AirAdvisor FAQ

Vad betyder det här

I samband med att du köper en biljett skickar ditt flygbolag en bekräftelse på själva köpet, vanligtvis via den angivna e-postadressen. I de flesta fall fungerar även en sådan bekräftelse som en biljett, där den vanligtvis skickas som e-postbilaga. Det hela innehåller information gällande din avgång, något som återges i form av flygnummer, datum och tid för ankomst/avgång, namn osv.

Ett bokningsnummer, även benämnd som bokningskod eller referensnummer, återspeglas på din bokningsbekräftelse (e-biljett). Det hela är vanligtvis en kombination av 6 till 8 bokstäver och/eller siffror (t.ex. GVZL5S eller 49617966).

"Slutdestination": avser en destination för den biljett som visas upp vid incheckningsdisken, eller vid direktanslutande flyg. Biljetterna får dock inte vara köpta i form av separata biljetter.

Observera att den slutliga destinationen alltid används som utgångspunkt när det kommer till att beräkna den totala flygsträckan - oavsett om du har anslutningsflyg eller inte.

Exempel: Du reser från Stockholm till New York med anslutningsflyg till London. Ditt flyg mellan Stockholm och London ställs in. I detta fall räknas New York som slutdestination när flygsträckan bestäms och sträckan mäts mellan Stockholm och New York, trots att du aldrig nådde USA.

Ett annat exempel: Om du flyger från Moskva till New York, med första anslutning i Istanbul och din andra anslutning i Paris, med slutdestinationen New York, samtidigt som förseningen inträffar i New York, kommer din kompensation att baseras på avståndet mellan Moskva och New York. Det viktiga i det här fallet är att biljetten måste köpas i form av en enda biljett och ej som separata biljetter, i vilket fall avståndet kommer att mätas enligt varje separat biljett.

För att kontrollera flygsträckan avseendet din avgång kan du använda dig av en rad tjänster på nätet. Dock erbjuder vår webbplats möjligheten att beräkna det hela förhållandevis smidigt, utan att du behöver ödsla din dyrbara tid.

I september 2014 fastslog den Europeiska unionens domstolen (mål C-452/13) att "ankomsttider flyg" skall tillämpas för att fastställa längden på en flygförsening innebär den tidpunkt då en av flygplanets dörrar öppnas, eftersom det är först då en resenär rent fysiskt kan lämna ett flygplan.

Undantag

1) Flyg från ett land utanför EU till ett EU-land med ett flygbolag utanför EU (till exempel American Airlines flyg från New York till Paris omfattas inte av förordning nr 261/2004. Det hela kan dock komma att omfattas av amerikanska bestämmelser, men ett returflyg från EU till USA kommer att omfattas av förordning nr 261/2004. Men om du har en anslutning i Paris, varav flygrutten fortsätter till slutdestinationen Dubai via ett annat flygbolag, kommer avgången från Paris till Dubai att räknas som en avgång från EU;

2) flygstörningar som orsakas av extraordinära omständigheter (till exempel strejk, säkerhetsskäl, dåligt väder, dock endast omständigheter som påverkar avgångar, men ej alla väderförhållanden vilka kan komma att betraktas som en extraordinär faktor);

3) resenärer som reser med en gratis eller rabatterad biljett som inte är tillgänglig för allmänheten är för närvarande inte berättigade till kompensation (gäller bland annat rabatterade biljetter för flygbolagets anställda). Säsongs-, rabatterade-, kampanj-, inklusive biljetter som erhållits via ett bonusprogram är dock berättigade till kompensation i juridisk mening;

4) Flygrutter vilka avgår från Gibraltar Airport;

5) Avgångar som genomförs med helikopter.

I skrivande stund omfattas (fortfarande) Storbritannien av de flesta EU-förordningar, inklusive förordning nr 261/2004. Om och när detta förändras kommer vi att notifiera dig avseende det hela.

Det existerar ett antal domstolspraxis vilka definierar att tekniska problem inte undantar flygbolag från att kompensera resenärerna i samband med underhåll av flygplan. Det hela härleds till att "underhåll av flygplan" anses vara en del av själva uppdraget som flygbolaget erbjuder. Således måste den genomföras på en regelbunden (daglig) basis. Därför ska flygbolaget ersätta resenären för de utgifter som vederbörande haft i samband med avgången.

I sällsynta fall kan ett tekniskt problem bedömas vara en lämplig ursäkt endast om flygbolaget i fråga valt att vidta alla rimliga och möjliga åtgärder för att kunna förhindra sådana händelser. Ett flygbolag har till exempel installerat en ny detalj som inte fungerade på grund av ett fel som härleds till den aktuella tillverkaren. I dessa fall kan flygbolaget komma att befrias från kravet på att betala ut ersättning. Med andra ord är det hela en bedömningsfråga som inte alltid har ett enkelt svar.

Nej, till exempel klassades Air France-piloternas strejk som en intern strejk. Flygbolaget är därför inte juridiskt bundna till passagerarnas kompensation när det kommer till flygavgångar så som det återges i förordningen nr 261/2004. Med andra ord kommer du inte att kunna begära ersättning vid eu 261 strejk om föregående premisser uppfylls, oavsett om det handlar om försenade eller inställda avgångar.

