Verificați despăgubirea

Termeni și Condiții

Termeni si condițiile de furnizarea de servicii de colectare de compensații pentru zborurile perturbate (zboruri anulate / zboruri întârziate / refuzare îmbarcare)  și, de asemenea, termenii de utilizare a site-ului https://airadvisor.com/

Ultima modificare: 14 octombrie 2017 (unii termeni au fost actualizați la 13 aprilie 2021 și 1 septembrie 2022).

Secțiunea 1 Termeni și condiții de furnizare de servicii de colectare de compensații pentru zborurile perturbate

1. Considerații generale 

1.1. Acești termeni și condiții (denumite în continuare „Termeni și condiții“) sunt o ofertă publică pentru un număr nelimitat de persoane și definesc regulile pentru prestarea serviciilor AirAdvisor International Inc., o persoană juridică înregistrată în conformitate cu legile statului Delaware, SUA, adresa de înregistrare: 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, USA (denumită în continuare „Contractantul“) a serviciilor menționate în secțiunea 2 din acești Termeni și Condiții,  cu condiția că acestea să fie acceptate în mod necondiționat de Membru și fac parte din relație contractuală între Membru și Contractor, și sunt obligatorii pentru executarea completă, împreună cu alte acorduri încheiate între Membru și Contractor conform acestor Termeni și Condiții.

1.2. Termeni și Condiții se aplică unei persoane fizice și / sau persoană juridică (denumită în continuare „Membru“), care este în curs de înregistrare pe site-ul https://airadvisor.com, fiind administrat de către Contractor (denumit în continuare „Site“) sau care depune - trimite cererea către Contractor și, prin urmare, solicită serviciile Antreprenorului specificate în acești Termeni și Condiții și, prin urmare, confirmă că el / ea complet a citit și acceptat acești Termeni și Condiții în totalitate și fără nici o notă sau o rezervare.

1.3. Un fapt de înregistrare a unui Membru pe Site sau un faptul depunerii unei cereri pentru Contractor este o confirmare a executării unui contract între acest Membru și Contractor pentru furnizarea de servicii definite în acești Termeni și Condiții și cu referință la aplicarea respectivului Membru.

1.4. Momentul înregistrării Membrului pe Site este următorul: link-ul de confirmare de înregistrare trimis pe e-mail Membrului sau acordul Membrului cu acești Termeni și Condiții în timpul depunerii unei cereri pe site-ul web prin plasarea unui „click“ la locul respectiv.

1.5. Momentul de depunere a unei cereri pentru Contractor este momentul semnării de către un Membru a documentului de împuternicire a Contractorului să reprezinte interesele Membrului în fața altor părți terțe, prevăzute în acest document. Un astfel de document poate exista în diferite forme și sub diferite denumiri, inclusiv, dar fără a se limita la o putere de avocat, atribuirea cererii, contract etc. (denumit în continuare «Cesiunea creanței»). O „Cesiune a creanței“ este, de asemenea, un document digital care este semnat de membru cu o semnătură electronică, la sfârșitul procesului de depunere a unei cereri de pe site-ul web.

1.6. După înregistrarea pe site-ul sau după depunerea unei cereri către Contractor acești Termeni și Condiții iau forță juridică și sunt obligatorii pentru Membru și Contractor în ceea ce privește aplicarea corespunzătoare a Membrului (denumit în continuare „Caz“).

 

2. Obiectul serviciilor Contractantului

2.1. Contractorul prestează serviciile sale Membrului pentru colectarea de compensații financiare în baza Regulamentului (CE) nr 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a normelor comune privind compensarea și asistența pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anularea zborurilor sau pe termen lung de întârziere a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr 295/91, Legile și reglementările din: SUA, Canada, Regatul Unit, Turcia, Ucraina, și, de asemenea, pe baza tuturor celorlalte legislații care să oblige o companie aeriană să plătească despăgubiri pentru pasageri săi pentru o întrerupere a zborului. Compensarea în orice altă formă, decât financiare (tichete, certificate, carduri bonus și așa mai departe) nu este un subiect al serviciilor Contractantului, cu excepția cazului  în care Contractantull și Membrul convin asupra acestui lucru separat.

