Zasady i warunki

Regulamin świadczenia usług związanych z uzyskiwaniem odszkodowania za zakłócone loty oraz warunki korzystania ze strony internetowej https://airadvisor.com

Ostatnia aktualizacja: 14 października 2017 roku (niektóre warunki zostały zaktualizowane 13 kwietnia 2021 r. i 1 września 2022 r.).

USTĘP 1. Regulamin świadczenia usług związanych z uzyskiwaniem odszkodowania za zakłócone loty.

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem") stanowi ofertę publiczną dla nieograniczonej liczby osób i określa zasady świadczenia przez AirAdvisor International Inc., podmiotu prawnego zarejestrowanego zgodnie z ustawodawstwem stanu Delaware, USA, pod adresem: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, kod pocztowy 19958, USA (dalej zwanego "Wykonawcą"), usług określonych w punkcie 2 niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że są one bezwarunkowo zaakceptowane przez Członka i stanowią część stosunku kontraktowego między Członkiem a Wykonawcą oraz są obowiązkowe dla pełnej realizacji usług wraz z innymi umowami zawartymi między Członkiem a Wykonawcą zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.2. Regulamin ma zastosowanie wobec osób fizycznych i/lub osób prawnych (zwanych dalej "Członkami"), które przeszły procedurę rejestracji na stronie internetowej https://airadvisor.com administrowanej przez Wykonawcę (dalej zwaną "Stroną Internetową"), lub które wysłały wniosek do Wykonawcy, tym samym zamawiając usługi Wykonawcy określone w niniejszym Regulaminie, wskutek czego potwierdziły, że on/ona całkowicie przeczytali i zaakceptowali niniejszy Regulamin w całości i bez żadnego sprzeciwu czy zastrzeżenia.

1.3. Fakt rejestracji Członka na Stronie Internetowej lub fakt wysłania wniosku do Wykonawcy jest potwierdzeniem realizacji umowy między tym Członkiem a Wykonawcą na świadczenie usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz w odniesieniu do odpowiedniego wniosku Członka.

1.4. Rejestracja Członka na Stronie Internetowej występuje w momencie wysłania linku potwierdzającego na e-mail Członka lub poprzez zgodę Członka z niniejszym Regulaminem podczas wysyłania wniosku przez Stronę Internetową i zaznaczenia "ptaszkiem" odpowiedniego miejsca.

1.5. Moment wysłania wniosku do Wykonawcy jest momentem podpisania przez Członka dokumentu upoważniającego Wykonawcę do reprezentowania interesów Członka w sprawach przed osobami trzecimi wymienionymi w tym dokumencie. Dokument taki może istnieć w różnych formach i pod różnymi nazwami, w tym między innymi jako pełnomocnictwo pisemne, cesja roszczenia, umowa itp. (zwane dalej «Cesją Roszczenia»). "Cesja Roszczenia" jest również dokumentem cyfrowym, który jest podpisywany przez Członka podpisem elektronicznym na końcu procesu składania wniosku na Stronie Internetowej.

1.6. Po rejestracji na Stronie Internetowej lub po wysłaniu wniosku do Wykonawcy niniejszy Regulamin przyjmuje moc prawną i obowiązuje Członka oraz Wykonawcę w odniesieniu do odpowiedniego wniosku Członka (zwanego dalej "Sprawą").

 

2. Przedmiot usług Wykonawcy

2.1. Wykonawca świadczy Członkowi swoje usługi związane z uzyskiwaniem odszkodowania finansowego na podstawie Rozporządzenia (EC) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej z dnia 11 lutego 2004 roku Ustanawiającego Wspólne Zasady Dotyczące Odszkodowań oraz Pomocy Dla Pasażerów, Którym Odmówiono Przyjęcia na Pokład i Odwołania lub Dużego Opóźnienia Lotów, oraz Uchylenia Rozporządzenia (EEC) nr 295/91, Laws and Regulations of: USA, Canada, United Kingdom, Turkey, Ukraine, a także w oparciu o wszystkie inne przepisy, które zobowiązują linię lotniczą do wypłacenia odszkodowania swoim pasażerom za zakłócenie lotu. Odszkodowanie inne od finansowego (kupony, certyfikaty, karty podarunkowe i tym podobne) nie są przedmiotem usług Wykonawcy, chyba że Wykonawca i Członek wyrażą na to osobną zgodę.