Flygbolag kan välja att inte betala ut ersättning i de fall då den bakomliggande orsaker anses inte falla inom ramen för 261/2004 (se ovan) och/eller "extraordinära omständigheter". Förordning nr 261/2004 ger ingen exakt definition av vad som klassas som "extraordinära omständigheter". Men för att du ska få en bild av det hela kommer vi nedan en lista ett antal konkreta exempel på scenarier där flygbolaget har valet att neka dig ersättning (flygbolaget har bevisbördan vid extraordinära omständigheter):

1) sällsynta meteorologiska förhållanden som är oförenliga med genomförandet av den berörda avgången (snöstorm, extrem vind/orkan, vulkanutbrott) klassas inte som extraordinära omständigheter, men i de flesta fall är dåliga väderförhållande INTE tillräckligt för att yrka på kompensation.

2) säkerhetsrisker, oväntade brister i flygsäkerheten och endast externa strejker (till exempel flygledarstrejk) som påverkar driften av ett flygbolag i drift. Interna oegentligheter med personalen hos det berörda flygbolaget och/eller en intern strejk klassas inte som extraordinära omständigheter och befriar därför flygbolaget från skyldigheten att betala ut ersättning.

OBS: Tekniska fel klassificeras INTE som extraordinära omständigheter eftersom de rimligen kunnat undvikas av flygbolaget. Trots detta strävar flygbolagen ofta att använda sig av just detta argument för att slippa betala ut ersättning;

3) fordran hindras också av preskriptionstiden, som är landspecifik (t.ex. Återspeglas det hela av 10 år från ankomstdatumet i Italien och 6 år i Storbritannien) något som dock ej återges i förordningen 261/2004.

Kompensation i särskilda fall

Om en resenär placeras i en lägre klass än den för vilken biljetten köptes, måste flygbolaget i fråga återbetala biljetten:

(i) 30% av biljettpriset för alla flygavgångar vilka återspeglas på mindre än 1500 km;

(ii) 50% av biljettpriset gällande avgångar inom EU på mer än 1 500 km, utom avgångar mellan EU-staternas territorium och de franska (utomeuropeiska) regionerna, inklusive alla andra avgångar på mellan 1 500 och 3 500 km;

(iii) 75% av biljettkostnaden gällande avgångar utanför EU på mer än 3500 km (inklusive avgångar mellan medlemsstaternas europeiska territorium och de franska utomeuropeiska regionerna).

Förordning nr 261/2004 är inte tydlig när det kommer till huruvida återbetalningen avser priset för hela biljetten eller det segment där resenären blivit nedgraderad. På grund av denna osäkerhet återbetalar vissa flygbolag endast den nedgraderade delen av den aktuella avgången. Samtidigt är de myndigheter som kontrollerar flygtrafiken övertygade om att återbetalningen bör i regel baseras på hela biljettpriset.

Vid nekad ombordstigning, inställd resa och försening har resenären rätt till en rad kompensationer (t.ex. måltider, logi, marktransport, 2 telefonsamtal etc.).

Härnäst listar vi några regler avseende förseningen i fråga:

1) ersättning vid försenat flyg på minst 2 timmar och längre: gäller dock avgångar på högst 1 500 kilometer, eller

2) från 3 timmar och längre gällande alla avgångar inom EU vilka återspeglas av mer än 1 500 kilometer och för alla andra avgångar vilka återspeglas av 1 500 och 3 500 kilometer, eller

3) från 4 timmar gällande alla andra avgångar.

Det ska även understrykas att rätten till kompensation på plats gäller även när störningen orsakats av extraordinära omständigheter.

Ja, enligt förordning nr 261/2004 är inte återbetalning av biljetten samma sak som ersättning vid försenade avgångar. Du har således rätt till båda, förutsatt att flygbolaget inte har erbjudit dig en alternativ avgång, där du inte självmant har gått med på det.

Exempel: din avgång från Frankfurt till Moskva har ställts in och flygbolaget har antingen (i) erbjudit dig en ombokning, vilket du inte gick med på, eller (ii) inte erbjudit dig en ombokning alls. I sådana fall har varje resenär rätt att begära återbetalning av biljettpriset (inklusive flygplatsskatter och avgifter) samt lämna in ersättningsanspråk (upp till 7 000 kr).

När det kommer till en oanvänd biljett som inte återbetalas har du rätt att få tillbaka pengarna för de flygplatsskatter och avgifter som du erlagt. I vissa fall kan även biljettpriset (flygbiljetten) återkrävas utan straffavgift, något som för övrigt baseras på varje enskilt, inklusive (vissa lågprisflygbolag har inte en återbetalningspolicy tillgänglig). Om du exponeras för en sådan situation bör du kontakta oss eftersom vi kan komma att erbjuda denna tjänst lite senare, förutsatt att tillräckligt många kunder behöver denna hjälp.

Om flygbolaget väljer att placera en resenär i en högre klass än den för vilken biljetten köptes, där resenären inte explicit uttryckt önskemål om det hela, har flygbolaget inte rätt att kräva ytterligare betalning eller på annat sätt höja biljettpriset.

Flygbolagen debiterar flygplatsavgifter och associerade skatter på uppdrag av flygplatserna. En passagerare är skyldig att stå för dessa skatter och associerade avgifter endast i samband när passagerare går ombord på flyget. I annat fall ska avgifter och skatter inte debiteras till resenären. Just därför har du möjligheten att rent juridiskt begära återbetalning av de skatter som du redan debiterats avseende en avgång som du ej gick ombord på.

För att ha rätt till ersättning för dessa kostnader måste dessa återspeglas på en rimlig nivå. Du kan yrka på ersättning genom att lämna in ett separat klagomål till det ansvariga flygbolaget. AirAdvisor hanterar för närvarande inte sådana ärenden, men om du ändå behöver råd och tips när det kommer till denna typ av ärende är du mer än välkommen att ta kontakt med oss. Baserat på ovanstående har du förmodligen redan förstått att förordningen nr 261/2004 berättigar dig med kompensation när det kommer till utgifter för logi, transport, måltider etc. Vi ska dock understryka att AirAdvisor överväger att lägga till denna typ av tjänst senare i framtiden för att vidga vårt utbud.

