Kontrollera ersättning
Air China

IATACA

ICAOCCA

Air China: När har du rätt till ersättning vid försenade och inställda flyg?

Enligt nyligen publicerad statistik från en rad ledande tjänster vilka ägnar sig åt flygspårning i realtid försenades 26% av alla Air China-flyg försenades minst 15 minuter eller mer. Detta innebär att 1 av 4 flyg försenades med minst en kvart eller mer!

Reviews.io 4,6/5 baserat på 15 885 recensioner

Den genomsnittliga förseningen för avgångar med Air China till och från Sverige är aningen högre - nämligen hela 32 minuter! Föregående innebar att var fjärde avgång med flygbolaget försenades med mer än en halvtimme!

När det kommer till inställda avgångar ser det betydligt ljusare ut. Under de senaste 30 dagarna genomförde Air China 96 746 rutter där endast 0,69% av dessa blev inställda. Det hela innebär att med nästan 100 000 avgångar blev endast 667 av dessa tvungna att ställas in!

Tillhör du en av de som drabbats av försenade eller inställda flyg med Air China? Då kan du ha rätt till ersättning upp till 7 000 kr (€600). AirAdvisor har hjälpt mer än 200 000 resenärer, med över 260 000 anspråk, något som resulterat i mer än 700 miljoner kronor i kompensation!

Air China: När har du rätt till ersättning vid försenade och inställda flyg?
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: July 04, 2024

Vilka rättigheter kan du åberopa vid flygstörningar med Air China?

De rättigheter som du kan åberopa vid flygstörningar avgörs i regel från vilken del av världen som din avgång lyfter ifrån. För den nordamerikanska kontinenten, närmare sagt Förenta staterna, kommer du att ha betydligt mer rättigheter i jämförelse med många andra regioner.

Rättigheterna i fråga är något som Air China måste rätta sig därefter. Några av de mer intressanta delarna kring resenärernas rättigheter vid flygstörningar utgörs av nedanstående punkter:

 • Möjligheten att boka om dig till en alternativ avgång.
 • Tillhandahålla valmöjligheten att resa med ett annat flygbolag.
 • Erbjuda "vouchers" vid flygstörningar längre än 3 timmar.
 • Transportera dig från och till boendet som erbjuds av Air China.

Dessa steg är avgörande för att berättigas ersättning vid förseningar med Air China

I samband med att du exponeras för en flygstörning med Air China är det ytterst viktigt att fokusera omgående. Detta innebär b.la. att vidta steg vilka i sin tur kommer öka dina möjligheter till kompensation för den inträffade flygstörningen.

En tumregel som du bör förhålla dig till är att spara alla underlag vilka på ett eller annat sätt har med själva avgången att göra. I regel kommer dina möjligheter till ersättning att öka ju mer du kan styrka att du faktiskt skulle ha flugit med den aktuella avgången hos Air China.

För att du ska få en bild av vilka underlag som du behöver spara, samtidigt som du undviker andra potentiella fallgropar, kommer vi härnäst att redogöra för de punkter vilka vi rekommenderar dig att vidta i samband med en flygstörning:

 • Ta reda på orsaken till den inträffade flygstörningen genom att ta kontakt med Air China.
 • Spara alla dina kvitton vilka styrker att du faktiskt skulle ha flugit med Air China.
 • Begär att erhålla måltider, inklusive andra former av förtäring, utan extra kostnad.
 • Ta reda på huruvida du har rätt till kompensation genom vårt kostnadsfria verktyg.
 • Acceptera aldrig resekuponger från Air China som ersättning för själva flygstörningen.

Viktigt: Desto snabbare du påbörjar processen med att hävda din rätt till ersättning i samband med en flygstörning med Air China. desto högre chans har du att driva igenom dina krav. Vår erfarenhet är att om du tillhör en av de resenärer som väljer att omgående yrka på deras konsumenträttigheter gällande ersättning, kommer dina chanser att driva igenom det hela att vara betydligt högre än vid jämförelsevis de resenärer som väljer att avvakta med det hela.