2.2. Contractantul nu face / efectuează alte servicii / lucrări care nu sunt stabilite în mod clar în acești Termeni și Condiții, de exemplu, dar fără a se limita la acestea, Contractantul nu colectează compensații pentru pierderea bagajelor, rambursarea daunelor cauzate de o întrerupere a zborului etc. (cazare, masă, transport, comunicații și alte costuri).

2.3. Contractantul are un drept necondiționat de a respinge Membrul în acceptarea dosarului său, fără a oferi nici o explicație și un motiv pentru o astfel de decizie.

2.4. Contractantul are dreptul de a verifica datele și informațiile primite de la membru. 2.5. Dacă este necesar, Contractorul are dreptul de a face în mod independent, o decizie de a iniția litigii și să păstreze o parte terță pentru reprezentarea intereselor membrului într-un astfel de caz instanța de judecată. Toate cheltuielile pentru inițierea și desfășurarea unei ședințe de judecată, precum și pentru plata onorariilor reprezentantului sunt stabilite în Lista de prețuri de Contractor. Prin prezenta Membru se angajează să emită, semneze, atestă și să furnizeze toate documentele necesare care ar putea fi solicitate de instanță și care nu au fost furnizate de Membru încă (de exemplu, dar fără a se limita la acestea, instanța de judecată poate solicita un nou text al Cesiune Creanței și / sau cerere de a furniza o putere notarială de avocat). 2.6. Contractantul, în cazul prestării serviciilor descrise în clauza 2.1 de mai sus, are dreptul independent, la propria discreție, pe baza autorității delegate corespunzătoare a Clientului către Contractant, de a întocmi, semna în numele său, să prezinte orice persoane fizice și juridice, instituții, indiferent de formele lor și dreptul de proprietate, organele de stat și organizațiile internaționale, precum și să pregătească toate documentele cerute de lege și / sau practicile de afaceri stabilite și necesare pentru furnizarea corespunzătoare a serviciilor descrise la punctul 2.1 de mai sus, documente, materiale și informații de afaceri, natură juridică, procedurală, fie într-o formă orală sau scrisă, incluzând, dar fără a se limita la: reclamații, comentarii, notificări, procese, răspunsurile la procese, recursuri, cereri, petiții, precum și forma și conținutul acestor documente, materiale și informații pregătite de către Contractant va fi proprietatea intelectuală exclusivă a Contractantului și nu sunt subiecte supuse dezvăluirii către Client sau orice alte persoane, cu excepția destinatarului direct a unor astfel de documente, materiale și informații.

 

3. Termeni financiari

3.1. Contractorul nu percepe plata în avans și oferă serviciile sale în conformitate cu principiul „No Win - No Fee“. Contractantul primește comisionul doar dacă Cazul este câștigat și scăzute alte cheltuieli (dacă se aplică) în afara compensației colectate. Mai multe informații privind suma cheltuielilor de remunerare și de posibile cheltuieli ale Contractantului este furnizată în Lista de prețuri.

3.2. Contractantul nu acumulează dobânda la suma compensației primite pentru o perioadă de timp de când a fost plătită de către compania aeriană în contul Contractantului și până în momentul în care acesta este transferat către Membru (scăzând remunerația și cheltuielile Contractantului).

3.3. La transferul de compensare către Membru, Contractantul poate, dar nu este obligat să emită o factură pentru Membru, pentru serviciile furnizate.

3.4. Contractantul transferă compensația Membrului în conformitate cu detaliile bancare și prin metoda notificată de Membru în contul său de Membru, pe site-ul web. Momentul plății: îți vom plăti compensația și/sau rambursarea conform acestor termeni, în 30 de zile de la primirea detaliilor bancare corecte (la biroul de personal), dar de obicei încercăm să eliberăm plata cât mai curând posibil.

3.5. În cazul în care Contractantul nu poate executa un transfer de compensații primite către Membru, deoarece membru nu a furnizat datele sale de plată sau de astfel de detalii au fost furnizate cu o greșeală sau Membru nu ajunge la biroul Contractantului de a primi despăgubiri în numerar, atunci Contractantul este obligat să informeze membru cu privire la compensații primite prin orice cunoscut sau altă informație de contact (cu excepția vizitelor personale la adresa fizică a Membrului). Dacă după aceasta, Contractantul încă nu este în măsură să transfere compensația către membru, apoi în 180 de zile calendaristice (o sută optzeci) după prima aviz al Membrului cu privire la o astfel de problemă, suma relevantă a compensației devine proprietatea Contractorului.