2.2. Wykonawca nie świadczy/nie wykonuje żadnych innych usług/prac, które nie są jasno określone w niniejszym Regulaminie, na przykład, ale bez ograniczenia się do tego, Wykonawca nie stara się uzyskać odszkodowania za utracony bagaż, zwrotu kosztów za szkody spowodowane zakłóceniem lotu, itp. (zakwaterowanie, posiłki, transport, komunikacja i inne koszty).

2.3. Wykonawca ma bezwarunkowe prawo do odrzucenia Członka przy przyjmowaniu jego Sprawy bez podania przyczyny i uzasadnienia takiej decyzji.

2.4. Wykonawca ma prawo sprawdzić dane i informacje otrzymane od Członka.

2.5. Jeśli to konieczne, Wykonawca ma prawo do samodzielnego podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania sądowego i zatrudnienia osoby trzeciej celem reprezentowania interesów Członka w takiej sprawie sądowej. Wszystkie koszty związane z rozpoczęciem i prowadzeniem procesu sądowego oraz wypłata honorariów dla przedstawiciela są określone w Cenniku Wykonawcy. Niniejszym Członek zobowiązuje się do wydania, podpisania, poświadczenia i dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów, o które może prosić sąd, a które nie zostały jeszcze dostarczone przez Członka (np. ale nie ograniczając się do tego, sąd może poprosić o nowy tekst cesji roszczenia i/lub zażądać dostarczenia pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie.)

2.6. Wykonawca, świadcząc Usługi opisane w punkcie 2.1 powyżej, ma prawo do samodzielnego, według własnego uznania, na podstawie odpowiednio delegowanego zwierzchnictwa Klienta dla Wykonawcy, sporządzenia, podpisania w jego imieniu, przedstawienia wszelkich osób fizycznych i prawnych, instytucji, bez względu na ich formę i własność, organów państwowych i organizacji międzynarodowych oraz do przygotowania wszelkich dokumentów wymaganych przez prawo i/lub ustanowioną praktykę biznesową oraz niezbędnych do właściwego świadczenia Usług, o których mowa w akapicie 2.1 powyżej, dokumentów, materiałów i informacji o charakterze biznesowym, prawnym, proceduralnym, w formie ustnej lub pisemnej, w tym między innymi: roszczenia, skargi, uwagi, powiadomienia, procesy sądowe, odpowiedzi na pozwy sądowe, odwołania, wnioski, petycje, a ponadto forma i treść takich dokumentów, materiałów i informacji, które są przygotowane przez Wykonawcę będą wyłączną własnością intelektualną Wykonawcy i nie będą mogły być ujawnione Klientowi lub innym osobom, z wyjątkiem bezpośredniego adresata takich dokumentów, materiałów i informacji.

 

3. Warunki finansowe

3.1. Wykonawca nie pobiera przedpłat i świadczy usługi zgodnie z zasadą "Brak Wygranej, Brak Opłat". Wykonawca otrzymuje prowizję tylko wtedy, gdy Sprawa jest wygrana i odejmuje ją wraz z innymi wydatkami (jeśli wystąpiły) od uzyskanego odszkodowania. Więcej informacji na temat sumy wynagrodzenia Wykonawcy oraz możliwych wydatków można znaleźć w Cenniku.

3.2. Wykonawca nie nalicza odsetek od sumy odszkodowania otrzymanego za okres, za który zostało wypłacone przez linię lotniczą na rachunek Wykonawcy i do momentu przekazania go Członkowi (odjęcie wynagrodzenia i wydatków Wykonawcy).

3.3. Przy wysyłaniu odszkodowania Członkowi, Wykonawca może lecz nie jest zobowiązany do wystawienia faktury dla Członka za wyświadczone usługi.

3.4. Wykonawca przekazuje odszkodowanie Członkowi zgodnie z danymi bankowymi oraz metodą zgłoszoną przez Członka na jego Koncie Członkowskim na Stronie Internetowej. Czas wypłaty: wypłacimy odszkodowanie i/lub zwrócimy pieniądze, zgodnie z tym regulaminem, w ciągu 30 dni od otrzymania poprawnych danych bankowych (w osobistym panelu użytkownika), jednak zazwyczaj staramy się wypłacać pieniądze szybciej.

