Kontrollera ersättning
10 främsta orsaker att flygrutter ställs in

De 10 vanliga orsaker till inställda flyg

Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
11 minuters läsning
Senast uppdaterad: July 02, 2024

Flygbranschen ställs ofta inför utmaningar vilka tvingar flygbolaget att ställa in sina avgångar. Inställda flyg kan dock komma att resultera i betydande störningar när det kommer till dina resplaner, något som i regel oftast leder till frustration och olägenheter.

Medan vissa inställda avgångar anses ligga inom flygbolagets kontroll kan andra bedöms vara omöjliga att identifiera på förhand. Med föregående i åtanke kommer vi därför att diskutera närmare de 10 främsta anledningarna till att flygbolag väljer att ställa in sina avgångar.

Genom att göra dig införstådd med de främsta anledningarna till att avgångar blir inställda kommer du att enklare kunna förstå och förbereda dig för vad som komma skall!

Genrebild över ett flygplan som förbereder sig för landning

1. Dåliga väderförhållanden

Det bör knappast komma som en överraskning att många inställda avgångar härleds till dåliga väderförhållanden. Några av de väderfenomen som tenderar att orsaka problem återspeglas men begränsas ej till kraftig åska, snöstormar, ihärdigt regn, kraftiga vindar och dimma. Dessa tenderar att enskilt eller i kombination med varande ha en betydande inverkan när det kommer till säkerheten vid flygresor. Dessa väderförhållanden kan komma att påverka pilotens förmåga att starta, navigera och landa flygplanet på ett säkert sätt, utan att vare sig passagerare eller personalen riskerar att komma till skada.

Vid dimma kan sikten vara ytterst försämrad, något som gör det praktiskt taget omöjligt att navigera rätt. Ihärdigt regn å andra sidan kan innebära att landningsbanan blir ytterst hal, något som gör det extremt komplicerat att få upp den fart som krävs för att flygplanet ska kunna lyfta. I sådana situationer kan flygbolagen välja att ställa in avgångar eftersom de ansvariga anser sig inte kunna garantera vare sig passagerarnas eller personalens säkerhet.

Ett exempel på hur det hela drabbade resenärerna härleds till vintersäsongen 2020 i Storbritannien. Under en period sjönk temperaturen under -10 °C, något som inom rikets gränser är mer regel än undantag, speciellt under de kalla vintermånaderna. Britterna å andra sidan hade svårt att ställa om till de låga temperaturerna, något som medförde att de ansvariga valde att ställa in alla avgångar från Stansted Airport på grund av de försämrade väderförhållandena.

Du behöver således komma ihåg att kombinationen "inställt flyg, väder & ersättning" kan vara ypperlig att åberopa i de fall då din inställda avgång anses beror på det hela!

2. Säkerhetsfrågor

Flygsäkerhet har den högsta prioriteten, både när det kommer till flygbolag och tillsynsmyndigheter. Olika säkerhetsåtgärder har utarbetats för att garantera säkerheten för både passagerarna och besättningen. Skulle en eller flera av dessa åtgärder realiseras kan det hela i vissa fall komma att leda till inställda avgångar.

För att nämna ett konkret exempel anses utökade säkerhetskontroller som en av de vanligaste orsakerna när det kommer till inställda avgångar. Om väskan hos en resenär skulle (hypotetiskt sett) utlösa ett larm i samband med säkerhetskontrollen kommer väskan med största sannolikheten att bli föremål för en grundlig kontroll.

Detta kan i sin tur potentiellt leda till att avgången blir inställt, framför allt om de ansvariga misstänker att väskans innehåll redan kan finnas på den aktuella avgången. Ett annat sätt som onekligen kan komma att orsaka flygstörningar är situationer då en påtaglig hotbild hänger över flygplatsen. Om de ansvariga bedömer att det för närvarande existerar en trovärdig hotbild mot det aktuella flygbolaget kan vederbörande välja att ta det säkra och ställa in avgången helt. Först när de ansvariga bedömer att hotet naturaliseras kan den aktuella avgången tillåtas att lyfta mot sin slutdistribution.