3.6. Contractantul poartă răspunderea numai pentru transferul de compensare către Membru (de exemplu, debitarea de fonduri din contul Contractantului) la detaliile bancare furnizate de Membru. Contractantul nu este răspunzător pentru corectitudinea detaliilor furnizate de Membru, pentru tranzitul de bani din contul Contractantului în contul Membrului și pentru creditarea unui cont Membru, precum și pentru capacitatea Membrului de a retrage suma relevantă de compensare din contul său, inclusiv, dar fără a se limita la - Contractantul nu este răspunzător pentru funcționalitatea sistemelor bancare și a instituțiilor financiare.

 

4. Declarații și garanții de membru

4.1. Prin înregistrarea pe Site, Membrul confirmă că el este de vârsta legală deplină, are capacitate juridică deplină, dispune de toate competențele necesare și consimte la terțe persoane (dacă este cazul), citește în întregime Termeni și Condiții și în mod clar le înțelege, nu are orice observații și rezerve, în totalitate și necondiționat este de acord cu acești Termeni și Condiții, că toate informațiile pe care el-ea, în calitate de membru a furnizat sau va furniza sunt / vor fi corecte și adevărate.

4.2. Membru înțelege și necondiționat este de acord că, prin trimiterea Cazului său către Contractant, autorizează Contractantul să facă orice decizii relevante pentru Caz și nu va pune la îndoială astfel de decizii.

 

5. Exclusivitate autorităților

5.1. Creanțele Membrului confirmă și garantează că:

a) nu a autorizat în prealabil și nu va autoriza, în viitor, orice terță persoană cu privire la cauzele actuale, precum și în ceea ce privește cauzele care urmează să fie prezentate sau modificate de către el în viitor, cu excepția cererii, recomandării sau consimțământului expres al Contractantului;

b) din momentul înregistrării sale ca Membru pe Site sau din momentul depunerii dosarului său de Membru către Contractant, încetează toate comunicările anterioare cu compania aeriană și alte persoane terțe relevante pentru caz și nu va iniția sau nu se va implica într-o astfel de comunicare în viitor. Atunci când Membrul primește informații pertinente pentru caz, el este obligat să trimită imediat aceste informații pentru Contractant, acest lucru poate ajuta Contractantul la accelerarea lucrărilor sale asupra Cazului și îmbunătățirea rezultatelor sale;

c) orice bani și / sau alte tipuri de compensații primite de Membru direct de la compania aeriană sau terțe persoane cu privire la Caz sunt considerate ca urmare a serviciilor Contractantului și membru este obligat să plătească Contractantului în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice pentru serviciile cu condiția în valoare de 30% (Treizeci la sută) din valoarea sumelor primite și / sau compensare în alt fel, în conformitate cu Lista noastră de prețuri.

 

6. Încetarea relației între membru și Contractant

6.1. Toată relația dintre Membru și Contractant în cadrul unui anumit Caz, încetează dacă, cel puțin, unul din următoarele cazuri are loc:

a) Contractantul și-a îndeplinit obligațiile înainte ca Membru să primească compensația integrală în Caz (cu excepția remunerației Antreprenorului și alte sume stabilite în Lista de prețuri);

b) Contractantul și-a îndeplinit obligațiile înainte ca Membrul, care a dus ca Membru și compania aeriană sau o terță persoană csă ajungă  la o soluționare în Caz, în conformitate cu care Membru nu primește suma integrală a compensațiilor pretinse, cu toate acestea, Membrul a fost de acord să primească o parte convenită și / sau alte beneficii;

c) Contractantul a întreprins toate acțiunile și măsurile posibile, cu toate acestea, Cazul a fost pierdut;

d) Contractorul a aflat despre fapte și / sau informații pe baza cărora Contractantul a luat decizia de a înceta acțiuni suplimentare cu privire la Caz și în calitate de Contractant crede că nu va aduce rezultate. În acest caz, Contractantul renunță la orice drepturi care îi sunt atribuite de către Membru în temeiul Cazului și Membrul are dreptul să își continue activitatea cu privire la Cazul său pentru a repartiza Cazul unei terțe persoane;

e) Contractantul a aflat sau a primit suficiente motive să se creadă că Membrul furnizat informații false cu privire la Caz și / sau nu are dreptul de a furniza astfel de informații.