3.5. W przypadku, w którym Wykonawca nie może wykonać transferu otrzymanego odszkodowania Członkowi, ponieważ Członek nie podał swoich danych do płatności lub dane takie zostały podane z błędem lub Członek nie przyjechał do biura Wykonawcy, aby odebrać odszkodowanie w gotówce, to Wykonawca jest zobowiązany poinformować Członka o otrzymanym odszkodowaniu za pośrednictwem jakiegokolwiek znanego mu adresu lub innej formy kontaktu i danych kontaktowych (z wyłączeniem wizyt osobistych pod adresem fizycznym Członka). Jeśli po wyczerpaniu powyższego, Wykonawca wciąż nie jest w stanie przekazać odszkodowania Członkowi, to po 180 (stu osiemdziesięciu) dniach kalendarzowych od pierwszego zawiadomienia Członka o takim problemie odpowiednia suma odszkodowania staje się własnością Wykonawcy.

3.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność tylko za przekazanie Członkowi wynagrodzenia (tj. wypłacenie środków z konta Wykonawcy) na dane bankowe przekazane przez Członka. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych przekazanych przez Członka, za przepływ pieniędzy z rachunku Wykonawcy na konto Członka oraz za uznanie środków na rachunku Członka, a także za możliwość wypłacenia przez Członka odpowiedniej kwoty odszkodowania z jego konta, w tym między innymi - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie instytucji oraz systemów bankowych i finansowych.

 

4. Deklaracje i Gwarancje Członka

4.1. Rejestrując się na Stronie Internetowej Członek potwierdza, że jest pełnoletni, ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i zgody osób trzecich (jeśli są wymagane), przeczytał w całości ten Regulamin i w pełni go rozumie, nie ma żadnych uwag i zastrzeżeń, całkowicie i bezwarunkowo zgadza się z tym Regulaminem, i potwierdza, że wszystkie informacje dostarczone przez Członka, lub które dostarczy są/będą precyzyjne i zgodne z prawdą.

4.2. Członek rozumie i bezwarunkowo zgadza się, że przesyłając swoją Sprawę do Wykonawcy upoważnia Wykonawcę do podjęcia wszelkich decyzji związanych ze Sprawą i nie będzie kwestionował takich decyzji.

 

5. Wyłączność władz

5.1. Członek utrzymuje, potwierdza i gwarantuje, że:

a) wcześniej nie upoważniał, ani nie upoważni w przyszłości jakiejkolwiek osoby trzeciej w odniesieniu do bieżących Spraw, jak również do Spraw, które zostaną przedłożone lub zmienione przez niego w przyszłości, z wyjątkiem wyraźnej prośby, zalecenia lub zgody Wykonawcy;

b) od momentu rejestracji Członka na Stronie Internetowej lub od momentu przesłania jego Sprawy do Wykonawcy, Członek przerywa wszelką wcześniejszą komunikację z linią lotniczą i innymi osobami trzecimi związanymi ze Sprawą i nie będzie inicjować, ani wdawać się w taką komunikację w przyszłości. Gdy Członek otrzyma jakiekolwiek informacje istotne dla Sprawy, jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać takie informacje Wykonawcy, ponieważ może to pomóc Wykonawcy przyspieszyć jego pracę nad Sprawą i poprawić jej wyniki;

c) wszelkie pieniądze i/lub inne rodzaje odszkodowania otrzymane przez Członka bezpośrednio od linii lotniczej lub osób trzecich w związku ze Sprawą są traktowane jako wynik usług Wykonawcy, a Członek jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy w ciągu 30 (Trzydziestu) dni kalendarzowych za świadczone usługi kwotę równą 30% (Trzydzieści procent) od wartości otrzymanej sumy i/lub odszkodowania innego rodzaju, zgodnie z naszym Cennikiem.

 

6.  Koniec stosunków między Członkiem a Wykonawcą

6.1. Wszystkie stosunki między Członkiem a Wykonawcą w ramach konkretnej Sprawy są zakończone, jeśli wystąpił przynajmniej jeden z następujących przypadków:

a) Wykonawca wypełnił swoje zobowiązania wobec Członka, które spowodowały, że Członek otrzymał pełne odszkodowanie w Sprawie (z wyłączeniem wynagrodzenia Wykonawcy i innych kwot określonych w Cenniku);