Undersök din rätt till kompensation via Air China med vårt kostnadsfria verktyg!

familj som tittar på om deras flyg var inställt

Vilka situationer ger dig rätt till kompensation i samband med försenade och inställda avgångar via Air China?

När du kommit underfund med själva orsaken till den inställda avgången, behöver du härnäst ta reda på huruvida orsaken till det anses rimligtvis ha legat inom Air China kontroll.

För att du ska få en bild av vilka situationer anses i regel ligga inom "flygbolagets kontroll" kommer vi härnäst att redogöra för några av de vanligaste:

 • Förseningar som anses vara relaterade till underhåll av flygplanet.
 • Tvivelaktigheter vilka härleds till schemaläggningen av personal.
 • Olika problem vilka uppkommer i samband med tankning av flygplanet.
 • Misslyckade rutiner i samband med hanteringen av resenärernas bagage.
 • Förseningar som anses bero på en utdragen städning av flygplanet.

Notera att i samband med flygstörningar tenderar Air China att använda en term som inom sammanhanget döpts till "tekniska problem". Om din planerade avgång blir försenad över 3 timmar på grund av det inträffade, alternativt inställt, kommer du i regel att ha en god chans till kompensation från Air China.

Extraordinära situationer befriar Air China från att behöva kompensera dig

Oavsett hur punktlig Air China är kommer deras avgångar att förr eller senare drabbas av flygstörningar vilka i sin tur anses bero på "extraordinära situationer". När det kommer till så kallade "extraordinära situationer" anses de ligga bortom Air China kontroll.

För din del innebär det hela att du kommer sakna rätten till att åberopa rättigheten till kompensation eftersom det saknas rättslig grund för det hela. Självfallet kan Air China efter eget bevåg välja att kompensera resenärerna, men enligt lag har de inte skyldighet till att göra så.

För att du ska få en bild över vilka situation som kan tänkas klassas som "extraordinära" kommer vi härnäst att redogöra för några av de vanligaste där Air China frias från att behöva kompensera dig för det inträffade:

 • Olika händelser som anses äventyra säkerhetsläget på den aktuella flygplatsen.
 • Problem som ej kunnat upptäckas vid en rutinkontroll (ex: fåglar som flyger in i motorn).
 • Oplanerade och plötsligt uppkomna strejker som härleds till personalen på flygplatsen.

Låt AirAdvisor ta reda på hur mycket du kan söka i kompensation.Undersök huruvida din avgång kvalificerar sig för ersättning

flicka kontrollerar hennes rätt till ersättning

Har jag rätt till återbetalning för mina flygbiljetter vid flygstörningar med Air China?

Förutom att du har rätt till adekvat kompensation i samband med flygstörningar hos Air China kan du även komma att ha rätt till återbetalning av dina flygbiljetter i sin helhet, något som för övrigt gäller även dina medresenärer.

På en generell nivå kan du räkna med att få tillbaka dina pengar om Air China inte lyckats hitta ett alternativ avgång inom rimlig tid, och/eller om den aktuella avgången blivit överbokad.

Det ska dock understrykas att Air China kommer sannerligen att göra allt i sin makt för att erbjuda dig en alternativ lösning och därmed slippa betala tillbaka pengarna som du erlagt för din flygbiljett.

Undersök din rätt till kompensation vid flygstörningar med Air China.Kontrollera din rätt till kompensation!

Alternativa sätt vilka du kan nyttja för att erhålla kompensation vid flygstörningar med Air China

Har du haft oturen att drabbas av en stor försening i samband med flygstörningar, samtidigt som Air China hänvisar till "extraordinära omständigheter" som den egentliga orsaken till det inträffade, har du fortfarande möjlighet att erhålla kompensation för det inträffade.

För att det hela ska gälla måste du dock ha bokat din resa via ett betal-/kreditkort med reseförsäkring. I regel inkluderas en reseförsäkring hos de flesta stora kortutfärdare, något som i sin tur innebär att du sannolikt redan täcks av försäkringen, utan att veta om det!

