvisor overeen dat de arbiter over die kwestie zal beslissen.

8.8.5. Arbitrageregels en toepasselijke wetgeving. Deze arbitrageovereenkomst valt onder de federale handelswetgeving en wordt beheerst door de Federal Arbitration Act, die van toepassing is op alle materiële en procedurele interpretaties en handhaving van deze bepaling. De arbitrage zal worden uitgevoerd door de arbiter in overeenstemming met de Consumer Arbitration Rules en/of andere AAA-arbitrageregels die door de AAA van toepassing worden verklaard (de “AAA-regels”) die op dat moment van kracht zijn, tenzij hier anders bepaald. U kunt de AAA-regels vinden op www.adr.org. Om de arbitrage te starten, moet een volledig ingevuld schriftelijk verzoek (beschikbaar op www.adr.org) worden ingediend bij de AAA en aan de andere partij worden overhandigd zoals aangegeven in de AAA-regels.

8.8.6. Wijziging van AAA-regels - Arbitrage hoorzitting/locatie. Met het oog op uw gemak stemt AirAdvisor ermee in dat elke vereiste arbitragehoorzitting, naar uw keuze, op een van de volgende manieren kan worden uitgevoerd: (a) in de Amerikaanse county waar u woont; (b) in Sussex County; (c) via telefoon of videoconferentie. Indien het betwiste bedrag US$ 5.000 of minder bedraagt, komen de partijen overeen om alleen verder te gaan met het indienen van documenten bij de arbiter.

8.8.7. Wijziging van de AAA-regels - Advocatenhonoraria en kosten. Uw arbitragekosten en uw aandeel in de vergoeding van de arbiter worden bepaald door de toepasselijke AAA-regels. Elke partij kan een verzoek indienen bij de arbiter om advocatenhonoraria en kosten toe te kennen, indien zij aantoont dat de andere partij een claim, tegenclaim of verdediging heeft ingediend die feitelijk of juridisch ongegrond, te kwader trouw, of met het doel om te intimideren is ingediend, of anderszins ongegrond is, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving en de AAA-regels.

8.8.8. Beslissing van de arbiter. De beslissing van de arbiter zal de essentiële bevindingen en conclusies bevatten waarop de uitspraak is gebaseerd. Een uitspraak over de arbitrale beslissing kan worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. De arbiter mag elke vorm van vergoeding toekennen die is toegestaan door de wet of de AAA-regels, maar declaratoire of injunctieve vergoedingen mogen alleen op individuele basis worden toegekend en uitsluitend voor zover ze gerechtvaardigd zijn door de individuele claim van de eiser.

8.8.9. Afstand van juryrechtspraak. Zowel u als AirAdvisor erkennen en stemmen ermee in dat we afstand doen van het recht op een juryrechtspraak met betrekking tot alle geschillen die onderhevig zijn aan arbitrage.

8.8.10. Geen collectieve rechtszaken. Zowel u als AirAdvisor erkennen en gaan ermee akkoord dat wij, voor zover toegestaan door de wet, afstand doen van het recht om deel te nemen als eiser of groepslid in een vermeende collectieve rechtszaak, collectieve arbitrage, private attorney general action of een andere representatieve of gezamenlijke procedure. Tenzij we schriftelijk anders overeenkomen, mag de arbiter de claims van meer dan één partij niet consolideren en mag hij niet optreden als voorzitter in enige vorm van een groeps- of representatieve procedure. Als er een definitieve gerechtelijke beslissing is die stelt dat het toepasselijke recht het afdwingen van de afstandsverklaring in deze paragraaf met betrekking tot een claim, rechtsvordering of gewenste oplossing uitsluit, zal die specifieke claim, rechtsvordering of gewenste oplossing, en alleen die specifieke claim, rechtsvordering of gewenste oplossing, worden uitgesloten van deze arbitrageovereenkomst en worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank. In dat geval komen u en wij overeen dat de claims, rechtsvorderingen of gewenste oplossingen die niet onderhevig zijn aan arbitrage worden opgeschort totdat alle arbitrageclaims, rechtsvorderingen en gewenste oplossingen door de arbiter zijn opgelost.