b) Wykonawca wypełnił swoje zobowiązania wobec Członka, które spowodowały, że Członek i linia lotnicza lub podmiot trzeci osiągnęli porozumienie w Sprawie, zgodnie z którym Członek nie otrzymuje pełnej sumy żądanego odszkodowania, jednakże Członek zgodził się na otrzymanie uzgodnionej części i/lub innych korzyści;

c) Wykonawca podjął wszelkie możliwe sobie działania i środki, jednak Sprawa została przegrana;

d) Wykonawca dowiedział się o faktach i/lub informacjach, na podstawie których Wykonawca podjął decyzję o zaprzestaniu dalszych działań w związku ze Sprawą, jako że Wykonawca uważa, że nie przyniesie ona pożądanych rezultatów. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się wszelkich praw przyznanych mu przez Członka w Sprawie i Członek ma prawo do kontynuowania działania w Sprawie lub do przydzielenia Sprawy jakiejkolwiek osobie trzeciej;

e) Wykonawca dowiedział się lub otrzymał wystarczające powody, aby sądzić, że Członek przekazał Wykonawcy nieprawdziwe informacje dotyczące Sprawy i/lub nie miał prawa do dostarczenia takich informacji.

6.2. Członek ma prawo do wyłącznego i wcześniejszego rozwiązania usług Wykonawcy w konkretnej sprawie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia złożenia niniejszej sprawy do Wykonawcy, ale przed przygotowaniem i złożeniem skargi do linii lotniczej przez Wykonawcę. W tym celu Członek musi przesłać odpowiednie pismo na adres pocztowy lub adres e-mail Wykonawcy oraz wyraźnie wskazać, że kończy on korzystanie z usług oraz Sprawę wobec której niniejsze wypowiedzenie ma zastosowanie.

6.3. W przypadku wypowiedzenia usług Wykonawcy przez Członka, Wykonawca ma prawo żądać od Członka i Członek jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy wszystkich kosztów, które zostały poniesione przez Wykonawcę w związku z jego zajmowaniem się Sprawą, a które Wykonawca może należycie udowodnić.

6.4. Prawo Członka do wypowiedzenia usług Wykonawcy w konkretnej Sprawie nie obejmuje przypadków, w których w momencie podjęcia decyzji przez takiego Członka linia lotnicza podjęła już decyzję o zaspokojeniu skargi danego Członka w Sprawie. W takiej sytuacji, usługi świadczone przez Wykonawcę w ramach takiej Sprawy zostają uznane za zrealizowane i muszą zostać opłacone na zasadach ogólnych.

 

7. Dane osobiste Członka

7.1. Po rejestracji na Stronie Internetowej i/lub założeniu Sprawy do przetworzenia przez Wykonawcę w dowolny sposób (np. ale nie wyłącznie, za pośrednictwem zwykłych usług pocztowych lub przez e-mail, telefon, fax, przez komputer lub urządzenie mobilne), Członek podaje swoje dane osobiste i informacje o sobie oraz osobach trzecich za swoją pełną zgodą. Członek rozumie i zgadza się, że dane takie są niezbędne dla Wykonawcy w celu świadczenia usług na rzecz Członka i prowadzenia aktywności biznesowej przez Wykonawcę.

7.2. Członek potwierdza i gwarantuje, że wszystkie dane i informacje przekazane Wykonawcy są prawdziwe, a Członek posiada wszystkie niezbędne prawa do przekazania tych danych. Jeżeli Członek dostarczy Wykonawcy dane osobowe i/lub informacje o sobie i osobach trzecich bez koniecznego upoważnienia, umowy lub praw, lub jeśli dane takie i/lub informacje są nieprawdziwe, wówczas Członek ponosi wyłączną odpowiedzialność i zwalnia Wykonawcę od wszelkiej odpowiedzialności, lub jeżeli nie jest to możliwe, to wówczas Członek jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy wszystkich swoich wydatków i szkód spowodowanych przez takie działania Członka.

7.3. Wykonawca ma prawo wykorzystywać dane osobowe i informacje o Członku tylko w celu i zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi Wykonawcę.