Vi vill även uppmärksamma dig på att det vanligtvis råder olika bestämmelser gällande vad reseförsäkringen ska täcka, något som även inkluderar de ersättningsbelopp som du är berättigad till.

Innan du bokar resan kan det därför vara smart att spana in villkoren för det betal-/kreditkort du ämnar använda avseende reseförsäkringen. Kom ihåg även att spara allt underlag, inklusive kvitton för dina avgifter som du fått erlägga som en bieffekt av den uppkomna flygförseningen.

Har du haft oturen att drabbas av en flygstörning?Kontrollera vilka rättigheter du har till kompensation!

Vanliga frågor avseende ersättning vid flygstörningar hos Air China

Vilka steg behöver jag vidta vid en flygstörning med Air China?

Den första steget återspeglas av att ta reda på vad som ligger bakom flygstörningen. I de flesta fall gör du bäst i att söka upp och rådfråga med Air China direkt på flygplatsen, alternativt använda dig av deras externa kommunikationskanaler som telefon, e-post m.fl. Därefter ska du spara alla underlag relaterade till själva avgången, något som inkluderar men begränsas inte till biljetter, boardingkort, kvitton etc. Kom ihåg att ju mer underlag du har till hands, desto enklare blir det att hävda din rätt gällande ersättning.

Hur länge måste avgången vara försenad med Air China för att dina ersättningsanspråk ska gälla?

På en övergripande nivå behöver din avgång vara försenad med minst 3-timmar för att du ska kunna ha rätt till kompensation från Air China. Är avgången försenad med mindre än 3-timmar kommer det vara svårt att hävda din rätt till ersättning gentemot flygbolaget eftersom du inte har regelverket på din sida. Självfallet kan Air China välja att ersätta dig på eget bevåg, men du ska dock inte ta med det i beräkningen eftersom det är mer regel än undantag att flygbolag helt enkelt väljer att inte göra så. För att överhuvudtaget hävda din rätt till kompensation måste du först och främst landa på din planerade slutdestination.

Är det komplicerat att söka kompensation i samband med en flygstörning via Air China?

Skulle din avgång drabbas av kraftiga förseningar eller i värsta fall där den aktuella avgången ställs in helt och hållet står vi på AirAdvisor vid din sida där vi hjälper dig hela vägen till att driva dina krav på ersättning gentemot Air China! Våra duktiga medarbetare har under åren hjälpt mer än 260 000 resenärer i likhet med dig själv att hävda deras rätt gentemot Air China. Våra duktiga medarbetare sköter hela processen, samtidigt som du får möjligheten att spendera tid på andra betydligt mer meningsfulla aktiviteter.

Hur lång tid har jag på mig att söka kompensation i samband med en flygstörning hos Air China?

Vi rekommenderar att du lämnar in dina krav om ersättning praktiskt taget omgående efter att du blivit varse om flygstörningen. Generellt sett kommer resenärer som väljer att kräva ersättning omgående, har betydligt högre chans till att driva igenom deras krav, än de resenärer som fördröjer det hela. Därför rekommenderar AirAdvisor att fokusera helhjärtat på att lämna in dina ersättningsspråk om du drabbas av en flygstörning i samband med en planerad avgång med Air China. Vi rekommenderar att du etablerar kontakt med oss praktiskt taget omgående efter att du informerats om det inträffade för att initiera kravet på ersättning!

Hur länge måste jag i regel vänta på att min kompensation betalas ut i samband med flygstörningar via Air China?

Detta är en fråga som baseras på flera faktorer. För att du ska ha en tidsperiod att förhålla dig till behöver Air China ungefär en månad på att behandla dina ersättningsanspråk och betala ut den begärda summan. Men enligt vår erfarenhet tenderar det hela att dröja betydligt längre än så, framför allt om Air China anser sig inte vara skyldiga till den uppkomna situationen. Skulle ärendet behöva gå till domstol är det inte ovanligt att du får vänta uppemot ett helt kalenderår för ett definitivt besked. Kom ihåg även att Air China? kan välja att dra ut på det hela för att trötta ut dig och eventuellt få dig att överge hela processen.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror