KLM ersättning försenat flyg: Allt du behöver veta och lite därtill!
Mirsad Hasik
Skriven av Mirsad Hasik
Senast uppdaterad:

I den här guiden ämnar vi diskutera i detalj KLM:s policy gällande kompensation fungerar i samband med flygstörningar, framför allt när det kommer till förseningar och inställda avgångar. Med det skrivet vill vi att du spänner fast säkerhetsbältet och låter oss leda dig igenom processen, där vi även uppmärksamma dig på de vanligaste fallgroparna när det kommer till ersättningsanspråk hos KLM Royal Dutch Airlines!

KLM ersättning, försenat flyg och dina rättigheter vid störningar

I samband med en flygstörning där din KLM-flygavgång blir försenad eller ställs in är det av stor vikt att göra dig införstådd med dina rättigheter som resenär.

Resenärernas rättigheter inom EU

Flygresenärernas rättigheter i Europa omfattas av EC 261-lagen, som för övrigt utformats för att säkerställa rättvis behandling och kompensation i samband med flygstörningar.

Dessa inkluderar bland annat försenade, inställda och överbokade avgångar. Denna förordning avser alla flyg som avgår från en EU-stat och de avgångar som anländer till ett EU-land från ett land utanför den europeiska unionen, förutsatt att flygbolaget som ansvarar för att genomföra flygrutten har sin bas i EU.

Ersättningsanspråket baseras i slutändan på hur lång förseningen varat, typen av flygstörning och flygsträcka. I de flesta fall kommer du att kunna begära ett maximalt ersättningsbelopp upp till 7 000 kr per resenär.

Resenärernas rättigheter i Storbritannien

Efter Brexit har Storbritannien antagit en egen uppsättning av rättigheter för att skydda resenärerna. Detta direktiv benämns som UK 261 och speglar till stor del EU 261-direktivet.

Det hela innebär således att du kan räkna med ett liknande skydd om du reser med ett brittiskt flygbolag eller om ditt plan lyfter från en flygplats inom Storbritannien.

Direktivet omfattar flygstörningar som inställda avgångar, förseningar, nekad ombordstigning och missade anslutningar, samtidigt som den ämnar säkerställa en adekvat kompensation för det inträffade.

Precis som i EU-varianten kan ersättningssumman komma att variera beroende på hur länge din avgång varit försenad och hur länge rutten varade. Dock uppgår ersättningsbeloppet i regel till 7 000 kr per resenär.

Har din KLM-avgång varit försenad eller inställd? Ta reda på om du har rätt till ersättning med upp till 7 000 kr.Kontrollera om din avgång berättigar dig till ersättning

Genrebild över en KLM flygplan i färd med att lyfta mot sin destination

Du bör vidta följande åtgärder vid flygstörningar

I händelse av en flygstörning med KLM Royal Dutch Airlines (förseningar, inställda avgångar eller överbokning), är det viktigt att vidta specifika åtgärder för att skydda dina rättigheter som resenär, samtidigt som du underlättar ersättningsprocessen. Därför kommer vi härnäst att redogöra hur du går tillväga för att begära ersättning och kompensation från KLM:

 • Etablera den initiala kontakten med KLM: Inled kommunikation med representanter för KLM Royal Dutch Airlines på flygplatsen eller via deras kundtjänst. Försök att göra dig införstådd med orsaken till störningen och dokumentera det hela.
 • Behåll dina resehandlingar: Spara alla underlag vilka härleds till den specifika avgången. Detta inkluderar bland annat boardingkort, biljetter och andra kvitton. Spara även all skriftlig eller digital korrespondens gällande den aktuella flygstörningen. Dessa underlag kommer att kunna användas vid ett senare skede för att stärka din rätt till ersättning.
 • Hävda din rätt till kompensation på plats: Förutom att ersätta dig för den inträffade flygstörningen har du även rätt att kräva kompensation på plats under tiden som du väntar. Detta inkluderar bland annat mat, dryck, tillgång till kommunikationsmöjligheter och logi (vid behov).
 • Använd AirAdvisors verktyg vid beräkning av kompensation: För att fastställa om du har rätt till KLM-kompensation, vänligen använd dig av vår enkla verktyg. Det hela är i själva verket en räknare som gör det möjligt att snabbt fastställa dina ersättningsanspråk, baserat på den aktuella flygstörningen.

