Kontrollera ersättning

Allmänna villkor

Villkor för tillhandahållande av tjänster för indrivning av ersättning för flygstörningar och även användarvillkor för webbplatsen www.airadvisor.com

Senaste uppdatering: 14 oktober 2017 (vissa villkor har uppdaterats den 13 april 2021; 1 september 2022; 25 juni 2023).

AVSNITT 1. Villkor för tillhandahållande av tjänster för indrivning av ersättning för flygstörningar

1. Allmänna bestämmelser

1.1. Dessa allmänna villkor (nedan kallade "Villkoren") är ett offentligt erbjudande till ett obegränsat antal personer och definierar regler för tillhandahållande av AirAdvisor International Inc., en juridisk person registrerad i enlighet med lagarna i delstaten Delaware, USA , registreringsadress: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, postnummer 19958, USA, eller beroende på vem kunden sluter avtalet med, Air Advisor Ltd., en juridisk person registrerad i enlighet med lagarna i Polen, med säte: Zamknięta Gata 10/1,5; postnummer 30-554, Krakow, Polen, (nedan kallad "Entreprenören") av tjänster som anges i avsnitt 2 i dessa Allmänna Villkor förutsatt att de är ovillkorligt accepterade av Medlemmen och är en del av ett avtalsförhållande mellan Medlem och Entreprenör, och är obligatoriska för fullständigt utförande tillsammans med andra avtal som ingåtts mellan Medlem och Uppdragstagare under dessa Villkor.

1.2. Villkoren ska gälla för en fysisk person och/eller juridisk person (nedan kallad "Medlemmen"), som genomgår registreringen på webbplatsen www.airadvisor.com som administreras av Entreprenören (nedan kallad "Webbplatsen") eller som lämnar in sin ansökan till Entreprenören och därigenom beställer Entreprenörens tjänster som anges i dessa villkor och bekräftar därmed att han/den fullständigt har läst och accepterat dessa villkor i sin helhet och utan någon friskrivning eller reservation.

1.3. Registrering av Medlem på webbplatsen eller inlämnande av en ansökan till Entreprenören är en bekräftelse på genomförandet av ett kontrakt mellan denna Medlem och Entreprenören för tillhandahållande av tjänster definierade i dessa villkor och med hänsyn till respektive ansökan av Medlem.

1.4. Tidpunkten för registrering av Medlem på webbplatsen är när registreringsbekräftelselänken som skickas till Medlemmens e-post följs, eller när Medlemmen godkänner dessa villkor under inlämnande av en ansökan på webbplatsen genom att placera en "bock" på den relevanta platsen.

1.5. När ansökan till Entreprenören lämnas in är det ögonblick då Medlem undertecknar ett dokument som ger Entreprenören rätt att företräda Medlemmens intressen i frågor inför tredje part som anges i detta dokument. En sådan handling kan finnas i olika former och under olika namn, inklusive men inte begränsat till en fullmakt, överlåtelse av fordran, avtal etc. (nedan kallad "Överlåtelseav fordran"). En "Överlåtelse av fordran" är också ett digitalt dokument som är undertecknat av Medlemmen med en elektronisk signatur i slutet av processen för att skicka in en ansökan på webbplatsen.

1.6. Efter registrering på webbplatsen eller efter att ha lämnat in en ansökan till Entreprenören träder dessa villkor i lag och är obligatoriska för Medlem och Entreprenör i förhållande till den relevanta ansökan av Medlem (nedan kallat "Fallet").

2. Entreprenörens tjänster

2.1. Entreprenören tillhandahåller Medlemmen sina tjänster för indrivning av ekonomisk kompensation baserad på Europaparlamentets och Europarådets förordning (EG) nr 261/2004 den 11 februari 2004 om upprättande av gemensamma regler för kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller långvariga förseningar av flyg, och upphävande av förordning (EEG) nr 295/91, lagar och förordningar i: USA, Kanada, Storbritannien, Turkiet, Ukraina och även baserat på all annan lagstiftning som ålägger ett flygbolag att betala kompensation till sina passagerare för ett flygavbrott. Ersättning i annan form än ekonomisk (kuponger, certifikat, bonuskort och så vidare) är inte föremål för Entreprenörens tjänster om inte Entreprenören och Medlemmen kommer överens om annat separat.

2.2. Entreprenören tillhandahåller/utför inga andra tjänster/arbeten som inte är tydligt angivna i dessa villkor, till exempel, men inte begränsat till, tar inte ut ersättning för förlorat bagage, ersättning för skada orsakad av ett flygavbrott, etc. (logi, måltider, transport, kommunikation och andra kostnader).

2.3. Uppdragstagaren har en ovillkorlig rätt att avvisa Medlemmen vad gäller att acceptera dennes ärende utan att ge någon förklaring eller skäl för ett sådant beslut.