6.2. Membrul are dreptul să rezilieze exclusiv și anticipat serviciile furnizorului în cadrul unui anumit caz în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data depunerii acestui caz către contractant, dar înainte de pregătirea și depunerea plângerii către compania aeriană de către contractant. Pentru a face acest lucru Membrul trebuie să trimită o scrisoare scrisă, relevantă la adresa poștală a Contractantului sau e-mail și să specifice în mod clar că el încheie serviciile și la care se aplică această reziliere de Caz.

6.3. În caz de încetare a serviciilor Contractantului de către Membru, Contractantul are dreptul de a cere de la Membru și Membrul este obligat să ramburseze Contractantului toate cheltuielile sale, care deja au fost generate de Membru și achitate de către Contractant datorită procesării de Caz și pe care Contractantul le poate dovedi în mod corespunzător.

6.4. Dreptul Membrului de a rezilia serviciile Contractantului pentru un anumit Caz nu se extinde la cazurile în care în momentul luării unei astfel de decizii de Membru, compania aeriană a făcut deja o decizie de a satisface plângerea Membrului în cauză în temeiul Cazului. În această situație, serviciile Contractantului sub un astfel de caz, sunt considerate prestate și trebuie să fie plătite în conformitate cu termenii generali.

 

7. Datele personale ale Membrului

7.1.La înregistrarea pe Site și / sau prezentarea Cazului pentru prelucrare către Contractant, prin orice mijloace (de exemplu, dar nu exclusiv, prin intermediul serviciilor poștale obișnuite sau prin e-mail, telefon, fax, prin orice calculator și software-ul mobil), Membrul oferă cu propriul său acord, datele sale personale și informații despre sine și persoane terțe. Membrul înțelege și este de acord că este necesară prelucrarea acestor pentru Contractant, pentru furnizarea de servicii către Membru și desfășurarea activității de afaceri de către Contractant.

7.2. Membrul confirmă și garantează că toate datele și informațiile transmise către Contractor sunt adevărate și Membrul dispune de toate autoritățile necesare pentru a le oferi. Dacă Membrul furnizează Contractantului datele personale și / sau informații cu privire la el însuși și terțe persoane fără a avea autoritatea necesară, acorduri și drepturi sau în cazul în care astfel de date și / sau informații sunt false, atunci Membrul este singurul răspunzător și îl absolvă pe  Contractant de orice responsabilitate, sau în cazul în care acest lucru nu este posibil, atunci Membrul este obligat să ramburseze Contractantului toate cheltuielile și daunele cauzate de astfel de acțiuni ale Membrului.

7.3. Contractantul are dreptul de a utiliza datele cu caracter personal și informații despre Membru numai în scopul și în conformitate cu condițiile stabilite în acești Termeni și condiții și în conformitate cu legislația aplicată.

7.4. Transferul de către Contractant a datelor personale și a informațiilor primite de la Membru către o terță persoană este interzisă, cu excepția următoarelor cazuri:

a) Membrul și-a dat consimțământul său pentru astfel de acțiuni;

b) acest lucru depinde în mod direct de scopul principal pentru care au fost primite aceste date și informații;

c) acest lucru este necesar pentru procesarea în mod corespunzător de către Contractant a Cazului;

d) Contractantul este obligat să facă acest lucru din cauza unei cereri legitime de drept, autoritățile de stat, organismele internaționale, instanțe sau pentru a proteja cererile legitime sau a unei proceduri judiciare;

e) acest lucru este necesar pentru prevenirea sau oprirea acțiunilor ilegale;

f) acest lucru este necesar pentru protecția acestor date și informații;

7.5. Contractorul are, de asemenea, un drept, fără nici o limitare și în orice moment și la libera sa alegere, fără nici o notificare și acord de la Membru pentru a atribui drepturile și obligațiile sale cu privire la fiecare caz vreunei terțe persoane.