Nej, i samband med ersättning är själva verket en kompensation som avser stå för de besvär som åsamkas dig som resenär, inklusive förlorad tid (utöver andra rättigheter som en resenär kan tänkas ha). Det hela ersätter dock inte eller utgör en del av återbetalningen för biljetterna och/eller andra ersättningar för legitima utgifter (hotellvistelse, måltider, transport, 2 telefonsamtal), som en passagerare har rätt till. I och med detta måste flygbolaget tillhandahålla adekvat ersättning till berörda passagerare, utan att påföra några extra kostnader för det hela, enligt förordning nr. 261/2004 eller på annat sätt.

Förordning nr 261/2004 återspeglar inga särskilda bestämmelser när det gäller resenärernas ålder. Det hela innebär således att även en nyfödd har rätt till ersättning. Det enda kravet är att varje biljett måste finansieras av en vuxen medresenär. Med andra ord, så länge som barn betalat för sin flygbiljett, är de berättigade till ersättning, och vice versa. Om flygbiljetten ej bekostas ur egen ficka, utan där resenären istället erhållit den gratis, kommer det inte att vara möjligt att kräva ersättning för det inträffade. Det ska även tilläggas att du inte heller kan kräva tillbaka skatter och avgifter associerade med biljetten, något som många resenärer tenderar att missa. För att du ska få en högre förståelse för det hela kommer vi nedan att illustrera ett exempel på hur det hela kan komma att utspela sig.

Exempel: En familj med 2 vuxna, en liten dotter på 5 år och ett spädbarn på 6 månader reser med Air France (försenat eller inställt) Stockholm - Paris - New York. I det här fallet betalade familjen för 2 vuxna biljetter, en biljett för småbarn och sannolikt endast flygplatsskatter/avgifter för ett spädbarn (om inte separat sittplats köptes vill säga). I och med ovanstående berättigas därför 3 personer ersättning på 7 000 kr. Den totala ersättningen blir således 21 000 kr.

Naturligtvis kan ett barn inte företräda sig själv vid ersättningsanspråk, myndigheter och domstolar. Därför måste barnets anspråk initieras av en vårdnadshavare. Det är mer regel än undantag att skicka in dokument vilka styrker att du får representera barnet.

Ja, men du måste ge oss bevis på auktoritet/samtycke från dina medresenärer för att kunna göra det. Observera att ersättningen kommer att betalas ut till ett bankkonto som tillhör respektive resenär, även om du har betalat för biljetter till din familj, såvida du inte kan uppvisa fullmakt för att erhålla hela ersättningsbeloppet till den.

Ja, du kan begära anspråk både för dig själv och för dina medresenärer. Dock måste du bekräfta att du har fullmakt/medgivande från var och en av medresenärerna när det kommer till att föra deras talan gällande ersättningsanspråk. Om du vill agera som huvudrepresentant för en grupp resenärer (medresenärer) behöver vi fortfarande intyg där varje enskild medresenär undertecknar en egen kopia av vår "Fullmakt & Överlåtelse" i samband med begäran om kompensation.

Observera att ersättning gällande flygresor kommer att betalas ut till respektive medresenär om du inte kan tillhandahålla bevis på behörighet eller överlåtelse av att den berättigade utbetalningen ska tillfalla ditt bankkonto.

Ett flygbolag kan inte tvinga dig att acceptera en resekupong, krediter eller dylikt som en kompensation för det inträffade. Du har således alltid rätt till att begära att erhålla den ekonomiska ersättning utbetald via en banköverföring.

I förordning nr 261/2004 återges det att "den ersättning som återges i punkt 1 ska betalas kontant, genom elektronisk banköverföring och bankcheckar eller, med passagerarens undertecknade samtycke, i form av resekuponger och/eller andra tjänster".

Många passagerare upplever svårigheter och frustration när det kommer till att hantera responsen från flygbolag. Faktum är att många resenärer upplever att det över huvud taget är svårt att få respons på deras krav när det kommer till enskilda fordringar och mottagande av ekonomisk kompensation.

Därför rekommenderar vi att du överlåter det hårda arbetet när det kommer till att föra din talan vidare till AirAdvisor. När du inte lyckas få en återkoppling från flygbolaget inom 6 veckor kan vi på AirAdvisor, beroende på det aktuella fallet, driva ditt ärende vidare till en högre instans. I många fall handlar det hela om ARN, där vi även är beredda att ta fallet till domstol.

Hur det hela utvecklar sig beror i mån och tycke på det aktuella flygbolaget. Det ska understrykas att det inte ligger i vårt intresse att gå igenom alla de steg vilka återspeglas av det hela när det kommer till klagomål, utan att istället kompensera dig maximalt enligt rådande lag så snart som det anses vara möjligt.

Ibland kan det inträffade att det flygbolag som ansvarar för avgången inte är detsamma som den som du inledningsvis köpte biljetten av. Just därför är det viktigt att komma ihåg att endast det flygbolag som ansvarar för att utföra själva flygavgången kan komma att hållas ansvariga när det kommer till ersättningsanspråk.

För att komma underfund med vad som gäller behöver du undersöka vem det är som ansvarar för att utföra flygavgången innan du väljer att gå vidare till att begära ersättning.