2.4. Entreprenören har rätt att kontrollera data och information mottagen från Medlem.

2.5. Vid behov har Entreprenören rätt att självständigt fatta beslut om att inleda en rättsprocess och behålla en tredje part för att företräda Medlemmens intressen i ett sådant rättsfall. Alla kostnader för att inleda och genomföra en domstolsförhandling och för betalning av representantens arvoden framgår av Entreprenörens prislista. Härmed åtar sig Medlemmen att utfärda, underteckna, intyga och tillhandahålla alla nödvändiga handlingar som kan begäras av domstol och som inte har tillhandahållits av Medlem ännu (t.ex. men inte begränsat till, ny text av överlåtelsen av fordran och/eller begäran om att lämna en attesterad fullmakt).

2.6. Entreprenören har, när han utför de tjänster som beskrivs i punkt 2.1 ovan, rätt att självständigt, efter eget gottfinnande, på grundval av lämplig delegerad befogenhet från beställaren till Entreprenören, att upprätta, underteckna för dennes räkning, att lämna in alla fysiska och juridiska personer, institutioner, oavsett deras form och ägande, statliga organ och internationella organisationer, och för att förbereda alla dokument som krävs enligt lag och/eller etablerad affärspraxis och som är nödvändiga för korrekt tillhandahållande av de tjänster som beskrivs i punkt 2.1 ovan, dokument, material och information av affärsmässig, juridisk, processuell karaktär, antingen i muntlig eller skriftlig form, inklusive men inte begränsat till: anspråk, klagomål, kommentarer, meddelanden, stämningar, svar på stämningar, överklaganden, ansökningar, framställningar och formen och innehållet i sådana dokument, material och information som utarbetats av Entreprenören ska vara Entreprenörens exklusiva immateriella egendom och är inte föremål för avslöjande för beställaren eller någon annan person, med undantag för den direkta adressaten för sådana handlingar, material och information.

3. Ekonomiska villkor

3.1. Entreprenören debiterar inte förskottsbetalning och tillhandahåller sina tjänster enligt principen ”Ingen ersättning, ingen avgift". Entreprenören får sin provision endast om ärendet vinner och drar av den tillsammans med övriga kostnader (i förekommande fall) från den inkasserade ersättningen. Mer information om summan av Entreprenörens ersättning och eventuella kostnader finns i Prislistan.

3.2. Entreprenören tar inte på sig ränta på summan av ersättning som erhållits under en tidsperiod då den betalades av flygbolaget till Entreprenörens konto och fram till den tidpunkt då den överförs till Medlem (med avdrag för Entreprenörens ersättningar och kostnader).

3.3. Vid överföring av ersättning till Medlem kan Entreprenören, men är inte skyldig att, utfärda en faktura till Medlem för de tillhandahållna tjänsterna.

3.4. Entreprenören överför ersättning till Medlem enligt bankuppgifter och enligt metod som Medlemmen meddelat på sitt Medlemskonto på Hemsidan. Utbetalningstid: vi kommer att betala ut ersättning och/eller återbetalningar enligt dessa villkor inom 30 dagar från mottagandet av korrekta bankuppgifter (i Medlemmens personliga konto), men vi försöker vanligtvis betala ut snabbare.

3.5. I det fall då uppdragstagaren inte kan genomföra en överföring av mottagen ersättning till Medlem på grund av att Medlem inte har lämnat sina betalningsuppgifter eller sådana uppgifter har försetts med ett misstag eller Medlem inte kommer till uppdragstagarens kontor för att ta emot ersättning i kontanter, då är uppdragstagaren skyldig att informera Medlemmen om ersättning mottagen via någon känd adress eller annan kontaktinformation (exklusive personliga besök på Medlemmens fysiska adress). Om Entreprenören efter detta fortfarande inte kan överföra ersättningen till Medlemmen blir det relevanta ersättningsbeloppet Entreprenörens egendom inom 180 (etthundraåttio) kalenderdagar efter det första meddelandet från Medlemmen om ett sådant problem.

3.6. Entreprenören ansvarar endast för överföring av ersättning till Medlem (dvs. debitering av medel från Leverantörens konto) till bankuppgifter som Medlem tillhandahåller. Leverantören ansvarar inte för riktigheten av uppgifter som lämnats av Medlem, för överföring av pengar från Leverantörens konto till Medlemmens konto eller för kreditering av Medlemmens konto samt för Medlemmens förmåga att ta ut relevant ersättningsbelopp från sitt konto, inklusive men inte begränsat till – Entreprenören ansvarar inte för funktionaliteten hos bank- och finansinstitut och system.

4. Medlemmars deklarationer och garantier

4.1. Genom att registrera sig på webbplatsen bekräftar Medlemmen att den är myndig, har full rättskapacitet, har alla nödvändiga befogenheter och samtycken från tredje person (om nödvändigt), läser alla dessa villkor i fullo och tydligt förstår dem, inte har några anmärkningar eller reservationer, samtycker helt och villkorslöst till dessa villkor, att all information som Medlem har tillhandahållit eller kommer att tillhandahålla är/kommer att vara korrekt och sanningsenligt.