 

8. Diverse

8.1. Contractantul are dreptul, în orice moment și la libera sa alegere, fără nici o notificare și fără un acord de la Membru să modifice prevederile acestor Termeni și Condiții și Lista de prețuri.

8.2. Contractantul nu este răspunzător pentru încălcarea oricăreia dintre obligațiile sale în fața Membrului, în cazul în care o astfel de încălcare este rezultatul unor circumstanțe extraordinare (forță majoră), care include, dar fără a se limita la: războaie, conflicte armate, atacurile hacker-ilor, defecțiunile de software, decizii ale autorităților de stat, dezastre naturale, condițiile meteorologice, accidente și alte cazuri similare, în afara controlului Contractantului. Contractantul este exonerat de răspundere în astfel de cazuri (forță majoră),  pe perioadă de existență a unor astfel de circumstanțe extraordinare (forță majoră)-.

8.3. Acești Termeni și Condiții și Acordul sunt guvernate de legile statului Delaware, SUA. În cazul oricărei dispute între Client și Antreprenor, o astfel de dispută trebuie soluționată în instanță în conformitate cu legea substanțială și procedurală a statului Delaware, SUA.

Dacă Clientul încheie un acord cu Air Advisor Ltd., atunci acești Termeni și Condiții, precum și Acordul, sunt guvernate de legislația Republicii Polone (cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în Acord). În cazul oricărei dispute între Client și Antreprenor, o astfel de dispută trebuie soluționată de o instanță poloneză în conformitate cu legea materială și procedurală a Republicii Polone.

8.4. În cazul în care oricare dintre prevederile acestor Termeni și Condiții pierde forță juridică sau devine ilegală și acest lucru nu are ca rezultat renunțarea la restul Termenilor și Condițiilor, atunci astfel de Termeni și Condiții continuă să fie în vigoare în partea care nu a pierdut forță juridică sau care a fost nu sunt recunoscute ca fiind ilegale.

8.5. Contractantul și Membrul pot semna un acord separat pentru furnizarea de servicii sau pentru atribuirea de revendicare în orice formă convenită de acestea și pe baza acestor Termeni si Condiții. Într-un astfel de caz, în cazul în care dispozițiile unui astfel de acord separat se contrazice cu acești Termeni și Condiții, atunci dispozițiile unui astfel de acord separat trebuie să prevaleze asupra prevederilor acestor Termeni și condiții, cu excepția cazului în care este altfel stipulat într-un astfel de acord separat.

8.6. Acești termeni și condiții se aplică fiecărui Caz în parte, până când acesta este închis de către Contractant, în conformitate cu prevederile specificate în acest document.

 

Partea 2

Termenii de utilizare a website-ului https://airadvisor.com

A) AirAdvisor International Inc. este numele Societății cu Răspundere Limitată încorporată în mod corespunzător în conformitate cu legislația din USA, înregistrată la adresa: 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, USA.

B) Acești termeni de utilizare (denumite în continuare „Termeni de Utilizare“) sunt termenii și condițiile pe care vi le oferim, ca utilizator privat sau persoană juridică, cu conținutul (inclusiv, dar fără a se limita la texte, software, baze de date, formatare, documente, grafice, imagini, imagini, combinații de culori și toate celelalte materiale) publicate pe acest site: https://airadvisor.com.

C) Aceşti termeni includ toate prevederile scrise mai jos.

1. Dispoziții generale

1.1. Acest site și conținutul său este destinat pentru uz personal și prezentat doar pentru scopuri generale de informare. Nimic de pe acest site sau în conținutul său nu este destinat să ofere consiliere profesională juridică sau alte scopuri generice sau specifice. Dacă căutați un astfel de sfat, vă rugăm să luați în considerare a deveni clientul nostru și să ne contactați în mod corespunzător. Vă reamintim cu amabilitate că oferim serviciile noastre în conformitate cu principiile „Nu există câștig - Nu există taxă“ și „rezultatele anterioare nu garantează un rezultat similar“.

1.2. Nimic de pe acest site nu va fi interpretat ca o ofertă sau o acceptare în sensul legilor statului Delaware, sau a Legii contractelor poloneze sau orice alte legi sub a căror jurisdicție ați putea fi. Drepturile noastre în baza acestor Termeni de utilizare pot fi considerate contestate numai în scris și în mod specific.