I enlighet med förordning nr 261/2004 kan flygbolagen (i vissa fall) minska ersättningsanspråket med 50% om de erbjuder dig en alternativ avgång med en viss försening till slutdestinationen:

Försenad flygning:

  

Flygavstånd*

Fördröjning

Kompensation

Mer > 3 500 km & utanför EU

3 - 4 timmar

3 500 kr

* Vid indirekta avgångar (anslutningsflyg) bestäms avståndet och tiden avseende försening vid ankomst för slutdestinationen från den avgående flygplatsen för den ursprungliga avgången.

  

 

Nekad ombordstigning på ett plan (överbokning):

  

Flygavstånd*

Kompensation

Om ett alternativt flyg erbjöds, men försening vid Slutdestinationen* inträffade ändå

Mindre < 1 500 km

3 000 kr

1 500 kr (förseningen var mindre än 2 timmar).

1 500 km - 3 500 km

4 500 kr

2 500 kr (förseningen var mindre än 3 timmar).

Mer > 3 500 km & inom EU

4 500 kr

2 000 kr (förseningen var mindre än 4 timmar).

Mer > 3 500 km & utanför EU

7 000 kr

2 000 kr (förseningen var mindre än 4 timmar)

* Vid indirekta avgångar (anslutningsflyg) bestäms avståndet och tiden avseende försening vid ankomst för slutdestinationen från den avgående flygplatsen för den ursprungliga avgången.

  

Svaret på frågan är ja. Förordning nr 261/2004 kräver att varje biljett ska betalas, men den anger inte vilken valuta eller metod en resenär ska använda sig av vid betalning av biljetten. Med andra ord, om du valde att använda dig av dina "air miles" för att köpa en biljett är du berättigad till adekvat kompensation.

Ja, alla resenärer vars flyg kommit att försenas, ställts in eller som nekats ombordstigning har rätt till ersättning, oavsett om de betalat för biljetten eller om någon annan bekostat det hela. Dock finns det ett undantag som ej åberopas av det hela, nämligen flygresor som kommit att betalats av ett företag. Det hela gäller särskilt i de fall där detta anges i avtalet mellan resenären i fråga och dennes rättmätiga arbetsgivare.

I enlighet med förordning nr 261/2004 återspeglas alltid fordringsägaren av resenären, oavsett vem som betalat för biljetten, inklusive vilken typ av flygresa det rör sig om. Förordning nr 261/2004 är utformad för att kompensera försenade passagerare för de olägenheter som uppstått på grund av det hela - och ej för att ersätta dem för själva kostnaden för själva biljetten. 

Den resenär som betalade för biljetten har därför inte rätt att kräva ersättning i samband med en försenad avgång; utan endast den individ som avverkade själva resmålet har den juridiska rätten att kräva ersättning. En person som kommit att betala för en biljett men som inte är resenär har därför inte rätt till ersättning. 

Det kan endast finnas ett undantag när det existerar ett juridiskt bindande avtal eller annat dokument mellan en passagerare och köparen av en biljett, som i sin tur överför rättigheter till den faktiska köparen från en resenär.

I enlighet med förordning nr 261/2004 återspeglas fordringsägaren alltid av resenären, oavsett vem som betalat för biljetten och vilken typ av flygresa det hela rör sig om. Förordning nr 261/2004 är utformad för att kompensera försenade resenärer för deras olägenheter och ej för att ersätta dem för själva biljettkostnaden.

Därför kan inte den individ som betalat för biljetten kräva ersättning i samband med försenade avgångar; utan endast den individ som reste (eller skulle resa) har rätt till ersättning. Det existerar endast en form av undantag när det kommer till ett avtal mellan en arbetsgivare och en anställd som föreskriver arbetsgivarens rätt till ersättning, i stället för den anställdes.

Du har rent juridiskt rätt till ersättning för ett missat anslutningsflyg, även om du missade en anslutning eller blev försenad under någon del av resan med mindre än 3 timmar. Det hela skall dock ha lett till att din totala tid för ankomst försenats med minst 3 timmar eller mer.

Om AirAdvisor

Ja, du kan välja att makulera ditt ärende hos AirAdvisor. Men i det här fallet måste vi fakturera dig för det arbete som redan utförts av AirAdvisor. Vi rekommenderar också att du delar all kommunikation till/från flygbolaget med oss för din egen skull. Det hela hjälper oss att få en högre förståelse för fallet, men även att undvika onödiga förseningar vilka orsakas av missförstånd.

Utvalda svenska flygbolag (men även utländska) kan försöka övertyga dig om att du har ytterst lite att komma med när det kommer till rätten till ersättning, men även det faktum att dina chanser är tämligen små när det kommer till att acceptera flygbolagets låga erbjudande om en snabb uppgörelse. En betydande andel klienter kan komma att vilja kompromissa om en "mindre men snabbare kompensation".

Det man dock glömmer att nämna är att rätten till full ersättning (till exempel erbjuder flygbolaget ofta en matkupong eller en liten kredit med obekväma begränsningar när det kommer till inlösen av det hela). De enda anledningarna till att flygbolagen gör detta är att det hela kostar en bråkdel av din kompensation, men även att flygbolaget kan komma undan med vouchers (resekuponger) i stället för ekonomisk ersättning.

Lagen är tydlig när det kommer till beloppet gällande ekonomisk kompensation, något som skall betalas ut i form av monetära medel (som standard). Vi rekommenderar dig starkt att du delegerar det hela till oss på AirAdvisor och låter oss avsluta det hela. Det hela innebär även att du i slutändan ökar sannolikheten för att erhålla den högsta möjliga ersättningen.