7.4. Przekazanie przez Wykonawcę danych osobowych i informacji otrzymanych od Członka osobie trzeciej jest zabronione z wyjątkiem następujących przypadków:

a) Członek wyraził zgodę na takie działania;

b) zależy to bezpośrednio od głównego celu, w jakim otrzymano te dane i informacje;

c) jest to konieczne, aby Wykonawca mógł właściwie poprowadzić Sprawę;

d) Wykonawca jest zobowiązany to uczynić na uzasadniony wniosek prawny, żądanie organów państwowych, organów międzynarodowych, sądów lub w celu ochrony uzasadnionych żądań lub postępowania sądowego;

e) jest to konieczne w celu zapobiegania lub zaprzestania nielegalnych działań;

f) jest to konieczne do ochrony tych danych i informacji;

7.5. Wykonawca ma również prawo bez ograniczeń i w dowolnym czasie oraz według własnego uznania, bez powiadomienia i zgody Członka, na przeniesienie swoich praw i obowiązków w odniesieniu do każdej Sprawy na jakąkolwiek osobę trzecią.

 

8. Pozostałe

8.1. Wykonawca ma prawo w dowolnym czasie i według własnego uznania, bez uprzedzenia i bez zgody Członka zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Cennik.

8.2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za złamanie któregokolwiek z obowiązków przed Członkiem, jeżeli takie naruszenie jest wynikiem nadzwyczajnych okoliczności (siła wyższa), które obejmują między innymi: wojny, konflikty zbrojne, ataki hakerskie, awarie oprogramowania, decyzje organów państwowych, katastrofy naturalne, warunki pogodowe, wypadki i inne podobne przypadki pozostające poza kontrolą Wykonawcy. Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności w takich przypadkach (siła wyższa) przez okres istnienia takich nadzwyczajnych okoliczności (siła wyższa).

8.3. Niniejsze Warunki i Umowa podlegają prawu stanu Delaware, USA. W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Klientem a Wykonawcą, taki spór musi zostać rozstrzygnięty w sądzie zgodnie z prawem materialnym i procesowym stanu Delaware, USA.

W przypadku zawarcia przez Klienta umowy z Air Advisor Sp. z oo niniejsze Warunki oraz Umowa podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej (chyba, że Umowa wyraźnie stanowi inaczej). W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Klientem a Wykonawcą, spór taki musi zostać rozstrzygnięty w sądzie polskim zgodnie z prawem materialnym i procesowym Rzeczypospolitej Polskiej.

8.4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu straci moc prawną lub stanie się nielegalne i nie spowoduje to unieważnienia pozostałej części Regulaminu, wówczas taki Regulamin nadal obowiązuje w części, która nie utraciła mocy prawnej lub w tej, która nie została uznana za nielegalną.

8.5. Wykonawca i Członek mogą podpisać osobną umowę o świadczenie usług lub o cesję roszczenia w dowolnej formie przez nich uzgodnionej i na podstawie niniejszego Regulaminu. W takim przypadku, jeżeli postanowienia takiej odrębnej umowy są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, to postanowienia takiej odrębnej umowy muszą mieć pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu, chyba że w odrębnej umowie przewidziano inaczej.

8.6. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do każdej odrębnej Sprawy do czasu jej zamknięcia przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

 

USTĘP 2. Warunki Korzystania ze strony internetowej https://airadvisor.com

A) 'AirAdvisor International Inc.' to nazwa zastrzeżona przez USA z Ograniczoną Odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem USA, rejestrowaną pod adresem: 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, USA

B) Niniejsze Warunki Korzystania (zwane dalej "Warunkami Korzystania") to zasady i warunki na podstawie których udostępniamy Ci, jako prywatnemu użytkownikowi lub podmiotowi prawnemu, treść (w tym między innymi teksty, oprogramowanie, bazy danych, formatowanie, dokumenty, grafiki, obrazy, zdjęcia, kombinacje kolorów i wszystkie inne materiały) opublikowaną na tej stronie internetowej: https://airadvisor.com.

C) Warunki Korzystania obejmują wszystkie postanowienia zawarte poniżej.

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Ta strona internetowa i jej treści są przeznaczone do użytku prywatnego i przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Żadne informacje na tej stronie, ani w jej treści nie mają na celu udzielenia ogólnej lub specjalistycznej porady prawnej lub innej profesjonalnej porady. Jeśli szukasz takiej porady, rozważ możliwość stania się naszym klientem i skontaktuj się z nami w wyniku takiej potrzeby. Pamiętaj, że nasze usługi świadczymy zgodnie z zasadami 'brak wygranej - brak opłat', oraz 'wcześniejsze rezultaty nie gwarantują podobnego wyniku'.