Genrebild över en pilothatt i en förarkabin

3. Knapphändig flygschema

Knapphändiga tidtabeller lämnar väldigt lite tid åt överraskningar. Det hela innebär att avgångar schemaläggs med en ganska kort framhållning när det kommer till ankomst och avgång. Det bör således inte komma som en överraskning att tidtabeller som lämnar ytterst lite utrymme när det kommer till förseningar kan i sin tur komma att ha en dominoeffekt med inställda flyg som ett resultat av det hela.

Om en avgång försenas på grund av oförutsedda omständigheter, vilka i sin tur härledas till väder, mekaniska problem eller konflikter i flygschemat, kan det hela komma att påverka alla planerade avgångar för den aktuella dagen. Resenärerna kan i och med detta komma att missa sina anslutningar och/eller behöva finna sig i att ombokas till andra avgångar, vilket i sin tur kan resultera i att avgångarna ställs in. Det ska även nämnas att konflikt hos besättningens schemaläggning kan också komma att resultera i inställda avgångar!

Om din avgång blivit försenad, inställt eller överbokad under de senaste 3 åren kan du ha rätt till så kallad "inställt flyg ersättning" på upp till 7 000 kr.Kontrollera om din avgång kvalificerar sig till ersättning redan idag

4. Brist på flygplan

Flygplanen genomgår i regel regelbundna säkerhetskontroller och underhåll för att kunna användas för kommersiellt bruk. Tyvärr inträffar det oförutsedda problem med flygplanen emellanåt, vilka kan vara svåra att lösa med kort omnejd.

Om ett plan nekas att lyfta på grund av mekaniska problem eller dylikt kan det hela i sin tur leda till att andelen tillgängliga flygplan blir mindre än vad som krävs för att fullfölja det planerade schemat. Detta kan i sin tur komma att tvinga arrangörer att ställa in avgångar som ett resultat av det inträffade.

Dessutom kan en hög efterfrågan på flygresor under vissa perioder (högtider, röda dagar, med flera) tvinga flygbolagen att ställa in planerade avgångar. Flygbolag har i regel ett specifikt antal flygplan i sin flotta, där en högre efterfrågan kan resultera i att antalet tillgängliga flygplan överskrids, något som i sin tur kan leda till att utvalda avgångar blir inställda.

5. Brist på passagerare

Genrebild över en terminal hos en icke namngiven flygplats

En annan vanlig företeelse i samband med inställda avgångar härleds till avsaknaden av passagerare. Själva orsaken till en minskad andel passagerare kan i sin tur bero på flera olika aspekter, där bland annat den säsongsbetonade efterfrågan i kombination med ekonomiska förhållanden kan komma att bidra till det hela.

När ett flygbolag gör bedömningen att det saknas tillräcklig med resenärer för att det ska vara ekonomiskt berättigat att genomföra en avgång kan det sistnämnda medföra att det aktuella flygbolaget väljer istället att ställa in avgången i sin helhet, alternativt kombinerar avgången med en annan senarelagd avgång.

Skulle flygbolaget välja att genomföra en flygrutt, trots att de saknar tillräckligt med resenärer för att det hela ska vara ekonomiskt försvarbart, kan flygbolaget i fråga gå med förlust när det kommer till den aktuella avgången. Just därför kan det vara mer fördelaktigt ur en ekonomisk ståndpunkt att ställa in avgången och ersätta passagerare för det inträffade.

6. Restriktioner avseende flygtrafiken

Förseningar som kommit att orsakas av den ansvariga trafikledningen och personalbrist kan komma att påverka lönsamheten för det aktuella flygbolaget, något som i slutändan kan resultera i att det aktuella flygbolaget väljer att ställa in avgången.