Om du följer de steg vilka återspeglas ovan kommer du att vara väl förberedd när det kommer till att hantera den aktuella flygstörningen, men även likvärdiga situationer senare i framtiden. Det hela kommer också att bredda din kunskap kring dina rättigheter som resenär, något som avsevärt kommer stärka sannolikheten till ersättning.

KLM ersättning & försenat flyg: Följande bör undvikas

När du drabbas av en flygstörning med KLM (eller något annat flygbolag för den delen) existerar det ett antal vanliga fallgropar vilka du behöver ha kännedom om. Genom att göra dig införstådd med dessa kommer att stärka sannolikheten för att erhålla den ersättning som du har rätt till, utan att flygbolaget lyckas slingra sig ur det hela. Härnäst diskuterar vi dessa övergripande för att du ska få en övergripande förståelse kring ämnet i fråga:

Acceptera det första bästa erbjudandet

Ibland kan ett flygbolag försöka begränsa vidden av den ekonomiska förlusten genom att erbjuda ersättning direkt på plats. Kom ihåg dock att det hela tenderar att vara betydligt mindre lukrativt än det potentiella ersättningsanspråket.

Det är därför viktigt att aldrig acceptera det första bästa erbjudandet som kommer i din väg. I stället ska du hålla huvudet kallt och objektivt jämföra erbjudandet som flygbolaget presenterar med de reglerade ersättningsnivåerna.

Om det första erbjudandet inte når upp till det reglerade ersättningsbeloppet avråder vi dig från att avstå det hela och istället lämna in ett ersättningsanspråk via AirAdvisor.

Ta emot kuponger

Flygbolag kan komma att erbjuda resekuponger som en kompensation för det inträffade. Detta inträffar vanligtvis direkt på flygplatsen, något som är en medveten strategi då många resenärer inte hinner göra sig införstådda med deras rättigheter.

Vi avråder dock våra läsare från att acceptera resekuponger som en ersättning för det inträffade. Detta eftersom kupongerna som erbjuds kan i regel endast nyttjas med samma flygbolag. Vidare återspeglas resekuponger (i regel) av en rad restriktioner, något som försämrar ditt utgångsläge ytterligare!

En annan anledning till att avböja resekuponger som kompensation vid flygstörningar är att studier påvisat att en stor andel resenärer struntar i att nyttja dessa.

Vi har dock sparat det viktigaste till sist, nämligen det faktum att du kan förlora din rätt till ytterligare kompensation, något som vi för övrigt även betonat flera gånger i guiden.

Underteckna dokument utan att förstå vad det är som du egentligen samtycker till

I händelse av en flygstörning kan vissa flygbolag komma att be dig underteckna dokument eller friskrivningar, något som starkt avråder dig från! Dokumenten i fråga är i regel utformade för att begränsa det ansvar som flygbolaget har gentemot dig som resenär, där du även kommer att avstå din rätt till monetär kompensation i samband med undertecknandet.

Just därför är det viktigt att aldrig underteckna några dokument vilka du inte förstår dig på. Vi rekommenderar även att konsultera en juridisk expert i den mån som det är möjligt. Kom ihåg att dina rättigheter som resenärer skyddas av förordningarna EU 261 och UK 261 och att du inte ska pressas till att avstå från dessa.

Genrebild över en KLM flygplan i luften

KLM Kompensation vid ett försenat flyg

Som resenär har du enligt EU 261-direktivet rätt att begära ersättning i samband med ett försenat avgång via KLM Royal Dutch Airlines. För att du ska ha rätt till ersättning från KLM måste du ha exponerats för en försening på minst 3 timmar eller mer. Samtidigt måste även förseningen i fråga ha uppstått som en följd av flygbolagets agerande.

Den ersättning som du kan ha rätt till varierar markant, där det totala ersättningsbeloppet grundas på den aktuella flygsträckan. För att nämnda några konkreta exempel kommer du att kunna begära ersättning i form av följande summor:

 • 3 000 kr i KLM-kompensation i samband med sträckor upp till 1 500 km,
 • 4 500 kr i KLM-kompensation i samband med sträckor mellan 1 500-3 500 km,
 • och upp till 7 000 kr för sträckor vilka överstiger mer än 3 500 km.