8.8.11. Wijzigingen in overeenkomst tot arbitrage. Indien AirAdvisor dit subartikel 8.8 wijzigt na de datum waarop u deze voorwaarden voor het laatst heeft geaccepteerd (of eventuele latere wijzigingen van deze voorwaarden heeft geaccepteerd), heeft u de mogelijkheid om deze wijziging af te wijzen door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen naar: 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, United States, binnen 30 dagen na de datum waarop de wijziging van kracht wordt. Het afwijzen van een nieuwe wijziging herroept of wijzigt echter niet uw eerdere toestemming voor eerdere overeenkomsten om een geschil tussen u en AirAdvisor te arbitreren (of uw eerdere toestemming voor eventuele latere wijzigingen daarvan), die van kracht blijven en afdwingbaar zijn voor elk geschil tussen u en AirAdvisor.

8.8.12. Dit subartikel blijft van kracht na beëindiging van deze voorwaarden en blijft van toepassing, zelfs als u stopt met het gebruik van de AirAdvisor-diensten of uw AirAdvisor-account beëindigt.

8.9. Wijzigingen. Alle nieuwe functies van onze diensten zullen onderhevig zijn aan deze voorwaarden. AirAdvisor behoudt zich het recht voor om op elk moment delen van deze voorwaarden te wijzigen, zonder daarvoor verdere kennisgeving te geven. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn op de website van AirAdvisor. We raden u aan om regelmatig de website van AirAdvisor te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend zijn voor u. Als u onze diensten blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn aangebracht in deze voorwaarden of andere beleidsregels, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert.

8.10. Deze voorwaarden vormen de volledige en exclusieve overeenkomst met betrekking tot het onderwerp en vervangen alle eerdere communicatie (zowel mondeling als schriftelijk) tussen u en AirAdvisor.

8.11. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming kunt u geen van uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen. AirAdvisor behoudt zich het recht voor om elk van haar rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden over te dragen aan een gelieerde onderneming van AirAdvisor of aan een door AirAdvisor aangewezen derde partij.

8.12. Als een bepaling (of een deel daarvan) van deze voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit als geheel of gedeeltelijk nietig of onuitvoerbaar wordt beschouwd, wordt deze nietige bepaling geacht te zijn vervangen door een uitvoerbare bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bepaling komt. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven geldig en van kracht, inclusief de overige delen van de betrokken bepalingen.

8.13. Elke mislukking of vertraging van AirAdvisor bij het afdwingen (geheel of gedeeltelijk) van een bepaling van deze voorwaarden zal niet worden opgevat als een afstand van onze rechten of oplossingen.

8.14. Bij inconsistenties tussen de Engelse versie van deze voorwaarden en een andere taalversie prevaleert de Engelse versie.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke afzonderlijke zaak totdat deze door de opdrachtnemer is afgesloten in overeenstemming met de hierin gespecificeerde bepalingen. 

SECTIE 2. Gebruiksvoorwaarden van de website www.airadvisor.com

A) “AirAdvisor International Inc.” is de naam gereserveerd door het bedrijf opgericht onder de wet van de VS, geregistreerd op adres: 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, VS.

B) Deze gebruiksvoorwaarden (hierna de “gebruiksvoorwaarden”) zijn de voorwaarden waaronder wij u, als particuliere gebruiker of rechtspersoon, voorzien van de inhoud (inclusief maar niet beperkt tot teksten, software, databases, opmaak, documenten, afbeeldingen, foto’s, kleurencombinaties en alle andere materialen) die op deze website zijn gepubliceerd: www.airadvisor.com.

C) De gebruiksvoorwaarden omvatten alle onderstaande bepalingen.

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze website en de inhoud ervan zijn bedoeld voor privégebruik en worden uitsluitend verstrekt voor algemene informatiedoeleinden. Niets op deze website of in de inhoud ervan is bedoeld om algemeen of specifiek juridisch of ander professioneel advies te geven. Indien u behoefte heeft aan dergelijk advies, overweeg dan om klant te worden en neem contact met ons op. Wij willen u er vriendelijk aan herinneren dat onze diensten worden aangeboden onder de principes van “NO WIN - NO FEE” en “eerdere resultaten bieden geen garantie voor een vergelijkbaar resultaat”.