4.2. Medlem förstår och samtycker ovillkorligen till att den, genom att lämna in sitt ärende till Entreprenören, bemyndigar Entreprenören att fatta eventuella beslut som hänför sig till ärendet och den kommer inte att ifrågasätta sådana beslut.

5. Myndigheters exklusivitet

5.1. Medlemmen hävdar, bekräftar och garanterar att:

a) den inte tidigare har auktoriserat och inte i framtiden kommer att auktorisera någon tredje part med avseende på de aktuella ärendena samt med avseende på ärenden som ska lämnas in eller ändras av honom i framtiden, utom på Entreprenörens uttryckliga begäran, rekommendation eller samtycke;

b) från tidpunkten för registrering av Medlem på webbplatsen eller från tidpunkten för inlämnande av dennes ärende till Entreprenör upphör all tidigare kommunikation med flygbolaget och andra tredje personer som är relevanta för ärendet och kommer inte att initiera eller engagera sig i sådan kommunikation i framtiden. När Medlem får information som är relevant för ärendet är den skyldig att omedelbart vidarebefordra denna information till Entreprenören eftersom detta kan hjälpa Entreprenören att påskynda Entreprenörens arbete med ärendet och förbättra dess resultat;

c) alla pengar och/eller andra typer av ersättning som Medlem erhåller direkt från flygbolaget eller tredje part med avseende på ärendet anses vara ett resultat av Entreprenörens tjänster och Medlemmen är skyldig att betala Entreprenören inom 30 (trettio) kalenderdagar för tjänsterna som tillhandahålls till ett belopp av 30% (trettio procent) av värdet av de mottagna beloppen och/eller ersättning av annat slag, enligt vår prislista.

6. Upphörande av förhållandet mellan Medlem och Entreprenör

6.1. Allt förhållande mellan Medlem och Entreprenör under ett visst fall upphör förutsatt att åtminstone ett av följande fall äger rum:

a) Entreprenören har fullgjort sina skyldigheter gentemot Medlem vilket resulterade i att Medlem erhållit full ersättning i ärendet (exklusive Leverantörens ersättning och andra belopp som anges i Prislistan);

b) Uppdragstagaren har uppfyllt sina skyldigheter inför Medlem vilket resulterade i att Medlem och flygbolag eller en tredje part nådde en förlikning i ärendet i enlighet med vilken Medlem inte erhåller hela summan av ersättning som begärts, dock gick Medlemmen med på att få sin överenskomna del och/eller andra förmåner;

c) Entreprenören har vidtagit alla möjliga åtgärder och åtgärder för sig själv, men ärendet gick inte desto mindre förlorat;

d) Entreprenören har fått reda på fakta och/eller information som grundar sig på vilken Leverantören har fattat ett beslut om att upphöra med ytterligare åtgärder i ärendet eftersom Entreprenören tror att det inte kommer att ge resultat. I detta fall avsäger sig Entreprenören alla rättigheter som Medlemmen tilldelats under ärendet och Medlemmen har rätt att fortsätta arbetet med ärendet eller att överlåta ärendet till tredje part;

e) Entreprenören fick reda på eller fick tillräckliga skäl att tro att Medlemmen gav Leverantören osann information angående ärendet och/eller inte hade rätt att tillhandahålla sådan information.

6.2. Medlem har rätt att enbart och i förtid avsluta Entreprenörens tjänster under ett visst fall inom 14 (fjorton) kalenderdagar från dagen för inlämnandet av detta ärende till Entreprenören men innan Entreprenören förbereder och lämnar in ett klagomål till flygbolaget. För att göra detta måste Medlemmen skicka ett skriftligt brev till Leverantörens postadress eller e-post och tydligt ange att han säger upp tjänsterna och i vilket fall denna uppsägning gäller.

6.3. I händelse av uppsägning av Leverantörens tjänster av Medlem har Uppdragstagaren rätt att kräva av Medlem och Medlem är skyldig att ersätta Leverantören för alla sina utgifter som redan har uppkommit av Leverantören på grund av sin handläggning av ärendet och att Uppdragstagaren kan bevisa detta.

6.4. Medlemmens rätt att säga upp Leverantörens tjänster för ett visst ärende omfattar inte fall då flygbolaget vid tidpunkten för en sådan Medlems beslut redan har fattat ett beslut att tillgodose den relevanta Medlemmens klagomål under ärendet. I denna situation anses Entreprenörens tjänster i ett sådant fall som utförda och måste betalas enligt de allmänna villkoren.

7. Personligt datum för Medlem

7.1. Vid registrering på webbplatsen och/eller inlämnande av ärendet för behandling till Entreprenören på något sätt (t.ex. men inte uteslutande, via vanliga posttjänster eller via e-post, telefon, fax, via vilken dator och mobil programvara som helst), tillhandahåller Medlem på egen hand avtal om sina personuppgifter och information om sig själv och tredje person. Medlem förstår och samtycker till att sådan information är nödvändig för att Entreprenören ska kunna tillhandahålla tjänster till Medlem och utföra affärsverksamhet av Entreprenören.