KLM ersättning & inställt flyg, inklusive dina rättigheter gällande kompensation

Enligt EU261 har du rätt till ersättning om din avgång ställs in helt plötsligt utan att du förvarnas om det hela (minst) 14 dagar i förväg. Föregående gäller inte om den inställda avgången är ett resultat av en "extraordinär omständighet", något som befriar KLM Royal Dutch Airlines från några skyldigheter att betala ut ersättning för det inträffade.

KLM:s kompensation vid inställda avgångar varierar från 3 000 kr för en flygsträcka upp till 1 500 km. För avgångar mellan 1 500 och 3 500 km kan du räkna med ersättning upp till 4 500 kr, och upp till 7 000 kr för avgångar vilka överstiger en flygsträcka på 3 500 km.

Har din avgång blivit inställd eller avbokad? Då kan du ha rätt till kompensation med upp till 7 000 kr.Kontrollera om du har rätt till ersättning redan idag

Genrebild över en familj som förbereder sig för att boarda flygplanet

Återbetalning från flygbolag

Enligt EU 261-direktivet har du rätt till återbetalning av flygbiljetter under särskilda omständigheter. Dessa omständigheter inkluderar scenarier där ditt KLM Royal Dutch Airlines-avgång ställs in utan minst 14 dagar utan förvarning.

Det hela förutsätter att din avgång blivit försenad med över 5 timmar, eller om du blivit nekad ombordstigning på grund av överbokning och/eller operativa skäl vilka härleds till det aktuella flygbolaget.

Förutom återbetalning har du även rätt att kräva ekonomisk ersättning för det inträffade, där det slutliga ersättningsbeloppet baseras främst på den aktuella flygsträckan och längden på förseningen, något som vi för övrigt redan diskuterat.

Rättigheter till kompensation i samband med en nekad ombordstigning

Som resenär har du i regel rätt till ersättning enligt EU 261-direktivet om du skulle bli nekad ombordstigning. I många fall nekas ombordstigning i samband med att ett flygbolag överbokar en avgång, något som resulterar i att det saknas tillräckligt med platser för alla resenärer. Såvida du inte frivilligt avstår från din plats eller nekas ombordstigning på grund av ditt agerande har du rätt att kräva ersättning för det inträffade.

Hur mycket ersättning du kan erhålla från KLM i samband med nekad ombordstigning baseras i regel på den aktuella flygsträckan. Du kan till exempel förvänta dig att erhålla 3 000 kr för en avgång kortare än 1 500 km, 4 500 kr för en avgång som klassas som "medel" och avser sträckan mellan 1 500 - 3 500 km, inklusive långa avgångar med upp till 7 000 kr vilka avser sträckor på minst 3 500 km.

Rättigheter till kompensation i samband med en missad anslutning

Enligt EU261 har du rätt till att begära ersättning om du missar ditt anslutningsflyg på grund av en försening eller inställd avgång som härleds till flygbolaget KLM, förutsatt att alla avgångar återspeglas på en och samma bokning.

Det viktigaste att komma ihåg är hur den ursprungliga störningen påverkar din slutliga ankomsttid till din avsedda destination. Om det hela resulterar i att du når din slutdestination efter 3 timmar eller senare än vad som initialt planerats, har du rätt att begära ersättning för det inträffade.

Beroende på den totala förseningen till din slutdestination, inklusive den totala sträckan för dina avgångar, har du rätt att begära ersättning om du missade din avgång som i sin tur skulle ta dig till din slutdestination.

KLM:s kompensation för missad anslutning varierar från 3 000 kr för avgångar vilka klassas som "korta (upp till 1 500 km), 4 500 kr för avgångar vilka klassas som "medel" (mellan 1 500 - 3 500 km) och upp till 7 000 kr för avgångar vilka klassas som "långa" (över 3 500 km).

Extraordinära omständigheter

När man diskuterar flygstörningar vilka inkluderar förseningar, inställda flyg eller nekad ombordstigning utgör begreppet "extraordinära omständigheter" en viktig del inom sammanhanget. Det hela beskriver nämligen de scenarier som anses ligga utanför flygbolagets kontroll.

Ett konkret exempel på händelser som anses inte kunnat kontrolleras av KLM, även om alla tänkbara åtgärder vidtagits, återspeglas av extrema väderfenomen (skyfall, snöstorm, hagel etc.).

Dessa omständigheter resulterar (vanligtvis) att risken för att resenärerna och besättning kommer till skada är överhängande, något som medför att flygtrafikledningen ställer in de aktuella avgångarna.