1.2. Niets op deze website mag worden beschouwd als een aanbod of aanvaarding volgens de wetten van de staat Delaware, VS, en/of het Poolse Contractenrecht of andere wetten van rechtsgebieden waaraan u onderworpen bent. Eventuele afstand van onze rechten onder deze gebruiksvoorwaarden is alleen geldig indien deze schriftelijk en specifiek is gedaan.

1.3. Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in om: (i) de inhoud niet te kopiëren, te wijzigen, te reproduceren of te distribueren, tenzij voor redelijk privégebruik zonder commercieel doel; (ii) geen goederen of diensten te adverteren of te verkopen aan andere gebruikers van deze website of commercieel voordeel te halen uit de inhoud; (iii) deze website of de inhoud ervan niet te gebruiken in strijd met de regelgeving of wetgeving van enig rechtsgebied waaronder u of deze website valt; (iv) de verantwoordelijkheid te dragen voor al het materiaal dat u naar deze website stuurt of uploadt en te garanderen dat dit materiaal legaal is, niet beledigend of discriminerend is, en geen inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden, onze rechten of de rechten van derden onder enig toepasselijk rechtsstelsel.

2. IP-rechten

2.1. “AirAdvisor” is een handelsmerk dat wordt beschermd door Europese en Oekraïense wetten en internationale verdragen. Als u ons handelsmerk om welke reden dan ook wilt vermelden of reproduceren, dient u eerst onze toestemming te verkrijgen door contact met ons op te nemen.

2.2. Wij, samen met onze leveranciers of derden die expliciet toestemming hebben gegeven om hun materiaal op deze website te reproduceren, zijn eigenaar van alle handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website. Teksten en mediamaterialen waarvan het eigendom of auteurschap niet kan worden vastgesteld op het moment dat u deze website bezoekt, behoren toe aan hun respectieve eigenaars of auteurs en worden beschouwd als hun exclusieve intellectuele eigendom.

3. Onze aansprakelijkheid

3.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan materiële of immateriële rechten of belangen die kunnen voortvloeien uit het vertrouwen op de inhoud van deze website. Indien u meer informatie wenst over de gegevens op deze website, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor enige aangelegenheden met betrekking tot u of derden die toegang hebben tot of gebruikmaken van deze website en de inhoud ervan. Wij onderschrijven niet, noch zijn wij verantwoordelijk voor de inhoud van websites die eigendom zijn van of beheerd worden door derden en die een link bevatten naar deze website of die toegankelijk zijn vanaf deze website.

3.2. Raadpleeg sectie 8 hierboven voor bepalingen met betrekking tot onze aansprakelijkheidsbeperkingen, disclaimers en andere belangrijke en bindende bepalingen die voor u van toepassing zijn.

4. Privacybeleid en gegevensbescherming

4.1. Wij, inclusief onze moeder- en dochterbedrijven, kunnen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u deze website gebruikt, met name wanneer wij elektronische correspondentie met u voeren of wanneer u klant bent geworden en heeft ingestemd met onze gebruiksvoorwaarden. De term “persoonsgegevens” omvat informatie zoals uw identiteit en die van uw gezinsleden, inclusief minderjarigen; uw IP-adres; details over uw vroegere en/of geplande vliegreizen; vereisten van uw persoonlijke bankrekening, etc. Deze persoonsgegevens kunnen zowel elektronisch als op papier worden bewaard. De aard en omvang van de persoonlijke informatie die we verzamelen, kunnen variëren per situatie.

Wij gebruiken dergelijke persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Beantwoorden van uw vragen (wanneer we elektronisch met u corresponderen).
  • Leveren van onze diensten aan u (wanneer u klant bij ons bent geworden).
  • Het toesturen van nieuws, speciale aanbiedingen en ander informatiemateriaal (wanneer u ons uw e-mailadres en andere contactgegevens heeft verstrekt).

Uw persoonsgegevens kunnen worden bewaard en opgeslagen in onze administratie, die wordt beheerd door derden, zolang we elektronische correspondentie met u onderhouden, onze diensten aan u leveren, of totdat u zich afmeldt voor het ontvangen van informatie van ons. In geen geval worden uw gegevens langer bewaard dan 24 opeenvolgende maanden nadat onze elektronische correspondentie is beëindigd, onze diensten aan u zijn verleend, of nadat u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van informatie van ons, afhankelijk van wat van toepassing is.