Som du redan är medveten om ansvarar flygtrafikledningen för att hantera inkommande och avgående flygplan. När antalet avgångar överstiger den kapacitet som den aktuella flygplatsen klarar av att möta, kan de ansvariga komma att aktivera restriktioner gällande antalet landningar och avgångar vilka får genomföras för närvarande.

Vid införandet av restriktioner är flygbolaget även tvungen att modifiera sina tidtabeller, något som i sin tur innebär vanligtvis att flygrutter omdirigeras, avgångstiderna ändras eller att avgångar ställs in i sin helhet. Det hela påverkar i sin tur resenärerna negativt - både emotionellt och ekonomiskt.

Genrebild över en resenär som letar efter sin avgång

7. Mekaniska problem

Mekaniska problem kan komma att orsaka betydande störningar när det kommer till den (redan) fullspäckade tidtabellen! Även om flygbolagen regelbundet underhåller och servar sina flygplan för att uppfylla de säkerhetskrav som de ålagt sig att följa, är det inte möjligt att identifiera oförutsedda problem, framför allt när det kommer till den mekaniska aspekten.

Några av de vanligaste mekaniska problemen som tenderar att härledas till flygplan härleds till problem med sprickor i däck, vidare till betydligt mer allvarliga förseelser som sprickor i flygplanskroppen, något som i regel kräver betydligt mer tid för att kunna åtgärdas.

Med ovanstående i åtanke kan flygbolaget enligt lag vara tvungna att plocka bort ett flygplan från schemat, framför allt när det kommer till fel som kräver omfattande underhåll. Lyckas inte flygbolagets tekniker lösa problem med kort omnejd, samtidigt som flygbolaget misslyckas med att hitta en alternativ avgång, kan de ansvariga bli tvungna att ställa in avgången helt och hållet.

8. Brist på piloter eller personal

Flygbolagen är beroende av en stor personalstyrka för att kunna genomföra sina avgångar. Några av nyckelpersonerna vilka krävs för att kunna genomföra en avgång inkluderar men begränsas ej till piloter och flygvärdinnor. Självklart behöver även personal på flygplatsen vara på plats för att kunna dirigera flygplanen till rätt bana. Det säger sig självt att om piloten inte anses kunna framföra planet på ett säkert sätt kommer inte heller avgången att kunna genomföras.

Likaså är det med flygvärdinnor vilka måste finnas på plats för att kunna gå igenom den säkerhetskontroll som är obligatorisk inför varje avgång, men även för att kunna betjäna resenärerna med föda, dricka och andra tjänster vilka vanligtvis erbjuds under tiden som flygplanet befinner sig i luften.

Skulle en situation uppstå där flygbolaget anser det inte vara möjligt att genomföra en avgång på grund av personalbrist kommer den planerade rutten att ställas in helt. I dessa fall kan du komma att bli ombokad till en annan avgång, eller i värsta fall behöva finna dig att utebli från den planerade resan i sin helhet.

Har din avgång blivit inställd? I sådana fall kan du komma att ha rätt till ersättning vid inställt flyg upp till 7 000 kr.Kontrollera om din avgång kvalificerar sig för kompensation idag!

9. Piloten anses vara olämplig att flyga

Om en pilot bedöms vara olämplig att flyga kan det ibland leda till inställda avgångar, särskilt om det inte finns några tillgängliga piloter vilka förfogar över kvalifikationer för att manöver den aktuella flygplansmodellen. I regel blir det svårare att hitta lämpliga piloter, ju större det aktuella flygplanet är.

Anledningarna till att en pilot bedöms vara lämplig för att genomföra den aktuella flygrutten kan härledas till en rad olika skäl. Några av anledningarna vilka tidigare förhindrat piloter från att flyg härleds till sjukdomsfall, trötthet och missbruk.

10. Fågelkollision

Så kallade fågelkollisioner (eng. bird strike) är en förhållandevis vanlig företeelse när det kommer till kommersiella flyg. I de fall då planet krockar med en fågel kan det hela resultera i betydande skador vilka medför att flygplanet bedöms vara osäkert att framföra, något som i sin tur resulterar att avgången ställs in.