1.3. Mai mult, prin accesarea acestui site, sunteți de acord:

(I)  a nu copia, modifica, reproduce sau distribui conținutul, sau divulga conținutul unor terțe părți, cu excepția cazului în astfel de divulgare poate fi în mod rezonabil considerate ca fiind uz personal echitabil, fără scop comercial;

(II) a nu face publicitate sau de a vinde bunuri sau servicii către alți utilizatori ai acestui site sau pentru a beneficia de conținutul său comercial;

(III) a nu utiliza acest site sau conținutul său în contradicție cu orice reglementare sau legislație cu privire la orice competență dumneavoastră sau acest site sunt supuse;

(IV) a fi responsabil pentru orice material trimiteți sau încărcați pe acest Site și că un astfel de material este legal, nu este ofensator sau discriminatoriu, și nu încalcă acești Termeni de utilizare, drepturi sau drepturi ale unor terțe părți în cadrul cărei este aplicabilă legea.

2. Drepturi IP

2.1. „AirAdvisor“ este o marcă comercială protejată în conformitate cu legile europene și ucrainene, precum și tratatele internaționale. Dacă doriți să menționați sau să reproduceți marca noastră (e) pentru orice motiv, ar trebui să se solicite permisiunea noastră de a ne numi.

2.2. Noi, furnizorii noștri sau terțe părți care au acordat în mod explicit permisiunea de a reproduce materialul de pe acest site, deținem toate mărcile comerciale, drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală în conținutul de pe acest site. Textele și mass-media materiale a căror proprietate sau de autor nu poate fi identificat în momentul pe care îl vizitați acest site, sunt proprietatea intelectuală exclusivă a proprietarilor sau a autorilor respectivi.

3. Răspunderea noastră

3.1. Nu ne asumam nici o responsabilitate pentru orice pierdere sau deteriorare a drepturilor sau intereselor tangibile sau intangibile, care pot apărea în baza conținutul acestui site. Dacă doriți să aflați mai multe despre informațiile conținute pe acest site, vă rugăm să ne contactați. Noi nu suntem responsabili pentru orice problemă legată de dumneavoastră sau orice părți terțe privind accesarea sau utilizarea acestui site și conținutul său. Noi nu susținem, și nici nu suntem responsabili pentru conținutul site-urilor deținute, administrate sau operate de terțe părți care se află în legătură cu acest site sau care sunt accesibile de pe ea.

4. Politica de confidențialitate și protecția datelor

4.1. Noi, inclusiv companiile noastre-mamă și filiale, pot colecta informații personale de la dumneavoastră, în timp ce utilizați acest site: în special, atunci când menținem corespondența electronică cu dumneavoastră sau când ați devenit clientul nostru, acceptând Termenii de utilizare.

Informații personale“ în cauză pot include: datele referitoare la identitatea dumneavoastră și membrilor familiei, inclusiv minori; adresa IP; detalii despre trecut și / sau călătorii aeriene planificate; articole din contul bancar personal, etc. Astfel de informații cu caracter personal pot fi în format electronic și pe suport de hârtie. Natura și volumul informațiilor personale pe care le colectăm pot fi diferite de la caz la caz. Noi folosim astfel de informații personale doar pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră (atunci când menținem corespondenta electronica cu dvs), oferindu-vă cu serviciile noastre (când ați devenit clientul nostru) și pentru a vă trimite noutăți, oferte speciale și alte materiale informative (când ni s-a oferit un e-mail și alte detalii de contact). Putem păstra și stoca informații personale despre dumneavoastră în evidențele noastre, deservite de către terți, atât timp cât vom menține corespondența electronică cu dumneavoastră, sau atâta timp cât vă oferim, ca și clientul nostru, serviciile noastre sau, atâta timp cât nu sunteți dezabonat de la primirea informațiilor de la noi; în orice caz, nu mai mult de 24 luni consecutive, după ce corespondența noastră electronică s-a încheiat sau, după terminarea serviciilor noastre, sau după ce v-ați dezabonat de la primirea informațiilor de la noi, după caz.