1.2. Nic na tej stronie nie może być interpretowane jako oferta lub akceptacja zgodnie z prawem stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych lub polskim prawem umów, lub jakichkolwiek innych praw w jurysdykcjach, którym możesz podlegać. Nasze prawa wynikające z niniejszych Warunków Korzystania mogą być zniesione tylko na piśmie.

1.3. Ponadto, wchodząc na tę stronę internetową, zgadzasz się: (i) nie kopiować, zmieniać, powielać, ani rozpowszechniać treści, lub ujawniać treści stronom trzecim, chyba że takie ujawnienie można w uzasadniony sposób uznać za zgodne z zasadami prywatnego użycia bez celu komercyjnego; (ii) nie reklamować, ani nie sprzedawać żadnych towarów i usług innym użytkownikom tej strony internetowej, ani nie czerpać korzyści komercyjnych z jej treści; (iii) niestosowania niniejszej strony internetowej, ani jej treści w sposób sprzeczny z przepisami lub ustawodawstwem jakiejkolwiek jurysdykcji, której Ty lub ta strona podlegacie; (iv) że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie materiały, które wysyłasz lub przesyłasz na tę stronę oraz, że są one legalne, nie są obraźliwe ani dyskryminujące i nie naruszają niniejszych Warunków Korzystania, naszych praw lub praw stron trzecich na mocy obowiązującego prawa.

2. Prawa Własności Intelektualnej

2.1. 'AirAdvisor' jest znakiem towarowym chronionym prawem europejskim i ukraińskim, a także umowami międzynarodowymi. Jeśli chcesz nadmienić lub powielić nasz znak towarowy z jakiegokolwiek powodu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać zgodę.

2.2. My, nasi dostawcy lub podmioty trzecie, które wyraźnie dały zgodę na powielanie swoich materiałów na tej stronie, posiadają wszystkie znaki towarowe, prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści na tej stronie. Teksty i materiały medialne, których własności lub autorstwa nie można zidentyfikować w chwili, gdy użytkownik odwiedza tę witrynę, stanowią wyłączną własność intelektualną ich właścicieli lub autorów.

3. Nasze Obowiązki

3.1. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie materialnych lub niematerialnych praw lub interesów, które mogą wyniknąć z polegania na zawartości tej strony internetowej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat informacji zawartych na tej stronie, skontaktuj się z nami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek sprawy związane z Tobą lub jakimikolwiek stronami trzecimi, które wchodzą lub korzystają z tej strony i jej treści. Nie popieramy, ani nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych będących własnością, zarządzanych lub obsługiwanych przez strony trzecie, które prowadzą do tej strony internetowej lub tych, które są z niej dostępne.

4. Polityka Prywatności i Ochrona Danych

4.1. My, w tym nasze spółki matki i spółki zależne, możemy zbierać dane osobowe od Ciebie w czasie, gdy korzystasz z tej strony: w szczególności, gdy prowadzimy z Tobą korespondencję elektroniczną, lub gdy stałeś się naszym klientem, wyrażając zgodę na nasze Warunki Korzystania. 'Dane osobowe' o których mowa mogą obejmować: dane dotyczące Twojej tożsamości i członków Twojej rodziny, w tym nieletnich; Twój adres IP; szczegóły twoich przeszłych i/lub planowanych podróży lotniczych; dane Twojego osobistego konta bankowego itp. Takie dane osobowe mogą mieć formę zarówno elektroniczną, jak i drukowaną. Charakter i wielkość gromadzonych przez nas danych osobowych może się różnić w zależności od przypadku. Używamy takich danych osobowych wyłącznie w celu odpowiadania na Twoje pytania (gdy prowadzimy korespondencję elektroniczną z Tobą), dostarczając Ci nasze usługi (kiedy stałeś się naszym klientem) i do wysyłania Ci wiadomości, ofert specjalnych i innych materiałów informacyjnych (kiedy podałeś nam swój adres e-mail i inne dane kontaktowe). Możemy trzymać i przechowywać Twoje dane osobowe w naszych rejestrach, obsługiwanych przez podmioty trzecie, tak długo, jak utrzymujemy korespondencję elektroniczną z Tobą lub tak długo, jak dostarczamy Ci jako naszemu klientowi, nasze usługi, lub dopóki nie zrezygnujesz z otrzymywania od nas informacji; w każdym przypadku, nie dłużej niż przez 24 kolejne miesiące po zakończeniu naszej korespondencji elektronicznej lub po zakończeniu świadczenia Ci naszych usług lub po Twojej rezygnacji z otrzymywania od nas informacji, w zależności od tego, która z nich ma zastosowanie.