7.2. Medlem bekräftar och garanterar att all data och information som skickas till Leverantören är sann och Medlemmen har alla nödvändiga befogenheter att tillhandahålla dem. Om Medlem förser Leverantören med personuppgifter och/eller information om sig själv och tredje personer utan att ha nödvändiga befogenheter, överenskommelser och rättigheter eller om sådana uppgifter och/eller information är osanna, är Medlemmen ensam ansvarig och fritar Leverantören från allt ansvar, eller om detta Om det inte är möjligt är Medlemmen skyldig att ersätta Leverantören för alla dess utgifter och skador som orsakats av Medlemmens handlingar.

7.3. Entreprenör har rätt att använda personuppgifter och information om Medlem endast för ändamålet och i enlighet med villkoren som anges i dessa Villkor och i enlighet med lagstiftning som tillämpas på Entreprenören.

7.4. Överföring av Entreprenören av personuppgifter och information mottagen från Medlem till tredje person är förbjuden med undantag av följande fall:

a) Medlem har gett sitt samtycke till sådana åtgärder;

b) detta beror direkt på det huvudsakliga syftet för vilket dessa uppgifter och information togs emot;

c) detta är nödvändigt för att Entreprenören ska kunna behandla ärendet på ett korrekt sätt;

d) Uppdragstagaren är skyldig att göra det på grund av en legitim begäran enligt lag, statliga myndigheter, internationella organ, domstolar eller för att skydda legitima krav eller domstolsförfarande;

e) detta är nödvändigt för att förhindra eller stoppa lagliga och/eller olagliga handlingar;

f) detta är nödvändigt för att skydda dessa uppgifter och information;

7.5. Entreprenören har också rätt utan några begränsningar och när som helst och efter eget gottfinnande utan något meddelande och samtycke från Medlemmen att överlåta sina rättigheter och skyldigheter med avseende på varje Fall till tredje person.

8. Diverse

8.1. Entreprenören har rätt att när som helst och efter eget gottfinnande utan föregående meddelande och utan Medlemmens samtycke ändra bestämmelserna i dessa villkor och i prislistan.

8.2. Entreprenören är inte ansvarig för att ha brutit mot någon av sina skyldigheter gentemot Medlem om ett sådant brott är ett resultat av extraordinära omständigheter (force-major) som inkluderar men inte begränsat till: krig, väpnade konflikter, hackerattacker, programvarufel, beslut av statliga myndigheter, naturkatastrofer, väderförhållanden, olyckor och andra liknande fall utanför Entreprenörens kontroll. Entreprenören är befriad från ansvar i sådana fall (force-major) under en tidsperiod som existerar av sådana extraordinära omständigheter (force-major).

8.3. Dessa villkor och avtalet styrs av lagarna i delstaten Delaware, USA, utan hänsyn till principen om lagkonflikt.

Om kunden ingår ett avtal med Air Advisor Ltd. så styrs dessa villkor och villkoren av lagstiftningen i Polen (om inte annat uttryckligen anges i avtalet). I händelse av en tvist mellan kunden och Entreprenören måste en sådan tvist lösas i en polsk domstol i enlighet med den materiella och processuella lagstiftningen i Polen.

8.4. Om någon av bestämmelserna i dessa villkor förlorar laglig kraft eller blir olagligt och detta inte leder till att resten av villkoren avskaffas fortsätter sådana villkor att vara i kraft delvis som inte förlorade laglig kraft eller som inte var erkänt som olagligt.

8.5. Entreprenör och Medlem kan underteckna ett separat avtal för tillhandahållande av tjänster eller för överlåtelse av fordran i vilken form som helst som de kommit överens om och baserat på dessa villkor. I ett sådant fall, om bestämmelserna i ett sådant separat avtal strider mot dessa villkor, måste bestämmelserna i ett sådant separat avtal ha företräde framför bestämmelserna i dessa villkor om inte annat föreskrivs i ett sådant separat avtal.