När vi konfronterar ett flygbolag med ditt klagomål gällande ersättning måste vi bevisa att du har rätt till det hela och att vi har fullmakt att företräda dina intressen. Allt detta kan bekräftas av följande dokument:

(i) kopia av din e-biljett (er);

(ii) Behörighetsintyg (även kallat fullmakt) som undertecknats och skickats in via vår webbplats;

(iii) kopia av ditt pass eller ID-handling som innehåller din namnteckning för att intyga att fullmakten undertecknades av dig;

(iv) bekräftelse på förseningen från det ansvariga flygbolaget (om möjligt, till exempel e-post från flygbolaget, den berörda flygplatsen, etc.)

Vårt arvode ligger på 30%, vilket finansieras av den ersättning som flygbolaget betalar ut. Det hela innebär att om vi inte lyckas driva igenom dina krav på ersättning kommer vi inte heller att erhålla kompensation för det hela. Vi drar av våra avgifter när vi överför dina pengar till dig, något som innebär att du inte behöver vidta några åtgärder när det kommer till våra ersättningsyrkanden för det arbete som vi utför åt din räkning. Med andra ord slipper du bemöda dig med några moment, utan vi sköter allt - från början till slut - medan du får ägna dig åt betydligt mer meningsfulla aktiviteter.

Du har självklart möjligheten att driva det hela på egen hand, men du får vara beredd på att det kan komma att kosta dig både tid och pengar. Vissa resenärer väljer att anlita en dyr jurist (som tar betalt per timme), för att föra deras talan gentemot flygbolaget. Du kan även välja att använda dig av AirAdvisor-webbplats där du även hittar mängder av tips och rekommendationer på hur du kan öka sannolikheten för att driva igenom dina krav gällande kompensation. På förhand kan det hela verka som en enkel process, något som är långt ifrån fallet. Flygbolagen har i regel ett tillvägagångssätt där de ansvariga medvetet gör det svårt för resenärer att driva igenom kravet på ersättning.

Det är anledningen till att endast 2-4 % av passagerarna faktiskt ansöker om kompensation och att ännu färre faktiskt lyckas förmå flygbolaget att betala ut kompensation. Du måste vara medveten om att vissa ärenden dock kan ta upp till ett år eller längre att driva igenom. Det förekommer en del juridiska element vilka du behöver ha kännedom om (resenären är bosatt i ett land och flygbolaget är baserat i ett annat land) där frågor gällande materiell rätt i samband med att ett flygbolag söker en ursäkt för att undvika en utbetalning.

I ärlighetens namn är det få resenärer som väljer att anlita traditionella jurister när det kommer till enskilda fall, något som av förståeliga har med ekonomiska skäl att göra. Vissa individer väljer att anta utmaningen och ta sig an det hela på egen hand. Men, enligt statistiken är det endast 2% som lyckas driva igenom deras ersättningsanspråk, där andelen tid som krävs är överväldigande.

Du bör noga överväga följande innan du fattar beslut om hur du ska gå vidare med din fordran:

(i) Det tar bara 3 minuter att skicka in ditt krav avseende ersättning via www.AirAdvisor.com där vårt team kommer att arbeta hårt för att driva igenom dina krav på kompensation. Det enda du behöver göra egentligen är att endast luta dig tillbaka och vänta på att vi hör av oss.

(ii) Precis som för många andra gäller talspråket "tid är pengar" även för oss på AirAdvisor. Vi är fast beslutna att driva igenom dina ersättningsanspråk (så snabbt som möjligt) eftersom vi inte debiterar resenärer på basis av "tidsåtgång" i likhet med traditionella jurister. Vi har utvecklat en programvara som baseras på en egen algoritm, något som i sin tur hjälper oss att välja de mest gynnsamma åtgärderna för varje enskilt fall. På så sätt kan vi undvika en del manuellt arbete, något som i sin tur resulterar i att vi kan behandla anspråken betydligt snabbare;

(iii) flygbolagen nekar i regel ersättning i cirka 98% av fallen. Processen för att få ut den ersättning som du yrkar på är således ganska begränsad. Vanligtvis handlar det om att klaga hos ett antal instanser, förbereda och skicka in en mängd olika underlag och dokument (vanligtvis på främmande språk), något som även medför en rad avgifter och andra associerade kostnader. Med andra ord behöver du först och främst fundera över hur mycket resurser som du förfogar över, framför allt när det kommer till den tidsmässiga aspekten. Förutom den tidsmässiga aspekten är det även viktigt att reflektera över ditt tålamod och nödvändiga kompetens för att kunna driva igenom det hela till din fördel;

(iv) efter att flygbolaget nekat din ersättning och ignorerat tillsynsorganens rekommendationer och beslut har du i regel ett enda alternativ kvar, nämligen att ta det hela till domstol. Det är dock viktigt att understryka att (i regel) det hela innebär att yrkanden måste personligen närvara under förhandlingarna, alternativt utse ett ombud som representerar dig. Det sistnämnda återspeglas i regel av en ganska kännbar kostnad som du måste själv stå för.