Andra extraordinära omständigheter kan komma att omfattas av oförutsedda säkerhetsrisker eller politisk instabilitet. Under dessa extraordinära omständigheter är KLM Royal Dutch Airlines, liksom andra flygbolag, vanligtvis befriade från skyldigheten att betala ut kompensation till drabbade resenärer.

Prioriteringen i sådana fall förblir passagerarnas säkerhet och välbefinnande, även om det kan komma att orsaka betydande olägenheter. Kom ihåg dock att alltid klargöra detaljerna kring just din situation i samband med flygstörningar. Detta eftersom varje fall är unikt och kan vara föremål för olika överväganden enligt EU 261-direktivet.

Varför ska du välja att anlita oss?

 • Marknadens lägsta priser - vi är i genomsnitt 5% billigare än konkurrenterna
 • Betyg 4,6 / 5 baserat på 13 317 recensioner

Genrebild över en kvinna sittandes på ett flygplan med ett anteckningsblock i handen

Vanliga frågor och svar

Nedan redogör vi för några vanliga av de vanligaste frågorna som våra läsare tenderar att reflektera över när det kommer till KLM:s flygstörningar:

Vilken är tidsfristen gällande ersättningsanspråk från KLM Royal Dutch Airlines?

När det kommer till tidsramen för KLM:s ersättningsanspråk specificerar EU 261-förordningen en tydlig riktlinje. Det hela anger att du har rätt till ersättning med upp till 6 år från det datum då flygstörningen ägde rum.

Detta innebär i sin tur att du har en ganska lång tidsperiod under vilken du kan söka ersättning för eventuella olägenheter som uppstått på grund av KLM:s förseningar, inställda flyg eller nekad ombordstigning.

Med detta sagt är det i allmänhet rådligt att inleda processen så snabbt som möjligt efter att själva flygstörningen ägt rum. En direkt yrkande på ersättning effektiviserar inte endast processen utan minskar även risken för att glömma detaljer eller bli av med viktiga underlag vilka styrker ens rätt till kompensation.

Det är värt att notera att det mänskliga minnet tenderar i regel att blekna i takt med tiden. Det hela innebär att ju snabbare du kommer igång med processen gällande yrkande om ersättning, desto högre sannolikhet att lyckas driva igenom det hela!

Ta kontakt med AirAdvisor redan idag och få reda på hur du kan begära upp till 7 000 kr i kompensation. Ta reda på hur mycket som du kan begära i ersättning redan idag.Kontrollera rätten till ersättning med oss idag

Hur begär jag ersättning i samband med KLM:s förseningar och avbokningar?

Du kan begära ersättning direkt via KLM Royal Dutch Airlines webbplats genom att fylla i ett formulär. Alternativt kan du använda dig av en välrenommerad tjänst i form av AirAdvisor. Om du väljer att gå vidare med AirAdvisor kommer vi att driva ärendet åt din räkning, något som även ökar sannolikheten för att du lyckas få ut den ersättning som du är berättigad till.

Kan jag få pengarna tillbaka från KLM Royal Dutch Airlines?

Under vissa omständigheter har du rätt att erhålla full återbetalning från KLM i samband med försenade och inställda avgångar. Om din avgång med KLM Royal Dutch Airlines drabbas av en betydande störning, till exempel en plötslig inställd flygning eller en försening på mer än 5 timmar, har du rätt att begära återbetalning av din biljett i sin helhet. Denna återbetalningspolicy utgör en del av dina passagerarrättigheter och säkerställer att du inte blir utan ersättning på grund av omständigheter som anses ligga bortom din kontroll.

Vad händer om jag missar en KLM-avgång?

Om du missar ditt KLM Royal Dutch Airlines-flyg på grund av omständigheter som anses ligga utanför din kontroll, till exempel plötsliga förseningar, inställda flyg eller överbokningar, existerar det ett antal åtgärder vilka du behöver anamma som ett led i att skydda dina rättigheter som resenär. EU261 omfattar sådana situationer och kan ge dig rätt till ersättning beroende på omständigheterna i ditt fall.

Utöver detta erbjuder KLM andra alternativ för att avhjälpa problemet. Till exempel kan du potentiellt sett komma att erhålla en full återbetalning för din flygbiljett om störningen i fråga anses uppfylla vissa kriterier. Denna återbetalning erbjuder dig omedelbar ekonomisk lättnad och möjligheten att söka alternativa avgångar för att kunna nå din slutdestination i tid.