Själva kollisionen kan komma att inträffa i samband med start, avgång eller under själva flygturen. Som redan nämnts kan kollisionen komma att orsaka betydande skador på flygplanet, där skadornas allvarlighetsgrad kan variera beroende på fågelns storlek och flygplanets hastighet. I dessa fall kan planet behöva genomgå betydande reparationer, vilket i sin tur kan ta lång tid att realisera. Flygbolaget kan också bli tvunget att ställa in den aktuella avgången om flygbolaget inte lyckas åtgärda problemet eller hitta en ersättningsplan i tid.

Genrebild över en Lufthansa flygplan med en regnbåge över sig.

Rättigheter vid inställt flyg: Vilka steg ska du vidta i samband med det hela?

Om ditt flyg blir inställt har du i de flesta fall flera lagstadgade rättigheter som du kan luta dig mot, inklusive rätten till ersättning inställda flyg. När det kommer till själva ersättningen för inställda avgångar varierar det hela beroende på omständigheterna gällande den inställda avgången.

Om ditt flyg ställs in på grund av orsaker som anses ligga inom flygbolagets kontroll, t.ex. personalbrist eller ett mekaniskt problem, kan du komma att vara berättigad till ersättning för de olägenheter som uppstått. Denna ersättning kan i sin tur komma att omfatta återbetalning av den aktuella kostnaden för själva flygturen, inklusive en alternativ transport till din slutdestination.

Om du anser att du har rätt till ersättning för det inträffade kan du även skicka in dina ersättningskrav till flygbolaget där du redogör för det inträffade. Det är viktigt att känna till sina rättigheter när det kommer till inställda avgångar, men även att vara proaktiv när det kommer till att söka ersättning om du anser dig ha rätt till det hela vill säga. Ersättningen kan i regel lindra en del av den stress och ångest som uppkommit som en biprodukt av den inställda avgången.

Det kan vara komplicerat att räkna ut hur mycket som du kan begära när det kommer till inställda avgångar. Låt oss därför göra jobbet åt dig genom att snabbt och enkelt utvärdera hur mycket ersättning som du egentligen har rätt till!Kontrollera om din avgång kvalificerar sig för kompensationn

Vanliga frågor och svar

Varför blir så många avgångar inställda?

Det finns flera skäl till att avgångarna kan komma att ställas in. Några av de vanligaste orsakerna härleds till försämrade väderförhållanden, mekaniska fel på flygplan, brist på personal, mindre andel passagerare än förväntat - för att nämna några. Därför är det svårt att på förhand redogöra för vad som kan komma att en avgång blir försenad. Kom ihåg även att flera olika händelser kan tillsammans kan komma att resultera i att en avgång ställs in.

Vad händer om ett flygbolag väljer att ställa in en avgång?

Skulle ett flygbolag välja att ställa in en avgång kommer de i regel att vara skyldiga till att erbjuda en alternativ avgång eller en återbetalning av din biljett. I utvalda fall kan flygbolaget även komma att förse dig med ersättning för alla de olägenheter som uppstått i samband med din missade resa. Som alltid är det omöjligt att på förhand uttala sig vilka rättigheter du har utan att ha detaljerna till hands.

Vad ska jag göra om mitt flyg blir inställt?

Till att börja med behöver du komma i kontakt med flygbolaget och rådgöra vilka alternativ som du har när det kommer till ersättning, kompensation, etc. Du bör sedan kontrollera din rätt till ytterligare ersättning genom att använda dig av vårt intuitiva verktyg som du hittar på vår webbplats. Det kan faktiskt vara så att du har rätt till kompensation upp till 7 000 kr (€600) - per resenär!

Tillbaka till nyhetslistan

Ingen feedback

Lämna din feedback

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

  • CNN
  • Forbes
  • USA Today
  • Mirror