(v) Som du redan fått kännedom om existerar det en drös av olika instanser dit du kan vända dig när det kommer till att förmå flygbolaget att ersätta dig för det inträffade. Den ordning som du kontaktar dessa myndigheter varierar beroende på det aktuella flygbolaget. Dessutom kan flygbolagen ändra sina förfaranden och praxis vid varje given tidpunkt, något som många resenärer sällan är medvetna om. Eftersom vi på AirAdvisor hanterar en mängd ersättningsanspråk från resenärer i likhet med dig själv, besitter vi därför kunskapen att välja den mest effektivaste tillvägagångssättet i samband med etableringen av den initiala kontakten med det aktuella flygbolaget;

(vi) Det är mer regel än undantag att flygbolagen nekar dig ersättning. Dock är tonläget betydligt annorlunda när våra duktiga medarbetare från AirAdvisor i stället agerar ombud åt dig. I och med att flygbolaget redan är medvetna om att AirAdvisor besitter den nödvändiga kunskapen och expertisen när det kommer till resenärernas rättigheter är vet de redan (av erfarenhet) att AirAdvisor kommer att ta till alla medel som anses vara nödvändiga för att i slutändan förmå det aktuella flygbolaget till att betala ut dina ersättningsanspråk;

(vii) AirAdvisor har en gedigen erfarenhet när det kommer till att driva igenom resenärernas yrkanden på ersättning. När vi (exempelvis) av erfarenhet vet att ett klagomål till en relevant tillsynsmyndighet knappast kommer att ha någon effekt hos flygbolaget, hoppar vi vanligtvis över detta steg och övergår direkt till skilje- eller domstolen. Vi väljer att göra så eftersom vårt mål inte är att utvärdera alla tillgängliga alternativ när det kommer till ärendet i fråga, utan att i stället förmå flygbolaget att betala ut den ersättning som vi anser dig vara berättigad till. Detta ska jämföras med lokala jurister vilka vanligtvis debiterar en timavgift för sitt arbete, samtidigt som de är mer intresserade av att ta sig an ett fall som sannolikt kommer dröja ut på tiden.

Sammantaget är det tidskrävande och kräver i många fall att en jurist arbetar målmedvetet för att säkerställa att ersättning begärs och erhålls på ett framgångsrikt sätt.

Att skicka in ett krav till flygbolaget återspeglas som det första steget i en kedja av organ, skiljemän och domstolar. När AirAdvisor arbetar med ett ärende, där vi får ett avslag, kommer vi inte att ge oss i första taget. Vi förfogar nämligen över en stor uppsättning av verktyg när det kommer till att förmå flygbolaget att ändra sig. Exempelvis kommer AirAdvisor direkt i samband med ett avslag adressera ärendet (omedelbart) till ett relevant tillsynsorgan, något som i sin tur kommer leda till att de ansvariga genomför en oberoende granskning och inspektion av ärendet och flygbolaget.

AirAdvisor är ett företag med huvudkontor i Polen (EU) som tillhandahåller professionella tjänster till flygresenärer när det kommer till att kräva ekonomisk ersättning på deras vägnar från flygbolag för:

✓ försenade avgångar

✓ inställda avgångar,

✓ missade anslutningar, och

✓ nekad ombordstigning/överbokning

Vi har långt gångna planer på att (snart) introducera en ny tjänst på marknaden - nämligen där du får möjligheten att begära återbetalning av flygplatsskatter och avgifter vilka i sin tur debiteras i samband med att köpet av din flygbiljett, men där den aktuella avgången ej ägt rum.

AirAdvisor erbjuder alla privata resenärer (inklusive familjer, gruppresenärer och företagskunder) ett online-system för att lämna in ersättningskrav vid flygstörningar. Det hela tar (i genomsnitt) endast 3-minuter att slutföra:

  1. Du behöver endast förse oss med ett antal uppgifter (datum, flygbolag, orsaken till flygstörningen, inklusive några mindre detaljer);
  2. vår webbplats kontrollerar omedelbart och kostnadsfritt din rätt till ersättning, varav vi meddelar dig om den maximala ersättningsnivå som du har rätt till (upp till 7 000 kr);
  3. du överlåter din fordran och förser oss med befogenheter när det kommer till att företräda dig.

Om din behörighet bekräftas kommer vårt team omedelbart att börja arbeta åt din räkning. Detta innebär bland annat att lämna in klagomålet till flygbolaget, där vi i värsta fall kommer att ta flygbolaget hela vägen till domstol, om vi anser det vara nödvändigt vill säga.

Vi tillämpar inga förskottsbetalningar. I stället tillämpar vi en så kallad "Ingen vinst, inga avgifter"-modell där vi med andra ord endast får betalt om du får betalt! Vid lyckad utkomst kommer vi att endast debitera en mindre provision för vårt hårda arbete.

Så snart vi har erhållit din ersättning kommer du att få ett meddelande gällande statusen för det hela. Sist men inte minst kommer vi att behöva uppgifter vilka redogör för hur du önskar att dina pengar betalas ut om/när vi lyckats driva igenom dina ersättningsanspråk.

Rätt till ersättning

Domstolsavgifter och andra utbetalningar baseras på vilket skiljeförfarande och vilken domstol som flygbolaget är föremål för. Därför är det omöjligt att besvara denna fråga i förväg, särskilt när det kommer till specifika summor. Men i vilket fall som helst bör den inte överstiga hälften av ersättningsanspråket.

Vår avgift inkluderar ej associerade domstolsavgifter och andra direkta utlägg som en kärande måste betala i händelse av tvist (skiljedoms-/domstolskostnader, även refererade till som "domstolskostnader") oavsett om du väljer att föra din talan själv eller om du väljer att AirAdvisor gör det åt dig. Vi står för alla dessa utgifter och drar av de kostnader som härleds till domstolar, tillsammans med vår avgift i samband med betalning av den inkasserade ersättningen, något som även medför att du slipper bemöda dig med några detaljer över huvud taget.