8.6. AirAdvisor använder många informationskällor och data för att utföra våra tjänster. AirAdvisor försöker tillhandahålla korrekt information, våra tjänster kan vara föremål för utelämnanden och fel. Våra tjänster tillhandahålls "I BEFINTLIGT SKICK". I den utsträckning det är tillåtet enligt lag frånsäger sig AirAdvisor alla garantier, antingen uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, icke-intrång i tredje parts rättigheter, informationens riktighet och lämplighet för ett särskilt syfte. AirAdvisor ger inga utfästelser eller garantier för att våra tjänster kommer att resultera i flygkompensation och/eller återbetalning och/eller annan framgångsrik lösning av ditt ärende, uppfylla dina krav eller vara säkra, fria från virus eller andra skadliga komponenter, i rätt tid, oavbruten, korrekt, komplett eller tillförlitlig. Du bekräftar och samtycker till att din användning av våra tjänster sker på egen risk. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer AirAdvisor och dess närstående företag inte att hållas ansvariga för några direkta, indirekta, bestraffande, tillfälliga, speciella, följdförluster eller skador, eller förlust av inkomst, vinst, goodwill som uppstår ur eller i någon sätt relaterat till i) våra tjänster, ii) försening eller oförmåga att få tillgång till våra tjänster; iii) virus, buggar, trojanska hästar, programvara, information, tredje parts länkade webbplatser, tjänster som erhållits genom användningen av våra tjänster, iv) eller andra frågor som rör våra tjänster, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd, strikt ansvar eller annars, även om AirAdvisor, dess anslutna företag eller någon av dess Entreprenörer/leverantörer har informerats om möjligheten till sådana skador.

8.7. Dessa villkor påverkar inte några av dina lagstadgade juridiska rättigheter som inte kan uteslutas enligt lag. Om du inte är nöjd med någon del av våra tjänster eller med dessa villkor är din enda och exklusiva gottgörelse Återkallelse i enlighet med villkoren.

8.8. USA:s tvistlösning och skiljedomsavtal.

8.8.1. Detta skiljedomsavtal gäller endast dig om ditt hemland eller etableringsland är USA. Om ditt bosättningsland eller etableringsland inte är USA, och du ändå försöker väcka rättsliga anspråk mot AirAdvisor i USA, kommer detta skiljedomsavtal att gälla för att fastställa tröskelfrågan om huruvida detta underavsnitt 8.8 gäller dig, och alla andra tröskelbestämningar, inklusive hemvist, skiljeförfarande, plats och tillämplig lag.

8.8.2. Översikt över tvistlösningsprocessen. AirAdvisor har åtagit sig att delta i en konsumentvänlig process för tvistlösning. För detta ändamål tillhandahåller dessa villkor en tvådelad process för individer som detta underavsnitt 8.8 gäller: (1) en informell förhandling direkt med AirAdvisors kundtjänstteam (beskrivs i punkt 8.8.3 nedan), och om nödvändigt (2) ett bindande skiljedomsförfarande som administreras av American Arbitration Association ("AAA"). Du och AirAdvisor behåller båda rätten att söka lösning av tvisten i småmålsdomstolen som ett alternativ till skiljedom.

8.8.3. Obligatorisk tvistlösning och anmälan före skiljedom. Minst 30 dagar innan ett skiljeförfarande inleds är du och AirAdvisor överens om att skriftligen meddela den andra parten om tvisten och i god tro försöka att förhandla fram en informell lösning. Du måste skicka ditt meddelande om tvist till AirAdvisor International Inc. genom att posta det till AirAdvisors serviceagent, beläget på: 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, USA och via e-post till info@airadvisor.com. AirAdvisor kommer att skicka sitt meddelande om tvist till den e-postadress som är kopplad till ditt AirAdvisor-konto. Ett meddelande om tvist måste innehålla: partens namn och föredragna kontaktinformation, en kort beskrivning av tvisten och den begärda lättnaden. Om parterna inte kan lösa tvisten inom 30-dagarsperioden kan endera part inleda skiljeförfarande genom att lämna in ett skriftligt krav på skiljeförfarande (tillgängligt på www.adr.org ) till AAA och tillhandahålla en kopia till den andra parten som specificeras i AAA-reglerna (tillgängliga på www.adr.org).

8.8.4. Avtal om skiljedom. Du och AirAdvisor är ömsesidigt överens om att alla tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår ur eller relaterade till dessa villkor eller tillämpligheten, brottet, uppsägningen, giltigheten, upprätthållandet eller tolkningen av dessa, eller all användning av AirAdvisor-plattformen, eller något innehåll (tillsammans, "Tvister”) kommer att avgöras genom bindande individuellt skiljeförfarande (”Skiledomsavtalet”). Om det finns en tvist om huruvida detta skiljedomsavtal kan verkställas eller gäller vår tvist, är du och AirAdvisor överens om att skiljemannen kommer att avgöra frågan.

8.8.5. Skiljedomsregler och tillämplig lag. Detta skiljedomsavtal bevisar en transaktion i mellanstatlig handel och den federala skiljedomslagen reglerar all materiell och processuell tolkning och tillämpning av denna bestämmelse. Skiljeförfarandet kommer att administreras av skiljemannen i enlighet med reglerna för konsumentskiljedom och/eller andra AAA-skiljedomsregler som bestäms vara tillämpliga av AAA ("AAA-reglerna") då som gäller, förutom vad som ändras här. AAA-reglerna finns tillgängliga på www.adr.org. För att inleda skiljeförfarande måste ett ifyllt skriftligt krav (tillgängligt på www.adr.org) lämnas in till AAA och lämnas till den andra parten, enligt AAA-reglerna.

