Kontrollera ersättning
Finnair

IATAAY

ICAOFIN

Finnair: Dina rättigheter vid försenade och inställda avgångar

Finnair refereras i skrivande stund som Finlands största flygbolag. Aktören erbjuder ett stort nätverk av förbindelser - både inrikes och internationellt. Även om Finnair gör sitt yttersta för att tillhandahålla punktliga avgångar, kan oförutsedda situationer komma att inträffa, något som i sin tur leder till försenade eller inställda flyg. Som resenär är det därför viktigt att känna till sina rättigheter och möjligheten till ersättning i samband med dessa typer av flygstörningar.

Reviews.io 4,6/5 baserat på 16 081 recensioner

AirAdvisor är din bästa allierade när det kommer till att hävda din rätt gentemot Finnair - inklusive en rad andra flygbolag. För att du ska få en högre förståelse för vad som gäller i ditt fall kommer vi i denna guide att granska dina rättigheter vid inställda och försenade avgångar med Finnair.

Finnair: Dina rättigheter vid försenade och inställda avgångar
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad: June 25, 2024

VIKTIGA PUNKTER

 • Flygförseningar med Finnair som överstiger 3 timmar kan ge dig rätt till ersättning upp till 7 000 kr.
 • Om Finnair ställer in din avgång garanteras du full återbetalning av biljettpriset.
 • Om Finnair ställer in ditt flyg inom 2 veckor från den planerade avresan kan du ha rätt till att erhålla ytterligare ekonomisk ersättning.
 • Du har 6 år på dig att kräva ersättning i samband med en störning, dock råder vi dig att aldrig vänta så länge med att hävda din rätt.
 • AirAdvisors intuitiva verktyg "Kontrollera Kompensation" är ideal för att ta reda på din (preliminära) ersättning.
 • Om du önskar lämna in ett krav på kompensation kan AirAdvisor ta sig an uppgiften och driva dina ersättningsanspråk gentemot flygbolaget.

Kompensation Finnair: Dina rättigheter i samband med flygstörningar

När du har oturen att drabbas av flygstörningar i samband med en resa med Finnair är det av stor vikt att göra dig införstådd med dina rättigheter, något som för övrigt (i regel) baseras på din avreseort:

EU:s rättigheter för flygresenärer

EU261 är en av de viktigaste förordningarna när det gäller dina rättigheter som resenär. Direktivet säkerställer bland annat rättvisa villkor vid avresa, inklusive rätten till skälig kompensation i samband med flygstörningar.

Enligt bestämmelserna som återspeglas i EU 261-direktivet har du rätt att begära ekonomisk ersättning i samband med en rad olika störningar. Några av de vanligaste innefattar men begränsas ej till försenade avgångar, inställda avgångar, nekad ombordstigning m.fl.

Ersättning enligt EU261-direktivet bestäms i regel av hur omfattande förseningen anses vara, inklusive den flygsträcka som din resa återspeglas av.

clouds
bubble
Vi arbetar på en No-Win, No-Fee-basis

AirAdvisor hjälper dig mer än gärna med ditt ärende, så att du kan undvika stressen som ofta uppstår när du behöver kommunicera med flygbolag, samtidigt som du behöver känna till komplicerade lagar.

Följande åtgärder bör vidtas i samband med flygstörningar

Om du väljer att resa med Finnair, varav du råkar ut för flygstörningar vilka innefattar inställda, försenade eller överbokade avgångar, kan nedanstående åtgärder underlätta processen gällande ersättning:

 1. Kontakta Finnair: Ta kontakt med Finnair, antingen via servicedisken på flygplatsen eller via deras kundsupport.
 2. Behåll underlaget: Spara alla nödvändiga resehandlingar, till exempel boardingkort, biljetter och kvitton.
 3. Flygbolagets skyldigheter: Om du blir fast på en flygplats på grund av flygstörningar är Finnair skyldigt att tillgodose dina grundläggande behov.
 4. Använd AirAdvisors räknare: Nyttja AirAdvisors intuitiva verktyg "Kontrollera Kompensation", som specifikt utformats för att vägleda dig genom ersättningsprocessen.

Genom att följa dessa steg och använda de verktyg som står till ditt förfogande hos AirAdvisor kan du påskynda och förenkla processen gällande kompensation hos Finnair.

Följande bör undvikas

Vi är väl medvetna om att många resenärer upplever en viss förvirring när det kommer till ersättningsanspråk i samband med flygstörningar hos flygbolaget Finnair.

Att förstå din rätt till ersättning är dock endast ena sidan av myntet. Lika viktigt är det faktiskt att undvika fällor vilka kan komma att hämma din rätt till ersättning. Härnäst redogör vi för några vanligaste fallgropar vilka du behöver se upp med:

Acceptansen av resekuponger

Även om Finnair kan komma att erbjuda dig så kallade resekuponger som kompensation i samband med ett försenat eller inställd avgång rekommenderar vi dig att avstå från att acceptera dessa. Den främsta anledningen är att resekuponger sällan reflekterar den ersättning som du har rätt till, samtidigt som du vid acceptans av dessa kan komma att äventyra din rätt till kompensation.