4.2. Aveți dreptul de a solicita detalii cu privire la informațiile personale pe care le deținem despre dumneavoastră și să fie actualizate, corectate sau șterse, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor. Pentru a face acest lucru, va trebui să ne trimiteți o cerere scrisă la info@airadvisor.com completat de documentele justificative ale identității. Prin continuarea folosirii acestui site, vă exprimați acordul pentru utilizarea de către noi a informațiilor personale așa cum este descris.

4.3. Cu toate că vom lua toate eforturile rezonabile în vederea protejării vizitatorilor noștri de fraudă pe internet și scurgeri de informații cu caracter personal, ne bazăm pe deplin pe hardware, software, produse și servicii de telecomunicații ale terților. Prin urmare, nu ne putem asuma nici o responsabilitate pentru orice pierdere și / sau eșecul orice pentru a securiza datele stocate pentru noi de către terți sau transferate de către dumneavoastră la noi sau invers, prin intermediul canalelor de telecomunicații comune (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, e- mail, telefon, fax, servicii VoIP, etc.), care sunt în afara controlului nostru. 4.4. Prin continuarea folosirii site-ul nostru, confirmați că autoritățile guvernamentale ale unei jurisdicții căreia ne supunem noi sau dvs pot fi împuternicite prin lege de a monitoriza activitățile pe internet și accesa corespondența noastră electronică fără o notificare prealabilă, și că, în astfel de cazuri, noi nu purtăm nici un fel de responsabilitate pentru acțiunile acestor autorități. De asemenea, sunteți încurajați să utilizați conexiuni la internet de încredere și aplicații anti-virus ori de câte ori este posibil, atunci când se utilizează acest site și la trimiterea sau primirea oricărui tip de date spre sau de pe acest site.

4.5. Noi nu vindem, închiriem, distribuim sau punem la dispoziție informații personale unei terțe părți, cu excepția cazului când suntem instruiți în mod clar și fără echivoc de către dumneavoastră pentru a face acest lucru. În cazul în care am fi obligați să dezvăluim informații personale și datele pe care le avem despre dumneavoastră pentru a ne conforma cerințelor legii sau cererilor legale ale autorităților de stat, vom depune eforturi rezonabile pentru a vă notifica în prealabil, cu excepția cazului în care legea sau solicitarea legală a autorităților de stat relevante ne împiedică să facem acest lucru.

5. Cookie-urile

5.1. Acest site poate utiliza cookie-uri (fișiere mici transferate pe dispozitivul dvs prin intermediul browser-ului de internet de acest site și multe alte site-uri de pe internet), de exemplu, cookie-urile Google Analytics. Cookie-urile ne ajută la monitorizarea și îmbunătățirea experienței vizitatorilor site-ului (prin colectarea unor date tehnice, cum ar fi tipul de dispozitiv, data și ora vizitei dvs., anumite pagini vizitate etc.).

În timp ce utilizați cookie-uri puteţi permite site-ul nostru să distingă browser-ul de internet de browsere-le altor utilizatori, cookie-uri nu adună date care ar putea fi folosite pentru a descoperi identitatea. Dacă nu doriți acest site să utilizeze cookie-uri, va trebui să ajustați setările browser-ului de internet. Cookie-uri oprite pot avea un impact asupra experienței de utilizator, totuși. Vă rugăm să vizitați filele de sprijin ale browser-ul de internet sau www.allaboutcookies.org pentru mai multe detalii. Prin continuarea utilizării acestui site, fără a schimba setările, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor așa cum este descris.

5.2. Acești Termeni de utilizare pot fi actualizați periodic fără o notificare specială, cu data celei mai recente actualizări a indicate mai sus. Vă rugăm să vizitați periodic această pagină pentru a vă asigura că sunteți conștienți de ultima ediție a acestor Termeni de utilizare.

Calculator despăgubiri pentru zbor
Calculator despăgubiri pentru zbor

Calculator despăgubiri pentru zbor:

Verifică dacă ai dreptul la despăgubiri pentru zborul întârziat în doar 3 minute.
Verificare instantanee gratuită

Verificare instantanee gratuită

Fără câștig, fără taxă

Fără câștig, fără taxă

Pregătiți să revendicați 600€ acum?

Durează mai puțin de 5 minute?

Cereți compensația

AirAdvisor a fost prezentat în:

  • CNN
  • Forbes
  • USA Today
  • Mirror