8.8.6. Ändring av AAA-regler - Skiljedomsförhandling/Plats. För att göra skiljeförfarandet mest bekvämt för dig samtycker AirAdvisor till att alla nödvändiga skiljeförfaranden kan genomföras efter eget val: (a) i det amerikanska länet där du bor; (b) i Sussex County; (c) via telefon eller videokonferens. Om det omtvistade beloppet är 50 000 kr eller mindre, är parterna överens om att enbart fortsätta med att lämna in dokument till skiljemannen.

8.8.7. Ändring av AAA-regler - Advokatarvoden och kostnader. Dina skiljearvoden och din andel av skiljedomarens ersättning ska styras av AAA-reglerna. Var och en av parterna kan begära att skiljemannen ska utdöma advokatarvoden och kostnader efter att ha bevisat att den andra parten har gjort gällande ett anspråk, ett tvärkrav eller ett försvar som är grundlöst i sak eller lag, väckt i ond tro eller i syfte att trakassera, eller på annat sätt är oseriöst, enligt tillämplig lag och AAA-reglerna.

8.8.8. Skiljemannens beslut. Skiljemannens beslut kommer att innehålla de väsentliga slutsatserna och slutsatserna på vilka skiljemannen grundade domen. Dom över skiljedomen kan tas upp i vilken domstol som helst med vederbörlig jurisdiktion. Skiljemannen kan tillerkänna varje lättnad som tillåts enligt lag eller AAA-reglerna, men föreläggande kan endast beviljas på individuell basis och endast i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla lättnad som motiveras av individuella anspråk.

8.8.9. Rättegångsbefrielse av jury. Du och AirAdvisor godkänner och samtycker till att vi var och en avsäger oss rätten till en rättegång av jury när det gäller alla skiljebara tvister.

8.8.10. Ingen grupptalan eller representantförfaranden. Du och AirAdvisor erkänner och samtycker till att vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, avsäger oss rätten att delta som målsägare eller medlem i varje påstådd grupptalan, gruppomfattande skiljedom, privat åklagare eller någon annan representativt eller konsoliderat förfarande. Såvida vi inte kommer överens skriftligen får skiljemannen inte konsolidera mer än en parts anspråk och får inte på annat sätt leda någon form av grupp- eller representantförfarande. Om det finns ett slutgiltigt rättsligt beslut om att tillämplig lag utesluter verkställighet av avståendet i denna paragraf när det gäller anspråk, talan eller begärt gottgörelse, då detta anspråk, talan eller begärda rättsmedel, och endast det anspråket, orsaken till talan eller begärd gottgörelse, kommer att skiljas från detta avtal och kommer att ställas inför en domstol med behörig jurisdiktion. I händelse av att ett anspråk, en talan eller ett begärt rättsmedel avbryts enligt denna paragraf är du och vi överens om att anspråken, orsakerna till talan eller begärda rättsmedel som inte är föremål för skiljedom kommer att uppskjutas tills alla skiljebara anspråk, åtgärder och begärda rättsmedel löses av skiljemannen.

8.8.11. Ändringar i Avtal om skiljedom. Om AirAdvisor ändrar detta underavsnitt 8.8 efter det datum då du senast accepterade dessa villkor (eller accepterade eventuella efterföljande ändringar av dessa villkor) kan du avvisa ändringen genom att skicka ett skriftligt meddelande till: 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, USA inom 30 dagar från det datum ändringen träder i kraft. Att avvisa en ny ändring återkallar eller ändrar dock inte ditt tidigare samtycke till några tidigare avtal om någon tvist mellan dig och AirAdvisor (eller ditt tidigare samtycke till eventuella efterföljande ändringar av dessa), som kommer att förbli i kraft och verkställas i alla tvister. mellan dig och AirAdvisor.

8.8.12. Detta underavsnitt kommer att fortsätta gälla trots uppsägning av dessa villkor och kommer att fortsätta att gälla även om du slutar använda AirAdvisor-tjänsterna eller avslutar ditt AirAdvisor-konto.

8.9. Ändringar. Alla nya funktioner i våra tjänster kommer att omfattas av dessa villkor. AirAdvisor förbehåller sig rätten att när som helst ändra avsnitt i dessa villkor utan ytterligare meddelande. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på AirAdvisors webbplats. Besök AirAdvisors webbplats då och då för att granska ändringarna eftersom de är bindande för dig. Din fortsatta användning av våra tjänster efter publicering av ändringar av dessa villkor eller andra policyer innebär att du accepterar ändringarna.

8.10. Dessa villkor är det fullständiga och exklusiva och ersätter all tidigare kommunikation (muntlig eller skriftlig) mellan dig och AirAdvisor.

8.11. Du får inte överföra några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan vårt skriftliga medgivande i förväg. AirAdvisor kan överföra alla sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till alla AirAdvisor-anslutna företag eller tredje part som utsetts av AirAdvisor.