Undertecknande av komplexa avtal

Du ska i regel aldrig underteckna några avtal som Finnair eller andra flygbolag för den delen ber dig skriva under, såvida du inte är med på noterna kring vad dessa innebär. Genom att underteckna något som du inte förstår dig på kan du i värsta fall komma att oavsiktligt avstå från din rätt till ekonomisk ersättning. Var därför försiktig och om du inte förstår vad som anges, avböj även att underteckna det hela.

Acceptera det första bästa förslaget

Även om det kan vara lockande att acceptera det första förslaget som Finnair presenterar är det viktigt att hålla huvudet kallt. I många fall kommer erbjudandet som du presenteras inför att sällan reflektera den ekonomiska ersättning som du är berättigad till. Just därför ska du tänka objektivt och undvika att acceptera det första bästa förslaget som du blir erbjuden!

clouds
bubble
Spara upp till 1 500 kr (€120) per familj

AirAdvisors avgifter är ofta 5% lägre än våra närmsta konkurrenter.

Ersättning vid försenat flyg med Finnair

I likhet med ersättning i samband med ett försenat flyg i Storbritannien måste vissa kriterier uppfyllas för att Finnair ska vara skyldiga att betala ut ersättning i samband med försenade avgångar enligt direktivet EU261.

I regel kan du yrka på ersättning om den aktuella förseningen överstiger 3 timmar, samtidigt som orsaken till den uppkomna situationen är något som flygbolaget anses ha haft kontroll över.

Värdet på din Finnair-ersättning i samband med försenade avgångar baseras främst på det aktuella avståndet. Du kan i regel räkna med följande kompensation i samband med en flygförsening hos Finnair:

 • För avgångar vilka är kortare än 1 500 km: 3 000 kr
 • För avgångar vilka ligger inom spannet 1 500 km - 3 500 km: 5 000 kr
 • För avgångar vilka överstiger totalt 3 500 km: 7 000 kr

Inställda flyg Finnair & dina rättigheter till ersättning

Enligt rådande lagar har du rätt att begära ersättning vid inställda avgångar om Finnair väljer att ställa in avgången i fråga, utan att meddela dig minst 14 dagar i förväg.

Den potentiella kompensationen i samband med inställda avgångar kan precis som vid försenade avgångar variera markant beroende på den aktuella flygsträckan:

 • För avgångar med en sträcka kortare än 1 500 km: 3 000 kr
 • För avgångar med en sträcka mellan 1 500 km - 3 500 km: 5 000 kr
 • För avgångar som överstiger en sträcka på 3 500 km: max. 7 000 kr

Genrebild över ett Finnair flygplan på väg att lyfta

Återbetalning från Finnair

En av de vanligaste frågorna som resenärer tenderar att ställa är "Huruvida du kan få tillbaka pengarna om din avgång blivit inställd?". Både EU 261- och UK 261-direktivet ger dig rätt till full återbetalning av din flygbiljett, förutsatt att du har stöd av lagstiftningen.

Det hela inkluderar bland annat situationer där Finnair väljer att ställa in den planerade avgången, utan att meddela dig minst två veckor i förväg och/eller om din avgång blivit försenad med mer än 5 timmar.

warning

Skulle du nekas ombordstigning på grund av överbokning och/eller av andra operativa skäl vilka anses ligga inom flygbolagets ansvarsområde kan du fortfarande ha rätt till ersättning.

Rättigheter till kompensation vid nekad ombordstigning

Om du undrar hur du kan begära ersättning i samband med nekad ombordstigning är du med största sannolikhet berättigad ekonomisk ersättning från Finnair enligt rådande bestämmelser.

Nekad ombordstigning inträffar i regel när den aktuella avgången är överbokad, samtidigt som det saknas tillräckligt med platser, trots att din biljett är giltig.

Om du inte frivilligt avstod från din plats, eller anses ha orsakat den nekade ombordstigningen via ditt agerande, kan du vara berättigad till ekonomisk kompensation.

Ersättningsnivåerna vid nekad ombordstigning från Finnair är som följande:

 • För avgångar kortare än 1 500 km: 3 000 kr
 • För avgångar mellan 1 500 km - 3 500 km: 5 000 kr
 • För avgångar som överstiger 3 500 km: högst 7 000 kr

Rättigheter till kompensation vid missade anslutningar

EU 261-förordningen ger dig rätt till kompensation från Finnair i samband med en missad anslutning, förutsatt att en försening eller inställt flyg för den första avgången på din flygbiljett, något som i sin tur resulterar i att du missar ditt anslutning.

Om störningen orsakar en försening på 3 timmar eller mer till din slutdestination har du enligt rådande lagstadgade bestämmelser rätt att begära kompensation för den missade anslutningen.