Alternativt kan KLM Royal Dutch Airlines erbjuda dig möjligheten att bli ombokad till ett annat flyg, vanligtvis samma dag, om det anses vara möjligt. Detta säkerställer att du, trots att du missat din ursprungliga avgång, fortfarande kan nå din destination med minimal försening.

KLM försening ersättning och EU 261 KLM: Hur går jag tillväga?

Att lämna in ett ersättningskrav för en flygstörning hos KLM Royal Dutch Airlines via AirAdvisor är ett enkelt och användarvänligt sätt att göra det på. Så här gör du:

 • Besök vår AirAdvisor-webbplats och identifiera sektionen "Kontrollera kompensation".
 • Ange de efterfrågade uppgifterna, inklusive flygnummer och datum för den aktuella avgången.
 • Vårt verktyg utvärderar snabbt om du är berättigad till ersättning och uppskattar det potentiella beloppet.
 • Om du är berättigad till ersättning kan du gå vidare till att skicka in ditt ersättningsanspråk. Det gör du genom att fylla i formuläret med nödvändiga uppgifter, något som inkluderar bevis på köpt flygbiljett, boardingkort, etc.
 • Vårt team av experter kommer sedan att hantera det nödvändiga pappersarbetet, inklusive förhandlingarna med KLM, utan att personligen behöva involvera dig i det hela.
 • Om anspråket godkänns överför vi ersättningen till dig, minus den serviceavgift som vi kommit överens om på förhand. Vänligen notera att vi tar ut en serviceavgift endast i de fall då vi lyckas driva igenom dina krav på ersättning. Skulle vi misslyckas med det hela kommer vi inte att debitera dig några avgifter överhuvudtaget!

AirAdvisor-processen minskar stressen och besväret med att kräva ersättning vid en försenad, inställd eller överbokad avgång. Samtidigt blir det betydligt enklare att driva igenom dina rättigheter som resenär enligt rådande EU-lag.

Ersättning vid försenat flyg med KLM: Varför är KLM alltid sena?

Att beskriva KLM som "alltid sena" är sällan en rättvis beskrivning inom sammanhanget. I likhet med alla andra flygbolag som återspeglas på marknaden kan KLM Royal Dutch Airlines drabbas av förseningar. Dessa kan i sin tur härledas till en rad olika faktorer, där många av dessa anses ligga utanför flygbolaget kontroll.

För att nämna ett konkret exempel kan ogynnsamma väderförhållanden i form av skyfall eller kraftiga vindar komma att leda till att avgångarna blir inställda på grund av säkerhetsskäl. På samma sätt kan restriktioner som införts av flygtrafikledningen, till exempel trångt luftrum eller andra säkerhetsskäl, också leda till förseningar.

Det är viktigt att komma ihåg att alla flygbolag, inklusive KLM, prioriterar resenärernas och besättningens säkerhet framför allt annat. Det hela innebär ofta ett nödvändigt ont för att du som resenär ska garanteras en säker resa.

Dessutom strävar KLM Royal Dutch Airlines, som ett välrenommerat och respektabelt flygbolag, att hålla sitt tidsschema (i den mån som det anses vara nödvändigt) för att minimera störningar, säkerställa resenärernas tillfredsställelse och följa lagstadgade standarder.

Hur tar man reda på om det finns några KLM-inställda avgångar idag?

För att ta reda på om det idag förekommer några KLM Royal Dutch Airlines inställda avgångar idag, vänligen kontrollera statusen för din avgång KLM:s officiella webbplats eller via deras mobilapp. Du kan också ställa in aviseringar gällande flygstatus för att erhålla uppdateringar via e-post eller i form av ett textmeddelande.

Vad är det som jag måste uppfylla när det kommer till KLM ersättning vid försenat bagage?

Vänligen ta del av de villkor som återspeglas på den officiella webbplatsen för att få reda på vad som gäller i ditt fall. När det kommer till ersättning gällande försenat bagage & KLM kommer du att redan ha en försäkring som täcker det hela, förutsatt att du betalat resan med ett betal-/kreditkort. När det kommer till kritan tillämpar KLM olika regler beroende på avreseort, typen av biljett, destination med flera, något som i sin tur innebär att endast KLM vet vad som gäller i ditt fall!