8.12. Om någon bestämmelse (eller del därav) i dessa villkor av någon domstol eller annan behörig myndighet anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa helt eller delvis, ska sådan ogiltiga bestämmelse anses ersättas av en verkställbar bestämmelse med närmaste verkan för att den ursprungliga bestämmelsen och dessa villkor ska fortsätta att vara giltiga med avseende på övriga bestämmelser och resten av de berörda bestämmelserna.

8.13. Eventuella misslyckanden eller förseningar av AirAdvisor med att upprätthålla (helt eller delvis) någon bestämmelse i dessa villkor kommer inte att tolkas som ett avstående från våra rättigheter eller gottgörelser.

8.14. Den engelska versionen av dessa villkor ska ha företräde i händelse av inkonsekvens med någon annan språkversion.

Dessa villkor gäller för varje enskilt ärende tills det avslutas av Entreprenören i enlighet med bestämmelserna häri.

AVSNITT 2. Användarvillkor för webbplatsen www.airadvisor.com

A) 'AirAdvisor International Inc.' är namnet som reserverats av det företag som är inkorporerat enligt lag i USA, registrerat på adress: 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, USA.

B) Dessa användarvillkor (nedan kallade "Användarvillkor") är de villkor enligt vilka vi förser dig, som privat användare eller juridisk person, med innehållet (inklusive men inte begränsat till texter, programvara, databaser, formatering, dokument, grafik, bilder, bilder, färgkombinationer och allt annat material) publicerade på denna webbplats: www.airadvisor.com.

C) Användarvillkoren inkluderar alla bestämmelser som finns nedan.

1. Allmänna bestämmelser

1.1. Denna webbplats och dess innehåll är avsett för privat bruk och presenteras endast i allmänna informationssyften. Ingenting på denna webbplats eller i dess innehåll är avsett att tillhandahålla generisk eller specifik juridisk eller annan professionell rådgivning. Om du söker ett sådan rådgivning kan du överväga att bli vår kund och kontakta oss därefter. Vänligen kom ihåg att vi tillhandahåller våra tjänster enligt principerna "INGEN ERSÄTTNING – INGEN AVGIFT" och "tidigare resultat garanterar inte ett liknande resultat".

1.2. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som ett erbjudande eller en acceptans i betydelsen av lagarna i delstaten Delaware, USA och/eller polsk avtalslagstiftning eller någon annan lag i någon jurisdiktion som du kan vara föremål för. Våra rättigheter enligt dessa användarvillkor kan endast avsägas skriftligt och specifikt.

1.3. Vidare, genom att gå in på denna webbplats, samtycker du till: (i) att inte kopiera, ändra, reproducera eller distribuera innehållet, eller avslöja innehållet till tredje part, såvida inte sådant avslöjande rimligen kan betraktas som rimligt privat bruk utan kommersiellt syfte; (ii) att inte annonsera eller sälja några varor eller tjänster till andra användare av denna webbplats eller att dra kommersiellt nytta av dess innehåll; (iii) att inte använda denna webbplats eller dess innehåll i strid med någon förordning eller lagstiftning i någon jurisdiktion som du eller denna webbplats är föremål för; (iv) att du är ansvarig för allt material som du skickar till eller laddar upp till denna webbplats och att sådant material är lagligt, inte är stötande eller diskriminerande, och att det inte bryter mot dessa användarvillkor, våra rättigheter eller rättigheter för tredje part enligt någon tillämplig lag.

2. IP-rättigheter

2.1. 'AirAdvisor' är ett varumärke som skyddas enligt europeiska och ukrainska lagar samt internationella fördrag. Om du vill nämna eller reproducera våra varumärke(n) av någon anledning bör du söka vårt tillstånd genom att kontakta oss.

2.2. Vi, våra leverantörer eller tredje parter som uttryckligen har gett sitt tillstånd att reproducera sitt material på denna webbplats, äger alla varumärken, upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter till innehållet på denna webbplats. Texter och mediematerial vars ägande eller författarskap inte kan identifieras i det ögonblick du besöker denna webbplats, är deras respektive ägares eller författares exklusiva immateriella egendom.

3. Vårt ansvar

3.1. Vi tar inget ansvar för någon förlust eller skada på materiella eller immateriella rättigheter eller intressen som kan uppstå från tillit till innehållet på denna webbplats. Om du vill veta mer om informationen på denna webbplats, vänligen kontakta oss. Vi är inte ansvariga för någon fråga som rör dig eller tredje part som kommer åt eller använder denna webbplats och dess innehåll. Vi stöder inte, och är inte heller ansvariga för, innehållet på webbplatser som ägs, hanteras eller drivs av tredje part som länkar till denna webbplats eller som är tillgänglig från den.

3.2. Se avsnitt 8 ovan angående bestämmelser om våra ansvarsbegränsningar, bestämmelser om ansvarsfriskrivning och andra viktiga och bindande bestämmelser om dig.