För att du ska vara berättigad till kompensation i samband med en missad anslutning måste den missade avgången vara en direkt följd av en försening eller inställd avgång som anses bero på Finnair. De potentiella ersättningsbeloppen i samband med missade anslutningar via Finnair är enligt följande:

 • För avgångar med kortare sträcka än 1 500 km: 3 000 kr
 • För avgångar mellan 1 500 km - 3 500 km: 5 000 kr
 • För avgångar som överstiger 3 500 km: högst 7 000 kr
clouds
bubble
Tidiga anspråk har 72% högre chans att lyckas

Agera nu innan ditt anspråk löper ut

Extraordinära omständigheter

Så kallade "extraordinära omständigheter" kan fria flygbolaget från att behöva ersätta dig i händelse av flygstörningar. För att du ska förstå vilka situationer kan komma det rör sig om kommer vi nedan att redogöra för några av de vanligaste:

 • Extrema väderförhållanden: Väderfenomen som orkaner, snöstormar eller vulkanutbrott.
 • Flygtrafikledning: I vissa fall kan trafikledningen ta beslutet att stänga ned luftrummet.
 • Politisk eller civil oro: Händelser som politisk instabilitet, konflikter eller terroristhandlingar.
 • Hot mot säkerheten: Legitima och uppenbara säkerhetsrisker och/eller andra överträdelser.

Kom ihåg att Finnair, inklusive alla andra flygbolag, måste i allmänhet kunna bevisa att anledningen till den uppkomna situationen härleds till extraordinära omständigheter vilka faller utanför deras kontroll.

Varför ska du lita på oss?

 • Över 260 000 ärenden från 214 länder hanterade med framgång
 • Mer än 7 års erfarenhet i branschen
 • Betyg 4,6/5 baserat på 16 081 recensioner
 • Lägsta och rättvisa pris - vi är i genomsnitt 5% billigare än konkurrenterna
Är du redo att erhålla dina 7 000 kr (€600) redan nu?

Det tar mindre än 3 minuter

airplane
checkbluecheckwhite

Gratis omedelbar kontroll

checkbluecheckwhite

Ingen vinst, ingen avgift

checkbluecheckwhite

Vinner i 98% av fallen

Vanliga frågor och svar

Nedan går vi igenom några av de vanligaste frågorna som våra läsare tenderar att reflektera över när det kommer till kompensation i samband med flygstörningar hos Finnair:

Steg du bör vidta om ditt Finnair-flyg är inställt?

Skulle din Finnair avgång bli inställd kan du använda dig av följande punkter för att hantera det inträffade:

 1. Förbli lugn och informera dig om det hela: Fokusera på att ta reda på vad som gäller via flygbolagets kommunikationskanaler.
 2. Kontakta Finnair: Kom i kontakt med kundtjänsten hos Finnair snarast, detta för att erhålla vägledning om vad du bör göra härnäst.
 3. Utforska alternativa avgångar: Undersök vilka alternativa avgångar som Finnair erbjuder som ersättning för det inställda flyget.
 4. Alternativa lösningar: Beroende på de aktuella omständigheterna kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt direktivet EU261.
 5. Spara dokumentation och kvitton: För att stärka dina chanser till kompensation behöver du spara alla underlag relaterade till din avgång.

Vad händer om jag ställer in min avgång med Finnair? Kan jag då kräva en återbetalning av biljetten?

Om du har en återbetalningsbar biljett kan du i regel erhålla hela eller delar av den kostnad som du erlagt för biljetten. För icke-återbetalningsbara biljetter kommer du i de flesta fall inte att kunna hävda din rätt till återbetalning.

Hur lång tid kommer jag att få vänta på ersättning från Finnair i samband med en försenad avgång?

Den tid som krävs för att erhålla din ersättning kan komma att variera ganska kraftigt. I regel kan du förvänta dig att det hela tar flera veckor, eller månader, innan pengarna överförs till din valda betalmetod.

Hur länge kan jag vänta med att hävda min rätt till ersättning gentemot Finnair?

Den specifika tidsfristen kan baseras på en rad olika faktorer, något som bland annat inkluderar aktuella omständigheter, inklusive de lagar som återspeglar din rättighet som resenär. Enligt EU 261-direktivet har du vanligtvis upp till 6 år på att hävda din rätt till kompensation hos Finnair.

Räkan ut Din Flygkompensation
Räkan ut Din Flygkompensation

Räkan ut Din Flygkompensation:

Kontrollera om du har rätt till ersättning för din flygförsening inom bara 3 minuter.
Gratis omedelbar kontroll

Gratis omedelbar kontroll

Ingen vinst, ingen avgift

Ingen vinst, ingen avgift

Är du redo att få dina 7 000 kr nu?

Det tar mindre än 5 minuter?

Ansök om ersättning

AirAdvisor har varit med i:

 • CNN
 • Forbes
 • USA Today
 • Mirror