4.2. U heeft het recht om details op te vragen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren en om deze te laten bijwerken, corrigeren of verwijderen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Om dit te doen, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar info@airadvisor.com, vergezeld van bewijsstukken van uw identiteit. Door deze website te blijven gebruiken, stemt u in met ons gebruik van de persoonsgegevens zoals hierboven beschreven.

4.3. Hoewel we ons redelijkerwijs inspannen om onze bezoekers te beschermen tegen internetfraude en het lekken van persoonlijke informatie, zijn we afhankelijk van de hardware, software, telecommunicatieproducten en -diensten van derden. Hierdoor kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor enig verlies of enig probleem met betrekking tot de beveiliging van uw gegevens die door derden voor ons worden opgeslagen, of die door u aan ons worden overgedragen of vice versa via gangbare telecommunicatiekanalen (inclusief, maar niet beperkt tot, e-mail, telefoon, fax, VoIP-diensten, etc.), die buiten onze controle vallen.

4.4. Door onze website te blijven gebruiken, erkent u dat overheidsinstanties van het rechtsgebied waar u of wij onder vallen, wettelijk gemachtigd kunnen worden om uw internetactiviteiten te controleren en toegang te krijgen tot uw of onze elektronische correspondentie zonder voorafgaande kennisgeving. In dergelijke gevallen kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de acties van deze instanties. Om uw online veiligheid te waarborgen, raden wij u ten zeerste aan om betrouwbare internetverbindingen en antivirussoftware te gebruiken bij het gebruik van onze website en bij het verzenden en ontvangen van gegevens van en naar onze website.

4.5. Uw persoonsgegevens worden door ons niet verkocht, verhuurd, gedistribueerd of op andere wijze beschikbaar gesteld aan derden, tenzij u ons duidelijk opdracht geeft om dit te doen. In het onwaarschijnlijke geval dat wij persoonsgegevens en gegevens die wij over u hebben, moeten vrijgeven om te voldoen aan wettelijke vereisten of verzoeken van overheidsinstanties, zullen wij redelijke inspanningen leveren om u hiervan vooraf op de hoogte te stellen, tenzij de wet of een wettig verzoek van de relevante overheidsinstanties ons hiervan weerhoudt. Voor volledige informatie over ons privacybeleid verwijzen wij u naar https://airadvisor.com/nl/privacybeleid.

5. Cookies

5.1. Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies (kleine bestanden die door deze website en vele andere websites op het internet naar uw apparaat worden gestuurd via uw internetbrowser), bijvoorbeeld Google Analytics-cookies. Cookies ondersteunen ons bij het monitoren en verbeteren van de ervaring van websitebezoekers door bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals het type apparaat, de datum en tijd van uw bezoek, de specifieke bezochte pagina’s, etc. Hoewel cookies onze website in staat kunnen stellen om uw internetbrowser te onderscheiden van die van andere gebruikers, verzamelen ze geen gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Indien u liever geen cookies op deze website wilt gebruiken, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen. We willen u er wel op wijzen dat het uitschakelen van cookies mogelijk van invloed kan zijn op uw gebruikerservaring. Voor meer informatie over het beheren van cookies, kunt u de ondersteuningstabbladen van uw internetbrowser raadplegen of www.allaboutcookies.org bezoeken.

Door deze website te blijven gebruiken zonder uw instellingen te wijzigen, stemt u in met het gebruik van cookies zoals eerder beschreven. Houd er rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt, waarbij de datum van de meest recente bijwerking hierboven wordt vermeld. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Vluchtcompensatie calculator
Vluchtcompensatie calculator

Vluchtcompensatie calculator:

Controleer in slechts 3 minuten of je in aanmerking komt voor vluchtvertraging compensatie.
Gratis directe check

Gratis directe check

No Cure, No Pay

No Cure, No Pay

Klaar om nu je € 600 te claimen?

Het duurt minder dan 5 minuutjes.

Claim compensatie

AirAdvisor is vermeld in:

  • CNN
  • Forbes
  • USA Today
  • Mirror