De mest populära betalningsmetoderna när det kommer till att erhålla din ersättning återspeglas av banköverföringar, PayPal och Payoneer. Om du önskar att få dina pengar utbetalda via en annan betaltjänst behöver du låta oss få kännedom om det hela. Vi kommer att ta hand om det hela åt din räkning, utan att du nödvändigtvis behöver förta dig nämnvärt. AirAdvisor kommer att erbjuda dig den mest kostnadseffektiva metoden när det kommer till utbetalning, men i slutändan är det du själv som dikterar vad du önskar att använda dig av och ingen annan!

I bästa fall går flygbolaget med på att kompensera dig för det inträffade. Processen tenderar (i genomsnitt) att vanligtvis pågå upp till 6 veckor. Om du inte får någon återkoppling från flygbolaget eller om flygbolaget väljer att avvisa ditt klagomål, går vi vidare till andra steg i processen. I dessa fall kan hela processen ta upp till ett år eftersom tillsynsmyndigheter, skiljenämnder och/eller domstolar kan begära in ytterligare handlingar, utse en ansvarig handläggare av ärendet eller vara överbelastade’ med andra ärenden (säsongsbunden eftersläpning av ärenden).

Precis som för dig gäller talesättet "tid är pengar" även för oss. Just därför är vi inte intresserade av att ta oss igenom alla de steg vilka härleds till processen. Vårt mål är att du ska få maximal ersättning under kortast tid som möjligt.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 fastställs gemensamma regler gällande kompensation (ibland kallad "förordning 261/2004 om kompensation för flygningar"). I förordning nr 261/2004 fastställs gemensamma regler när det kommer till kompensation och assistans till passagerare i samband med inställda avgångar och nekad ombordstigning (inklusive överbokning).

I förordningen föreskrivs kompensation avseende flygresor från 3 000 till 7 000 kr, beroende på flygsträckan. Europeiska unionens domstol har tolkat resenärernas rättigheter extremt strikt. Det hela innebär att resenärerna har en stor fördel där det praktiskt taget inte är möjligt att åberopa några undantag när det kommer till flygbolagets skyldigheter.

I målet TUI Travel mot Nelson fastslog EU-domstolen att de resenärer vars flyg försenas mer än 3 timmar ska ha samma rätt till kompensation som de resenärer vars avgångar ställts in. Domstolen konstaterade att en försening leder till liknande konsekvenser som ett inställt flyg. Efter att detta prejudikat klubbades igenom har resenärer haft samma rätt till ersättning enligt förordning nr 261/2004.

Nekad ombordstigning på ett plan (överbokning):

  

Flygavstånd*

Ersättning

Om ett alternativt flyg erbjöds, men försening vid slutdestinationen* inträffade ändå

Mindre < 1 500 km

3 000 kr

1 500 kr (förseningen var mindre än 2 timmar).

1 500 km - 3 500 km

4 000 kr

2 000 kr (förseningen var mindre än 3 timmar).

Mer > 3 500 km & inom EU

4 000 kr

2 000 kr (förseningen var mindre än 4 timmar)

Mer > 3 500 km & utanför EU

7 000 kr

3 000 kr (förseningen var mindre än 4 timmar)

* Vid indirekta avgångar (anslutningsflyg) bestäms avståndet och tiden avseende försening vid ankomst för slutdestinationen från den avgående flygplatsen för den ursprungliga avgången.

  

 

Inställt flyg:

  

Flygavstånd*

Ersättning

Om ett alternativt flyg erbjöds, men försening vid slutdestinationen* inträffade ändå

Mindre < 1 500 km

3 000 kr

1 500 kr (förseningen var mindre än 2 timmar).

1 500 km - 3 500 km

4 500 kr

2 200 kr (förseningen var mindre än 3 timmar).

Mer > 3 500 km & inom EU

4 500 kr

2 300 kr (förseningen var mindre än 4 timmar)

Mer > 3 500 km & utanför EU

7 000 kr

4 000 kr (förseningen var mindre än 4 timmar)

* Vid indirekta avgångar (anslutningsflyg) bestäms avståndet och tiden avseende försening vid ankomst för slutdestinationen från den avgående flygplatsen för den ursprungliga avgången.

  

 

Försenad flygning:

  

Flygavstånd*

Fördröjningstid*

Ersättning

Mindre < 1 500 km

Mer > 3 timmar

3 000 kr

1 500 km - 3 500 km

Mer > 3 timmar

4 500 lr

Mer > 3 500 km & inom EU

Mer > 3 timmar

4 500 lr

Mer > 3 500 km & utanför EU

Mer > 3 timmar

7 000 kr

* Vid indirekta avgångar (anslutningsflyg) bestäms avståndet och tiden avseende försening vid ankomst för slutdestinationen från den avgående flygplatsen för den ursprungliga avgången.

  

Alla resenärer (oberoende av nationalitet och bosättningsort) har rätt till ersättning (från 3 000 till 7 000 kr) i följande fall:

1) Gäller för alla flygbolag;

  • EU till EU-flygningar (inrikes EU-flygningar som utförs av vilket flygbolag som helst);
  • Flyg mellan EU och länder utanför EU (med avgång från en flygplats i EU och ankomst till en flygplats utanför EU med vilket flygbolag som helst);

2) Gäller endast flygbolag inom EU:

  • Från ett land utanför EU till ett EU-land (avgångar som avgår från ett land utanför EU och anländer till ett EU-land avseende en avgång som utförs av ett flygbolag med EU-licens).