4.2. Jesteś uprawniony do zażądania szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas Twoich danych osobowych oraz ich aktualizacji, poprawienia lub usunięcia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Aby to zrobić, musisz wysłać do nas pisemną prośbę na adres mailowy info@airadvisor.com, uzupełnioną o dokument potwierdzający Twoją tożsamość. Kontynuując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas danych osobowych zgodnie z objaśnieniami.

4.3. Mimo, iż dokładamy wszelkich starań, aby chronić naszych użytkowników przed oszustwami internetowymi i wyciekiem danych osobowych, w pełni polegamy na sprzęcie, oprogramowaniu, produktach i usługach telekomunikacyjnych stron trzecich. Z tego powodu, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub zaniedbania w zabezpieczeniu Twoich danych przechowywanych dla nas przez podmioty trzecie lub przekazanych nam przez Ciebie lub odwrotnie za pomocą powszechnych kanałów telekomunikacyjnych (w tym między innymi poprzez e-mail, telefon, fax, usługi VoIP, itp.), które są poza naszą kontrolą.

4.4. Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na to, że organy rządowe jurysdykcji, której podlegasz Ty lub my, mogą być uprawnione przez prawo tej jurysdykcji do monitorowania Twoich działań internetowych i uzyskać dostęp do Twojej lub naszej korespondencji elektronicznej bez uprzedzenia, i w takich przypadkach nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania takich organów. Zachęcamy Cię również do korzystania z zaufanych połączeń internetowych i aplikacji antywirusowych, gdy tylko jest to możliwe, podczas korzystania z tej strony internetowej oraz wysyłania lub odbierania jakichkolwiek danych do lub z tej strony internetowej.

4.5. Nie sprzedajemy, nie pożyczamy, nie rozpowszechniamy, ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że otrzymamy od Ciebie wyraźne i jednoznaczne polecenie zrobienia tego. W mało prawdopodobnym przypadku, gdybyśmy byli zobowiązani do ujawnienia danych osobowych i danych, które posiadamy o Tobie w celu spełnienia wymagań prawa lub zgodnych z prawem żądań władz państwowych, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię wcześniej, chyba że prawo lub zgodne z prawem żądanie odpowiednich władz państwowych uniemożliwi nam takie działanie.

5. Ciasteczka

5.1. Ta strona internetowa może wykorzystywać pliki cookie (małe pliki przesyłane do Twojego urządzenia za pośrednictwem Twojej przeglądarki internetowej przez tę stronę internetową i wiele innych stron internetowych), na przykład pliki cookie Google Analytics. Pliki cookie pomagają nam monitorować i poprawiać doświadczenia użytkowników strony internetowej (poprzez gromadzenie określonych danych technicznych, takich jak rodzaj urządzenia, data i godzina Twojej wizyty, wejścia na konkretne strony, itp.). Korzystanie z plików cookie może umożliwić naszej stronie internetowej odróżnienie Twojej przeglądarki internetowej od przeglądarek internetowych innych użytkowników. Pliki cookie nie gromadzą żadnych danych, które mogłyby posłużyć do ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie chcesz, aby ta strona internetowa korzystała z plików cookie, musisz dostosować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wyłączone pliki cookie mogą jednak wpływać na Twoje doświadczenia z użytkowania strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź w zakładkę pomocy swojej przeglądarki internetowej lub odwiedź www.allaboutcookies.org. Kontynuując korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany swoich ustawień, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z objaśnieniami.

5.2. Niniejsze Warunki Korzystania mogą być aktualizowane od czasu do czasu bez specjalnego powiadomienia, z datą ostatniej aktualizacji wskazaną powyżej. Prosimy o okresowe odwiedzanie tej strony celem upewnienia się, że znasz najnowszą wersję niniejszych Warunków Korzystania.

Pomożemy ci uzyskać odszkodowanie za ostatnie 3 lata, jeśli twój lot był opóźniony/odwołany lub jeśli odmówiono ci wejścia na pokład.

Sprawdź odszkodowanie

zajmie to kilka minut


4.6 out of 5
"Excellent" - 
14285 reviews
O AIRADVISOR PISANO W:
CNN Logo
Forbes Logo
USA Today Logo
Mirror logo