4. Integritetspolicy och dataskydd

4.1. Vi, inklusive våra moder- och dotterbolag, kan samla in personlig information från dig medan du använder denna webbplats: i synnerhet när vi upprätthåller elektronisk korrespondens med dig eller när du har blivit vår kund genom att samtycka till våra användarvillkor. Denna "personliga information" kan innefatta: uppgifterna om din och dina familjemedlemmars identitet, inklusive minderåriga; din IP-adress; detaljer om dina tidigare och/eller planerade flygresor; krav på ditt personliga bankkonto etc. Sådan personlig information kan vara både elektronisk och fysisk. Typen och volymen av den personliga information vi samlar in kan skilja sig från fall till fall. Vi använder sådan personlig information enbart för att svara på dina frågor (när vi upprätthåller elektronisk korrespondens med dig), förse dig med våra tjänster (när du har blivit vår kund) och för att skicka dig våra nyheter, specialerbjudanden och annat informativt material (när du försett oss med din e-post och andra kontaktuppgifter). Vi kan behålla och lagra personlig information om dig i våra register, betjänad av tredje part, så länge vi upprätthåller elektronisk korrespondens med dig, eller så länge som vi tillhandahåller dig, som vår kund, med våra tjänster eller så länge som du inte hindrar prenumerationen från att ta emot information från oss; i vilket fall som helst inte längre än 24 månader i följd efter att vår elektroniska korrespondens har avslutats eller efter att vi har slutfört att tillhandahålla dig våra tjänster, eller efter att du avbröt prenumerationen från att ta emot information från oss, beroende på vad som är tillämpligt.

4.2. Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig och att få den uppdaterad, korrigerad eller raderad enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. För att göra det måste du skicka oss en skriftlig begäran till info@airadvisor.com kompletterad med dokumentationen för din identitet. Genom att fortsätta använda denna webbplats samtycker du till vår användning av personuppgifterna enligt beskrivningen.

4.3. Även om vi vidtar alla rimliga ansträngningar för att skydda våra besökare från internetbedrägerier och läckage av personlig information är vi helt beroende av tredje parts hårdvara, mjukvara, telekommunikationsprodukter och tjänster. Följaktligen kan vi inte ta något ansvar för någon förlust och/eller underlåtenhet att säkra dina data som lagrats åt oss av tredje part eller överförts av dig till oss eller vice versa med hjälp av vanliga telekommunikationskanaler (inklusive, men inte begränsat till, e-post, telefon, fax, VoIP-tjänster etc.), som ligger utanför vår kontroll.

4.4. Genom att fortsätta använda vår webbplats bekräftar du att statliga myndigheter i en jurisdiktion som du eller vi är föremål för kan ha befogenhet enligt lag i sådan jurisdiktion att övervaka din internetaktivitet och komma åt din eller vår elektroniska korrespondens utan föregående meddelande, och att vi i sådana fall inte kan acceptera något som helst ansvar för sådana myndigheters handlingar. Du uppmuntras också att använda pålitliga internetanslutningar och antivirusprogram när det är möjligt när du använder denna webbplats och skickar eller tar emot data till eller från denna webbplats.

4.5. Vi varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör personlig information tillgänglig för tredje part såvida vi inte är tydligt och otvetydigt instruerade av dig att göra det. I en osannolik händelse att vi skulle behöva avslöja personlig information och data vi har om dig för att uppfylla kraven enligt lag eller juridiska förfrågningar från statliga myndigheter kommer vi att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig i förväg, såvida inte lagen, eller laglig begäran från relevanta statliga myndigheter, hindrar oss från att göra det. För fullständig information om vår integritetspolicy, se https://airadvisor.com/sv/integritetspolicy.

5. Cookies

5.1. Denna webbplats kan använda cookies (små filer som överförs till din enhet via din webbläsare av denna webbplats och många andra webbplatser på internet), till exempel Google Analytics-cookies. Cookies hjälper oss att övervaka och förbättra webbplatsbesökarnas upplevelse (genom att samla in viss teknisk data, såsom typ av enhet, datum och tid för ditt besök, specifika sidor som besökts, etc). Medan användning av cookies kan göra det möjligt för vår webbplats att skilja din webbläsare från andra användares webbläsare samlar cookies inte in någon data som kan användas för att ta reda på din identitet. Om du inte vill att denna webbplats ska använda cookies måste du ändra inställningarna för din webbläsare. Inaktiverade cookies kan dock ha en inverkan på din användarupplevelse. Besök supportflikarna i din webbläsare eller www.allaboutcookies.org för mer information. Genom att fortsätta använda denna webbplats utan att ändra dina inställningar samtycker du till användningen av cookies enligt beskrivningen.

Dessa användarvillkor kan uppdateras då och då utan särskilt meddelande, med datumet för den senaste uppdateringen angivet ovan. Besök den här sidan med jämna mellanrum för att se till att du är medveten om den senaste utgåvan av dessa användarvillkor.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

  • CNN
  • Forbes
  • USA Today
  • Mirror