Ytterligare villkor:

1) passagerare måste ha en bekräftad bokning avseende en avgång som utförs av flygbolaget, och

2) passagerare måste anlända i tid till incheckningen som anges på biljetten eller i meddelandet från flygbolaget, eller, om ingen tid anges, minst 45 minuter före den planerade avgångstiden avseende den aktuella avgången

3) avgången ska uppfylla tidsfristerna för att väcka talan vid domstol, vilka är EU-landsspecifika (EU-länder tillåter som vanligt återkrav avseende EU-avgångar upp till 3 år gamla, men vissa länder tillåter resenärer att åberopa ersättning för betydligt äldre avgångar. För att nämna ett konkret exempel tillåter Storbritannien krav avseende avgångar upp till 6 år gamla.

Viktiga undantag avseende förordning nr 261/2004:

1) avgångar från ett land utanför EU till ett EU-land med ett flygbolag utanför EU (till exempel American Airlines flygning från New York till Paris omfattas inte av förordning nr 261/2004, men kan omfattas av amerikanska bestämmelser, men en returnerande avgång från EU till USA kommer att omfattas. Men om du har en anslutning i Paris och fortsätter avgången till Dubai med något flygbolag, kommer avgången Paris till Dubai att täckas som avgången från EU;

2) flygstörningar som orsakats av extraordinära omständigheter (till exempel strejk, säkerhetsskäl, dåligt väder men endast sådant som påverkat flygavgångar, dock inte alla dåliga väderförhållanden räknas som en extraordinär faktor)

3) passagerare som reser med en gratis eller rabatterad biljett som inte är tillgänglig för allmänheten är inte berättigade till ersättning (rabatterade biljetter för flyganställda). Säsongsbiljetter, offentligt rabatterade biljetter, kampanj-/utförsäljningsbiljetter samt biljetter som erhållits från ett bonusprogram är dock berättigade till kompensation;

4) flygavgångar från Gibraltar Airport

5) avgångar via helikopter

Förordning nr 261/2004 återspeglas inte av en tidsgräns för hur långt tillbaka i tiden en fordran får gå. Det existerar ingen enhetlig tidsgräns för alla EU-länder utan tidsgränsen avseende fordringar anges därför i nationella lagar i det land där du lämnar in fordran (EU-domstolen, mål C-139/11 daterat den 22 november 2012).

I de flesta länder har resenärer möjligheten att begära ersättning för alla avgångar vilka återspeglas inom en period i form av 3 till 5 år gamla, men i andra länder kan det hela komma att sträcka oss upp till 10 år eller ännu längre. Just därför uppmanar vi passagerare att skicka in krav för alla tidigare avbrutna avgångar. Vi kommer att kontrollera det åt dig och meddela dig därefter (du kan förfoga över tusentals kronor via din e-post, så tappa inte bort det hela).

Varje EU-land dikterar sin tidsgräns. I Storbritannien är till exempel tiden för att lämna in ett krav på kompensation 6 år (bekräftat i fallet Dawson v. Thomson Airways 2014), något som innebär att en avgång som anses vara mindre än 6 år gammal ska berättigas till kompensation.

Det är viktigt att ha kännedom om att tidsfristen för att väcka talan beräknas från det datum då flygavgången inträffade (ankomstdatum eller planerad avgång vid inställd avgång) och INTE från det datum då fordran lämnas in till flygbolaget, utan från det datum då fordran officiellt lämnas in till en statligt reglerad domstol. Det är därför viktigt att passagerarna gör anspråk på sina flygbiljetter snabbt för att inte förlora sina rättigheter. Varning, vissa flygbolag försöker aktivt inleda långa förlikningsdiskussioner direkt med passagerarna i samband som ett sätt att förmå dem att ändra sin inställning och avvisa passagerarens krav helt utan någon åtgärd.

Här hittar du tider vilka återspeglas för varje enskild EU-land:

Air Advisor

 

Land

Preskriptionstid

Österrike

3 år

Belgien

1 år

Bulgarien

3 år

Kroatien

2 år

Cypern

6 år

Tjeckien

3 år

Danmark

5 år

Estland

10 år

Finland

3 år

Frankrike

10 år

Tyskland

3 år

Grekland

5 år

Ungern

2 år

Irland

6 år

Italien

2 år

Lettland

3 år

Litauen

10 år

Luxemburg

10 år

Malta

2 år

Nederländerna

20 år

Norge

3 år

Polen

3 år

Portugal

20 år

Rumänien

1 år

Slovakien

4 år

Slovenien

5 år

Spanien

5 år

Sverige

10 år

Storbritannien

6 år

Ett "EU-flygplats" omfattar även följande länder: Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Förordning nr 261/2004 gäller alltså gällande avgångar till/från dessa länder.

Vår programvara på webbplatsen kontrollerar omedelbart och kostnadsfritt om du har rätt till kompensation för din avgång och meddelar dig om du har rätt till kompensation eller ej. Du behöver bara ange dina flyguppgifter via vår webbplats, vilket i sig tar endast ett par minuter att slutföra. Du kommer ganska omgående att erhålla svaret på dina yrkanden omgående samt information om hur vi kommer gå vidare med det hela.

Hur ansöka om ersättning försenat flyg? När det kommer till ersättning vid försenat flyg beräknas flygtiden från den ursprungligen planerade ankomsttiden enligt biljetten jämfört med flygplanets faktiska ankomsttid till slutdestinationen. Vänligen sen mer nedan gällande "Ankomsttid" och "Slutdestination" definieras.

Ställ en fråga

Ladda upp filer

Vi hjälper dig att få kompensation för de senaste 3 åren om ditt flyg blev försenat, inställt eller om du nekades ombordstigning.

Kontrollera ersättning

detta tar några minuter


4.6 out of 5
"Excellent" - 
13317 reviews